Profile picture for user bv

Bente Ellinor Vatne

Dosent

Institutt for pedagogikk

Utdanning

Dosentkompetanse

Godkjent opplæringsdel i forskarutdanning - Phd - Universitetet i Bergen

Digital kompetanse

Hovudfag i pedagogikk (Cand. polit)

Leiing for offentleg tilsette

Rettleiingsutdanning

Førskulelærarutdanning

Undervisning

BLUBA - A og D bacheloroppgåva

UL 301: Overordna perspektiv på kvalitet i barnehage og skule

UL 305: Vitskapsteori og forskingsmetode

UL 306: Masteravhandling

Faglege interesser

Reformpolitikk

Profesjonsforsking- lærarutdanningane

Innhald i barnehagen 

Tidleg literasitet

Rettleiingsprosessen

Forskingsmetodar

Forskingsgrupper

Nordic Research Team (University College Copenhagen/ University of Gothenburg/University College of Southeast Norway/Volda University College)

A multi-faculty Research Program Area on Doctoral Supervision - University of Stavanger/ University of Bristol/University of Southeast Norway/ University of Bergen/ Dunlin University College/ University of South Australia/NTNU/ University of Brighton/ University of Tromsø/ Volda University College.

Noverande forskingsprosjekt

The importance of children’s language learning and early literacy. A study comparing early childhood student teachers in Denmark and Norway Nordic Research Team (University College Copenhagen/ University of Gothenburg/University College of Southeast Norway/Volda University College)

A multi-faculty Research Program Area on Doctoral Supervision  (University of Stavanger/ University of Bristol/University of Southeast Norway/ University of Bergen/ Dunlin University College/ University of South Australia/NTNU/ University of Brighton/ University of Tromsø/ Volda University College).

Tidlegare Forskingsprosjekt

Teachers'proffesional qualifications. Finansiert av Norges Forskningsråd (2012-2017), forskar

Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekfolk. Finansiert av Norges forskningsråd (2008-2013), forskar

Begynnaropplæring og tilpassa undervisning. Finansiert av Norges forskningsråd. (2002-2005), forskar

Evaluering av reform- 97. Finansiert av Kyrkje-, utdannings- og forskningsdepartementet (1994-1995), forskar/student

Arbeidserfaring og verv

Dosent i pedagogikk, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda  (2017-

Førstelektor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda (2010- 2016)

Vikarstipend, forskingsprosjekt MAFAL, Høgskulen i Volda  (2009 - 2010)

Innstituttleiar, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda (2007 - 2009)

Høgskulelektor, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda (2002 - 2007)

Høgskulelærar/praksisrettleiar, Avdeling for lærarutdanning, Høgskulen i Volda (1991 - 2001)

Ekstern sensor på bachelor - og masteroppgåver ved høgskular og universitet

Kommisjon for opprykk til førstelektorkompetanse ved tidlegare Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskulen på Vestlandet (campus Sogndal)

Tilsynssensor på studiet Lærerarbeid i fellesskolen ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Førskulelærar, avdelingsleiar og styrar i barnehagar i Ørsta/Volda (1979- 1991)

 

Andre arbeidsoppgåver

Utvikling av Masterprogram i barnehagepedagogikk - leiar i utval

Medlem i Tilsetjingsrådet for fagleg tilsette ved HVO

Medlem i nemnd for pedagogikkfaget som samanbindande og profesjonsretta, HVO

Medlem i nemnd for utvikling og oppstart av ny barnehagelærarutdanning (BLU)

Medlem i nemnd for ny struktur ved HVO

Medlem i arbeidsgruppe for oppstart av ny lærarutdanning (GLU)

Styremedlem i Forskarforbundet ved HVO

Hovudtillitsvalt i Norsk tenestemannslag ved HVO

Vara til styret for Høgskulen i Volda

Representant i rådet for Ivar Aasen-instituttet

Representant i rådet for Nynorsk kultursentrum

Medlem i planleggingsgruppe for senteret Nynorsk i opplæringa

Medlem i undergruppe av BLU følgeforskning av barnehagelærerutdanninga

Medlem i undergruppe om pedagogikk i barnehagelærarutdanninga i UH NettVest

Medlem i undergruppe for bacheloroppgåve i UH NettVest

HVO sin representant i forskingsgruppa Pedagogikk, fagdidaktikk og leiing, leiar professor Kari Smith, UH NettVest

Kommunepolitikar 1987-1995, Ørsta kommune

Varaordførar for Arbeidarpartiet 1991-1995, Ørsta kommune

Leiar for interkommunalt interimstyre for oppretting av Nynorsk kultursentrum/ Ivar Aasen-instituttet

Nestleiar i styret for Eiksundsambandet A/S

Styreleiar i Ivar Aasenåret 1996

Styreleiar i Pirion- kulturavis for barnehagar og grunnskule ( http://www.pirion.info)

Styreleiar for Magasinett. Nettstad for ungdomar på nynorsk (http://www.magasinett.no/ )

Medlem i gruppe for utarbeiding manifest for region Vestlandet- Sparebanken Vest

 

 

 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Comparing Early Childhood Teacher Education in the Subjects of Language Learning and Early Literacy in Denmark and Norway
Publisert 2021 av Liv Gjems, Ida Kornerup, Bente Vatne, Vibeke Schrøder

Tidlig literacy på pædagoguddannelsen – et underskud af viden?
Publisert 2020 av Ida Kornerup, Bente Reimann, Sharmila Holmstrøm Julin, Vibeke Schrøder, Liv Gjems, Bente Vatne

Subjectivity and change in process of supervision
Publisert 2020 av Bente Vatne, Kari Søndenå

Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning
Publisert 2017 av Grete Karin Nordvik, Bente Vatne

Preschool teacher educators’ conceptions about teaching early literacy to future preschool teachers
Publisert 2017 av Bente Vatne, Liv Gjems

Barnehagelæreres arbeid med barns språklæring
Publisert 2014 av Bente Vatne, Liv Gjems

Fjølbroytt spæl og læra i barnagardinum
Publisert 2014 av Bente Vatne

Innhald i barnehagen i lys av politisk fokus på barnehagefeltet
Publisert 2012 av Bente Vatne

Play in early schooling; Focusing Teachers' involvement
Publisert 2007 av Bente Vatne

Leik
Publisert 2006 av Bente Vatne

Forgylte læringsstunder: leik som inspirasjons- og motivasjonsfaktor
Publisert 2005 av Bente Vatne

Anna

Jesus, jesus, trallala - Hovdebygda barnehage 60 år
Publisert 2020 av Bente Vatne

Academic writing and identity constructions; who's identity counts?
Publisert 2020 av Bente Vatne

Staging subjectivity in bachelor thesis
Publisert 2019 av Bente Vatne, Kari Søndenå, Mikhail Gradovski

På sporet av subjektivitet i studenttekster. Korleis påverkar rettleiing studentar sine grunngjevingar for val av tema?
Publisert 2018 av Bente Vatne

Studentar sine grunngjevingar for val av tema i bachelortekster
Publisert 2018 av Bente Vatne

Students' professional agency in Early Childhood Teacher Education (ECTE).
Publisert 2018 av Bente Vatne, Kari Søndenå, Mikhail Gradovski

Men mobbar små barn?
Publisert 2018 av Bente Vatne

Preschool teacher educators' conceptions about teaching early literacy to future preschool teachers
Publisert 2017 av Bente Vatne

What conceptions teacher educators have about teaching student teachers about children’s language learning and early literacy
Publisert 2017 av Liv Gjems, Bente Vatne

Barndom- faglege samtale med professor Peder Haug om filmen av Margaret Olin
Publisert 2017 av Bente Vatne

Students' subjective learning outcome in literacy related skills in Early Childhood Teacher Education in Norway and Denmark
Publisert 2017 av Liv Gjems, Bente Vatne

Preschool Teacher Education in Two Nordic Countries
Publisert 2017 av Bente Vatne, Liv Gjems

Språklæring og tidleg literasitet i barnehagelærarutdanninga
Publisert 2016 av Bente Vatne

Nyare syn på barn. Konsekvensar for planlegging i barnehagen
Publisert 2016 av Bente Vatne

Early literacy in Norwegian preschool and preschool teacher education
Publisert 2016 av Bente Vatne, Liv Gjems

Early Childhood Teacher Education in the Field of Early literacy - The what, how and why in education
Publisert 2016 av Bente Vatne, Liv Gjems

Danning i barnehagen - om det å vere menneske. Kva kan danning handle om i barnehagen? Rapport nr. 74/2016. [ISBN 978-82-7661-322-3] 20s.
Publisert 2016 av Bente Vatne, Silje Ims Lied

Reforming higher education – the new kindergarten teacher education programme in Norway - How are the reform and pedagogy as a subject evident in the module plans and exams.
Publisert 2016 av Inger Benny Espedal Tungland, Bente Vatne, Marit Alvestad

Preschool teacher education and children’s early literacy learning
Publisert 2016 av Liv Gjems, Bente Vatne

Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga
Publisert 2015 av Vigdis Foss, Ingrid Fossøy, Hege Fimreite, Marit Alvestad, Margrethe Jernes, Inger Benny Espedal Tungland, Bente Vatne, Grete Nordvik, Magli Sofie Økland, Svein Ole Sataøen, Elin Eriksen Ødegaard

Didaktikk i barnehagen
Publisert 2015 av Bente Vatne

Gjems, Liv & Vatne, Bente: The field of language learning and early literacy in Norwegian Early Childhood Education
Publisert 2015 av Liv Gjems, Bente Vatne

Presschool teachers and preschool assistants' way of understanding "Bildung"
Publisert 2014 av Silje Ims Lied, Bente Vatne

Allsidig leik og læring i barnehagen
Publisert 2014 av Bente Vatne

Leik, læring og danning - kva skjer på barnehagefeltet i Noreg?
Publisert 2014 av Bente Vatne

Preschool teachers' work with children's linguistic competence
Publisert 2014 av Bente Vatne, Liv Gjems

Preschool teachers and preschool asistants way of understanding "Bildung"
Publisert 2014 av Bente Vatne, Silje Ims Lied

Frå abstrakt til artikkel til publisering...i Norsk Pedagogisk Tidsskrift?
Publisert 2013 av Bente Vatne

Preschool teachers and assistants; their view on language activities
Publisert 2013 av Bente Vatne

Allsidig leik og læring i barnehagen
Publisert 2013 av Bente Vatne

Barnehagens vektlegging av språkleg kompetanse- utfordringar ved kartlegging
Publisert 2012 av Bente Vatne

Nasjonal Rettleiingskonferanse om forskingsveiledning i høgare utdanning
Publisert 2012 av Bente Vatne

Norsk barnehageforsking etter år 2000
Publisert 2012 av Bente Vatne

Pedagogiske leiarar og assistentar si vektlegging av innhald i barnehagen
Publisert 2011 av Bente Vatne

Omsorg, leik, læring. Innhald i barnehagen
Publisert 2011 av Bente Vatne

Utdanningspolitisk merksemd og innhaldet i barnehagen
Publisert 2011 av Bente Vatne

Når assistent blir student - hvordan påvirker dette barnehagens innhold?
Publisert 2011 av Bente Vatne

Challenges in implementing Language Screening in Norwegian Kindergartens
Publisert 2011 av Bente Vatne

Utdanning av rettleiarar for nyutdanna lærarar
Publisert 2011 av Bente Vatne, Ingrid Fossøy

Pedagogiske leiarar og assistentar si vektlegging av innhaldet i barnehagen
Publisert 2010 av Bente Vatne

Towards an Academic Day in Norwegian Kindergarten?
Publisert 2010 av Bente Vatne

Eit kritisk blikk på "Mafalprosjektet"- tilnærmingsmåtar, begrepsvaliditet og funn
Publisert 2010 av Bente Vatne

Barnehagefeltet i lys av aukande politisk interesse
Publisert 2010 av Bente Vatne

Norwegian Kindergartens in the light of Political Interests Norwegian Kindergartens in a state of Change?
Publisert 2010 av Bente Vatne

Fagfolk blant lekfolk
Publisert 2010 av Liv Ingrid Håberg, Bente Vatne

Leik i begynnaropplæringa : ein analyse ut frå reformpolitiske og strukturelle perspektiv [ISBN 9788276612929] 200s.
Publisert 2010 av Bente Vatne

Political, Structural and Pedagogical Perspektives considering Play in Norwegian Primary school
Publisert 2007 av Bente Vatne

Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen
Publisert 2007 av Bente Vatne, Gerd Sylvi Steinnes

Meistring av førskulelærarrolla
Publisert 2007 av Bente Vatne, Gerd Sylvi Steinnes

Barnehageløftet - med ein smak av kunnskap
Publisert 2006 av Bente Vatne

Play Terms in Primary school - an archaism? Reconstructing Terms and Phrases about Play in Primary School
Publisert 2005 av Bente Vatne, Elisabeth Bjørnestad

Leikens form og funksjon i tilpassa opplæring
Publisert 2005 av Bente Vatne

Teachers and pupils, participants in a joint reality or onlookers to each other's world?
Publisert 2005 av Bente Vatne

Vi leikar ute og lærer inne?
Publisert 2004 av Bente Vatne

Lærande leik - berre eit lykketreff? : ein analyse av leik og lærarens rolle knytt til leik i Læreplanverket for den 10-årige grunnskulen 33s.
Publisert 2004 av Bente Vatne

Den allsidige leiken? : klasseromsforsking som tilnærmingsmåte for å forklare leikens rolle i første klasse 20s.
Publisert 2004 av Bente Vatne

Leikens plass i begynnaropplæringa
Publisert 2004 av Bente Vatne

The dilemma of play- play's dilemma. The understanding and use of play in Norwegian infant school. Leikens dilemma på småskulessteget
Publisert 2004 av Bente Vatne

Leikens dilemma - forståing og bruk av leik på småskulesteget
Publisert 2004 av Bente Vatne

Nytt studium for pedagogiske leiarar og styrarar Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen
Publisert 2003 av Bente Vatne

Begynneropplæring og tilpassa undervisning- kunnskapssyn og kunnskapsforståing
Publisert 2003 av Bente Vatne

Livet,læringa og leiken i første klasse. Om leik og tilpassa opplæring
Publisert 2003 av Bente Vatne

Livet,læringen og leken i 1. klasse
Publisert 2003 av Bente Vatne

Det kraftfulle Vestlandet
Publisert 2003 av Georg Arnestad, Rune Nilsen, Anna Elisa Tryti, Bente Vatne

Ein og to og tre indianarar...Begynneropplæring og tilpassa undervisning
Publisert 2002 av Bente Vatne

Begynnaropplæringa og tilpassa undervisning - etiske vurderingar
Publisert 2002 av Bente Vatne

Begynnaropplæringa og tilpassa undervisning Presentasjon av eit paraplyprosjekt ved Høgskulen i Volda
Publisert 2002 av Bente Vatne

Leik i tilpassa opplæring i begynnaropplæringa
Publisert 2002 av Bente Vatne

Norwegian teachers in a state of change?
Publisert 2002 av Bente Vatne

Lærarane er gull verdt
Publisert 2001 av Bente Vatne

"The language of the practical". Teori-praksis-problematikken i pedagogikk
Publisert 2001 av Bente Vatne

Førskulelærar eller allmennlærar : kva har yrkesbakgrunnen å seie for vektlegginga av leiken i 1. klasse?
Publisert 2001 av Bente Vatne

Kva har yrkesbakgrunnen til læraren å seie for organiseringa av leiken 1.klasse?
Publisert 2001 av Bente Vatne

Førskulelærar eller allmennlærar. Kva har yrkesbakgrunnen å seie for vektlegginga av leik i 1. klasse? 105s.
Publisert 2001 av Bente Vatne

Undervurderer vi seksåringane?
Publisert 2000 av Bente Vatne

Det kraftfulle Vestlandet
Publisert 1999 av Georg Arnestad, Georg Arnestad, Rune Nilsen, Anna Elisa Tryti, Bente Vatne

Fire fylke blir til ett?
Publisert 1999 av Bente Vatne

Frå "Aqua"-kultur til barnehagekultur : utfordringar i spenningsfeltet mellom barns fritidskultur og barnehagekulturen. Mellomfagsoppgåve i pedagogikk hausten 1998, ved Univ. i Oslo, Utdanningsvit.skap. fakultet, Ped. forskn.inst 24s.
Publisert 1998 av Bente Vatne

- Tenkjer likt om leiken til 6-åringane
Publisert 1998 av Bente Vatne

Ein pluss ein kan stundom verte fire : korleis kan vi organisere arbeidet i pedagogisk teori og praksis, slik at studenten studerer og dei tilsette samstundes får tid til forsking og utviklingsarbeid? 23s.
Publisert 1997 av Bente Vatne

"År læra meir enn manga bøker" : Ivar Aasen-året 1996 : sluttrapport 70s.
Publisert 1997 av Ottar Grepstad, Oddmund Løkensgard Hoel, Einar Schibevaag, Asgjerd Taksdal, Bente Vatne

Barnehagen i Noreg 160 år
Publisert 1997 av Bente Vatne

Barnas vel barnehage - før og no : kvifor barnehage allereie i 1945? 1s.
Publisert 1996 av Bente Vatne

"...just et Folkesprog"
Publisert 1992 av Bente Vatne