Profile picture for user bergemr

Randi Bergem

Dekan

Avdelingsleiing

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016 [ISBN 9788215027722] 274s.
Publisert 2016 av Jørgen Amdam, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik
Publisher: Universitetsforlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Medverknad i lokalt folkehelsearbeid
Publisert 2020 av Randi Bergem

Sosialarbeidaren på Vestlandet og vurdering av rammevilkår
Publisert 2019 av Randi Bergem, Vidar Kjetil Myklebust

Evidence-based practice in social work: perceptions and attitudes among Norwegian social workers
Publisert 2018 av Tor Johan Ekeland, Randi Bergem, Vidar Kjetil Myklebust

Kva rolle spelar verdiar i samordning av det bustadsosiale arbeidet i kommunane?
Publisert 2016 av Else Ragni Yttredal, Randi Bergem, Susanne Moen Ouff

Mellomlederes vurdering av kompetansebehov i sykepleie etter samhandlingsreformen
Publisert 2016 av Britt Valderhaug Tyrholm, Marit Kvangarsnes, Randi Bergem

Posisjonering og avgrensing
Publisert 2015 av Roar Amdam, Randi Bergem

Higher education entrance exam or craft certificate for disadvantaged adolescents
Publisert 2003 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Karl Johan Skårbrevik

Anna

Perspektiv på medverknad
Publisert 2021 av Randi Bergem

Volda og Ørsta som region og lokalsamfunn - Nokre perspektiv på strategisk samarbeid mellom kommunane Volda og Ørsta 8s.
Publisert 2021 av Finn Ove Båtevik, Bjarte Folkestad, Gro Anita Bårdseth, Randi Bergem

Folkehelsearbeidet - Frå sjukdomforebygging til berekraftig samfunnsutvikling
Publisert 2021 av Randi Bergem

Erfaringsbasert kunnskap - lokalt folkehelsearbeid
Publisert 2021 av Randi Bergem

Satsing på helseleiing i fylket
Publisert 2020 av Bergljot Landstad, Øyvind Bakke, Gunnar Bendixen, Svanhild Margrethe Arentz Schønberg, Randi Bergem, Kari Elisabeth Bachmann

Det satses på helseledelse i Møre og Romsdal
Publisert 2020 av Bergljot Landstad, Øyvind Bakke, Gunnar Bendixen, Randi Bergem, Kari Elisabeth Bachmann, Else Britt Ervik

Leve heile livet
Publisert 2020 av Randi Bergem

Medverknad i lokalt folkehelsearbeid
Publisert 2020 av Randi Bergem

Brukermedvirkning i helsetjenesten - realitet eller retorikk?
Publisert 2020 av Randi Bergem

Innbyggarmedverknad
Publisert 2020 av Randi Bergem

Lokalt folkehelsearbeid og medverknadsperspektiv
Publisert 2020 av Randi Bergem

Trivsel og nærmiljø
Publisert 2020 av Randi Bergem

Interkommunalt samarbeid om kommunal folkehelseoversikt. Sluttrapport. 12s.
Publisert 2020 av Gro Anita Bårdseth, Randi Bergem

Utdanning og forsking ved Høgskulen i Volda
Publisert 2020 av Randi Bergem

Nærmiljøprosjektet - Nasjonal evaluering Avsluttingskonferanse for Nærmiljøprosjektet i Finnmark
Publisert 2019 av Silje Louise Dahl, Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Sluttrapport frå evaluering av prosjektet Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 84s.
Publisert 2019 av Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Kven bør vere med i arbeidet med folkehelseoversikta?
Publisert 2019 av Randi Bergem

Helsefremmande nærmiljø og lokalsamfunn. Evaluering av Nærmiljøprosjektet i Møre og Romsdal [ISBN 978-82-7661-345-2] 33s.
Publisert 2019 av Randi Bergem

Oversikt over folkehelsa, og kopling mot planar og tiltak
Publisert 2019 av Randi Bergem

Medverknad-kunnskap-handling
Publisert 2019 av Randi Bergem

Korleis bruke kvantitative og kvalitative data saman?
Publisert 2019 av Randi Bergem

Kommunal folkehelseoversikt i Ørsta kommune. Kartlegging av status når det gjeld bruk av og oppfatningar om folkehelseoversikta. Notat 1/2019. 29s.
Publisert 2019 av Randi Bergem, Gro Anita Bårdseth, Ellen Madssen Andenes

Frå medverknad til kunnskap og handling
Publisert 2019 av Randi Bergem

Nærmiljøprosjektet - erfaringar inn i folkehelseprogrammet
Publisert 2018 av Randi Bergem

Samskaping
Publisert 2018 av Randi Bergem

Lokaldemokratiet i kunnskapsgrunnlaget
Publisert 2018 av Randi Bergem

Lokalt folkehelsearbeid og samfunnsutvikling
Publisert 2018 av Randi Bergem

Evaluering av Nærmiljøprosjektet
Publisert 2018 av Randi Bergem

Samfunnsplanlegging og folkehelse. Samklang eller dissonans?
Publisert 2018 av Randi Bergem

Samarbeid om kompetansebygging
Publisert 2018 av Randi Bergem

Kommunen sine roller i samskaping
Publisert 2018 av Randi Bergem

Nærmiljøarbeid og samskaping
Publisert 2018 av Randi Bergem

Planlegging som forankring
Publisert 2018 av Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport 2 frå evalueringa av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Rapport nr. 87/2018. [ISBN 978-82-7661-334-6] 30s.
Publisert 2018 av Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Samskaping
Publisert 2018 av Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport frå evaluering av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Notat 2/2018. 20s.
Publisert 2018 av Randi Bergem, Roar Amdam, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Forankring gjennom samarbeid på tvers
Publisert 2018 av Randi Bergem

Systematisering og bearbeiding av kvalitative data
Publisert 2018 av Randi Bergem

Utdanningsinstitusjonar si rolle i samarbeidet med kommunar og fylkeskommunar
Publisert 2017 av Randi Bergem

Frå kunnskap til planar og handling
Publisert 2017 av Randi Bergem

Skulestruktur i Sande kommune i Møre og Romsdal. Dokumentasjon frå spørjeundersøking blant ungdomar og foreldre i Sande kommune. 37s.
Publisert 2017 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Personvern og FOU
Publisert 2017 av Randi Bergem

Status og vegen vidare i nærmiljøprosjektet.
Publisert 2017 av Randi Bergem

Verdiar i bustadsosialt arbeid
Publisert 2017 av Randi Bergem

Informasjonsformidling for en flerkulturell svangerskapsomsorg 40s.
Publisert 2017 av Marte Fanneløb Giskeødegård, Randi Bergem

Frå kunnskap til handling
Publisert 2017 av Randi Bergem

Helsefremming og førebyggande arbeid i eit leverkårsperspektiv
Publisert 2017 av Randi Bergem

Status og utfordringar i prosjektet Kartlegging av nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
Publisert 2017 av Randi Bergem

Utfordringar - Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
Publisert 2017 av Randi Bergem

Medverknad - barn og unge
Publisert 2017 av Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn for betre folkehelse
Publisert 2017 av Randi Bergem

Lokalsamfunn og folkehelse
Publisert 2016 av Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse
Publisert 2016 av Randi Bergem

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse - Samfunnutvikling, medverknad og prosessleiing
Publisert 2016 av Randi Bergem

Offentleg sektor i endring: Perspektiv på innovasjon, utviklingsarbeid og læring
Publisert 2016 av Jørgen Amdam, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Evidence based practice in social work. Perception and attitudes among Norwegian social workers
Publisert 2016 av Tor Johan Ekeland, Vidar Kjetil Myklebust, Randi Bergem

Offentleg sektor i endring
Publisert 2016 av Jørgen Amdam, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Medverknad i plan- og prosessarbeid
Publisert 2016 av Randi Bergem

Offentleg sektor i endring
Publisert 2016 av Jørgen Amdam, Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Kommunereform og folkehelsearbeid
Publisert 2016 av Randi Bergem

Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid
Publisert 2016 av Randi Bergem

Folkehelse og lokalt politisk ansvar
Publisert 2016 av Randi Bergem

Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i regionalt folkehelsearbeid [ISBN 978-82-7692-350-6]
Publisert 2016 av Lars Julius Halvorsen, Asbjørn Kårstein, Randi Bergem

Samhandling og folkehelse
Publisert 2015 av Randi Bergem

Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid. Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. [ISBN 978-82-7692-349-0] 42s.
Publisert 2015 av Randi Bergem, Kari Elisabeth Bachmann, Lars Julius Halvorsen, Guri Kaurstad Skrove, Else Ragni Yttredal

Sosialarbeidaren på vestlandet
Publisert 2015 av Randi Bergem

Sosial ulikskap i helse
Publisert 2015 av Randi Bergem

EVALUERING AV «KARRIERE SOGN OG FJORDANE. Ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike aktørar har med karrieresentra i Sogn og Fjordane [ISBN 978-82-7692-344-5] 42s.
Publisert 2015 av Gro Marit Grimsrud, Lars Julius Halvorsen, Randi Bergem

Samansette problem. Unge utanfor - Unge på kanten
Publisert 2014 av Randi Bergem

Helse og omsorg i planlegginga. Samtale mellom Randi Bergem og kommunalsjef Marit Botnen, Ulstein kommune. Http
Publisert 2014 av Randi Bergem

Frivillig sektor si rolle i planlegging og samfunnsutvikling. Http
Publisert 2014 av Randi Bergem

Mot ein modell for verdibasert matriseleiing. Rapportnr. 5/2014 44s.
Publisert 2014 av Else Ragni Yttredal, Randi Bergem, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff

Eit spørsmål om verdiar, tillit og fleksibilitet. Samordning av bustadsosiale tenester for menneske med samtidig rusliding og psykisk liding. Rapportnr 55/2014 [ISBN 978-82-7692-337-7] 65s.
Publisert 2014 av Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke, Susanne Moen Ouff, Randi Bergem

Eit heilskapleg tilbod. Evaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta rehabilitering" ved Brisk kompetasesenter [ISBN 978-82-7692-332-2] 21s.
Publisert 2014 av Finn Ove Båtevik, Anne Natvig, Randi Bergem

JordmoraHeim - presentasjon av resultat
Publisert 2013 av Randi Bergem

Eit viktig tilbod til familiane
Publisert 2013 av Randi Bergem

JordmoraHeim - godt folkehelsearbeid
Publisert 2013 av Randi Bergem

Evaluering av prosjektet JordmoraHeim
Publisert 2013 av Randi Bergem

Slutt på hjemmebesøk for jordmødre
Publisert 2013 av Randi Bergem

Tryggare med jordmora heim
Publisert 2013 av Randi Bergem

JordmoraHeim - mødrene sine erfaringar [ISBN 978-82-7692-331-5] 27s.
Publisert 2013 av Randi Bergem, Gunnvor Bakke

Forsker fram bedre tjenester
Publisert 2012 av Randi Bergem

Fundamentet er lagt. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport II [ISBN 978-82-7692-318-6] 55s.
Publisert 2012 av Randi Bergem, Else Ragni Yttredal, Marte Hanche-Olsen

Øving gjer meister. Erfaringar med prosjektet med nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring 20s.
Publisert 2011 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007 - 2010 [ISBN 978-82-7692-303-2] 19s.
Publisert 2010 av Randi Bergem, Marte Hanche-Olsen, Susanne Moen Ouff, Unni Aarflot, Hege Hofstad, Marit Kristine Helgesen, Guri-Mette Vestby

Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2010 [ISBN 978-82-7692-308-7] 51s.
Publisert 2010 av Else Ragni Yttredal, Marte Hanche-Olsen, Randi Bergem, Susanne Moen Ouff

Med nynorsk til betre skriving - med skriving til betre læring. Ei kartlegging ved Ulstein vidaregåande skule [ISBN 978-82-7692-305-6] 27s.
Publisert 2010 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Partnarskap for folkehelse og Helse i plan. Sluttrapport 85s.
Publisert 2010 av Randi Bergem, Susanne Moen Ouff, Unni Aarflot, Marte Hanche-Olsen, Guri-Mette Vestby, Hege Hofstad, Marit Kristine Helgesen

Boligsosialt utviklingsprogram - forankring av arbeidet med handlingsplan 9s.
Publisert 2010 av Randi Bergem, Marte Hanche-Olsen, Susanne Moen Ouff

Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk [ISBN 978‐82‐7692‐307‐0] 41s.
Publisert 2010 av Randi Bergem, Finn Ove Båtevik