Profile picture for user bt

Bjørn Gunnar Tafjord

Seniorrådgjevar

Administrasjon

Funksjon
Seniorrådgjevar for FoU og ekstern verksemd ved Avdeling for Samfunnsfag og Historie. Stillinga er oppretta for å leie og koordinere oppdrag- og bidragsverksemda, drive kontakt- og akkvisisjonsarbeid ovanfor offentleg og privat sektor for å fange opp nye behov, utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og initiere forskings- og utviklingsarbeid i samarbeid med eksterne oppdragsgivarar og verkemiddelapparat.  Ressursplanlegging internt ved avdelinga, samt arbeid med rapportering av forskings- og undervisningsaktiviteten inngår også i stillinga. 

Utdanning
Cand.polit, Universitetet i Bergen

Hovudfagsavhandling (1991-1994):
Forvaltning og Rettssikkerhet - Forvaltningskomiteens etablering, arbeid og innstilling 1947-58. Tverrfagleg historisk-samfunnsvitenskapleg prosjekt om utviklinga av og innhaldet i norsk forvaltningslovgivning.
Samarbeid mellom Historisk Institutt og senter for Ledelse, Organisasjon og Styring (LOS) ved Universitetet i Bergen og Høgskulen i Bergen.

Tidlegare utdanning: Pedagogisk seminar, offentlig rett grunn- og mellomfag, administrasjon- og organisasjonsvitenskap grunn- og mellomfag, bedriftsøkonom BI og samfunnsfag grunnfag.

Arbeidserfaring
01. 08. 2015-: Seniorrådgjevar for FoU og ekstern verksemd, Høgskulen i Volda
Avdeling for samfunnsfag og historie-avdelingsleiing
Kompetansemeglar: Mobiliseringsprosjektet (MobPro) og Regionale forskingsfond (RFF) i Møre og Romsdal (FORKOMMUNE-programmet i Norges forskningsråd)

01.08.1995 - 08.2015: Høgskulelektor og prosjektleiar FORNY og VRI (NFR), Høgskulen i Volda
Avdeling for Lærarutdanning-seksjon for samfunnsfag og IKT (1995-2007).
Avdeling for samfunnsfag og historie-institutt for planlegging, administrasjon og skulefag (2007-2015)
Prosjektleiar Forskingsbasert Nyskaping (FORNY) og Virkemiddel for Regional FoU og Innovasjon (VRI) i Norges forskningsråd (2003-2015) 

08.1993 - 07.1995: Ass. administrativ leiar/koordinator, Høgskulen i Bergen
Engasjement som ass. administrativ leiar/koordinator i det Europeiske forskningsprosjektet YOUTH and HISTORY - The comparative European Project on Historical Consciousness among Teenagers.

Prosjektleiarerfaring
2017: Forskingsbasert innovasjon i regionene (FORREGION): Forskningsrådet si hovudsatsing på forsking og innovasjon i norske regionar. Kompetansemeglar for offentleg og privat sektor ved Høgskulen i Volda og medlem i prosjektleiargruppe for FORREGION i Møre og Romsdal.
2015-2017: Klippfiskboka - maten og historia: Prosjektleiar, redaktør og forfattar. 
2016: Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn: Oppdragsprosjekt for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i samarbeid med Inclusion AS og Volda Læringssenter.. Prosjetleiar og medlem av prosjektgruppe.
2007-2017: Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI): Forskningsrådet si hovudsatsing på forsking og innovasjon i norske regionar. Prosjektleiar ved Høgskulen i Volda og medlem i prosjektleiargruppe for VRI Møre og Romsdal. 
2007-2010: Forskningsbasert nyskaping og kommersialisering (FORNY): Forskningsrådet si hovudsatsing på kommersialisering av forskings- og kunnskapsbasert nyskaping innanfor høgre utdanning i Noreg. Prosjektleiar for FORNY ved Høgskulen i Volda og medlem av prosjektleiargruppe for FORNY Møre og Romsdal 2007-2010.
2007-2009: Promoting Democracy Through Entrepreneurship: Utvikling og implimentering av entreprenøriell kompetanse for Afrika. Forskings- og utviklingsprosjekt i regi av Avdeling for samfunnsfag og historie ved Høgskulen i Volda og Chancellor University, Malawi og Norges forskningsråd (NFR). Prosjektleiar 2007-2009.
1994-1995: Youth and History – The Comparative European Project on Historical Consciousness among Adolescents: Europeisk undersøking om ungdom sine haldningar og oppfatningar om politikk og historie. Assisterande prosjektleiar i Europeisk hovudprosjekt og prosjektleiar for gjennomføring av norsk undersøking. Høgskulen i Bergen og University of Hamburg 1994-1995.

Publikasjonar
Tafjord, B.G. Flowers, M (2018): Førebels tittel: "From training to real business"
Tafjord, B.G. Døssland, A (red.) (2017): Klippfiskboka - maten og historia. Førde: Selja Forlag. 200 s. ISBN: 9788282401197.

Tafjord, B.G. (2012): “Entrepreneurship and Democracy”. Kapittel 3 i Flowers, M. Strategic Leadership Model for DAFI Scholars. The United Kingdom (UK): Flowers Books.
Tafjord, B.G. (2012): “Entrepreneurship and Democracy”. Kapittel i Flowers, M. The Moneymaking Code. The United Kingdom (UK): Flowers Books.
Tafjord, B.G. (2009): “Til forsvar for rettsstat og folkestyre”. Kapittel 4 i Grønlie, T Sentraladministrasjonens historie etter 1945 – Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Bergen: Fagbokforlaget.
Tafjord, B.G. (2007): “Entrepreneurship and Democracy”. Kapittel 12 i Chilambo, M og Hunnes, O.R, Learning democracy – a resource book. Balaka, Malawi: Montfort Media.
Tafjord, B.G. Grønlie, T. Andersen Håland. A. Solhaug, L (1999): “Forvaltning ved lov – Rettssikkerhet og demokrati 1945-1970”. Kapittel 8 i Grønlie, T (red.) Forvaltning for politikk – norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Bergen: Fagbokforlaget.
Tafjord, B.G. (1994): Forvaltning og Rettssikkerhet - Forvaltningskomiteens etablering, arbeid og innstilling 1947-58. Forskningsrapport i prosjektet “Forvaltningspolitiske trender, reform- og endringsprosesser i sentralforvaltningen 1945-1990”. Norsk senter for forskning i Ledelse, Organisasjon og Styring (LOS senteret). Universitetet i Bergen. Bergen: Master Trykk og Kopi AS.

 


 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Klippfiskboka : maten og historia [ISBN 9788282401197] 200s.
Publisert 2017 av Atle Døssland, Bjørn Gunnar Tafjord
Publisher: Selja forlag

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Entrepreneurship and Democracy
Publisert 2007 av Bjørn Gunnar Tafjord

Skule og utdanning i Kenya - glimt frå nokre skulebesøk februar 2004 (DVD)
Publisert 2004 av Bjørn Gunnar Tafjord

Delrapport - Skule, lokalsamfunn og IKT
Publisert 2000 av Jostein Nordvik, Bjørn Gunnar Tafjord

Forvaltning ved lov: rettssikkerhet og demokrati 1945-1970
Publisert 1999 av Bjørn Gunnar Tafjord, Tore Grønlie

Forvaltning ved lov : rettssikkerhet og demokrati 1945-1970
Publisert 1999 av Ann-Mari Andersen Håland, Linda Solhaug, Bjørn Tafjord, Tore Grønlie

Forvaltning og Rettssikkerhet - Forvaltningskomiteens etablering, arbeid og innstilling 1947-58
Publisert 1994 av Bjørn Tafjord

Anna

Entrepreneurship in Society
Publisert 2016 av Bjørn Gunnar Tafjord

Entrepreneurship and Democracy
Publisert 2015 av Bjørn Gunnar Tafjord

Verkemiddel for Regional FOU og Innovasjon ved Høgskulen i Volda
Publisert 2013 av Bjørn Gunnar Tafjord

Entreprenørskap i kulturnæringar
Publisert 2013 av Bjørn Gunnar Tafjord

Entrepreneurship and Democracy
Publisert 2011 av Bjørn Gunnar Tafjord

VRI Møre og Romsdal
Publisert 2010 av Bjørn Gunnar Tafjord

Promoting Democracy Through Entrepreneurship: Student Company Methodology in Malawi schools. Report 2008 28s.
Publisert 2009 av Odd Ragnar Hunnes, Bjørn Gunnar Tafjord

VRI Møre og Romsdal
Publisert 2009 av Bjørn Gunnar Tafjord

VRI Møre og Romsdal
Publisert 2009 av Bjørn Gunnar Tafjord

VRI Møre og Romsdal
Publisert 2009 av Bjørn Gunnar Tafjord

Entrepreneurship and Democracy - In the area of Education and Training for Entrepreneurship
Publisert 2006 av Bjørn Gunnar Tafjord

Entrepreneurship and Democracy - In the area of Education and Training for Entrepreneurship
Publisert 2006 av Bjørn Gunnar Tafjord

Skule, lokalsamfunn og IKT - SLIKT. Delprosjekt i PILOT Møre og Romsdal Avsluttande arbeidsrapport til ITU Våren 2003 77s.
Publisert 2003 av Jostein Nordvik, Bjørn Gunnar Tafjord

Skule, lokalsamfunn og IKT Forskingsstrategiar i lys av samarbeid med lokale aktørar/informantar - kva suksesskriterium kan identifiserast?
Publisert 2001 av Bjørn Gunnar Tafjord

Skule, lokalsamfunn og IKT - Korleis kan IKT nyttast som ein viktig reiskap i skulen sitt samspel med sentrale samarbeidspartar i lokalsamfunnet for å utvikle eit best mogleg læringsmiljø?
Publisert 2001 av Bjørn Gunnar Tafjord

Skule, lokalsamfunn og IKT - Korleis kan IKT nyttast som ein viktig reiskap i skulen sitt samspel med sentrale samarbeidspartar i lokalsamfunnet for å utvikle eit best mogleg læringsmiljø?
Publisert 2001 av Bjørn Gunnar Tafjord

Prosjekt i Innovasjon, Læring, Organisering og Teknologi (PILOT)- Skule, lokalsamfunn og IKT 30s.
Publisert 2001 av Bjørn Gunnar Tafjord, Jostein Nordvik

IKT, skule og samfunn
Publisert 2001 av Jostein Nordvik, Bjørn Gunnar Tafjord

Utvikling av nytt høgskule- og universitetsstudium i Etableringskunnskap
Publisert 2000 av Bjørn Gunnar Tafjord

Vurdering av igangsettelse av ny nasjonal yrkesfaglærerutdanning i Midt-Norge
Publisert 2000 av Bjørn Gunnar Tafjord