Ledige stillingar

Kontaktpersonar ved personalkontoret

Personalsjef Randi Lisbet Urke tlf.: 70 07 50 40, e-post

Eventuelt send mail til personalkontoret

Elektronisk søknad

Søknad og all dokumentasjon skal sendast elektronisk igjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen.

Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila.

Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden for administrative stillingar:

  • Vitnemål og attestar, samla i ei fil
  • Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden for faglege stillingar:
  • Vitnemål og attestar, samla i ei fil
  • CV
  • Fullstendig publikasjonslise over alle vitskapelege arbeid
  • Inntil 10 vitskapelege arbeid som søkjar vil ha vurdert (inkludert hovudfags-/mastergradsoppgåve og evt doktorgradsavhandling)

For faglege stillingar vert dei faglege kvalifikasjonane til søkjarane verte vurdert av eit sakkunnig utval med tre medlemer. Viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (KD 9.2.2006, med endringar 15.9.2015). www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129. Etter søknadsfristen er ute vil høgskulen vurdere om søkjarane fyller sentrale deler av kompetansekrava til stillinga, dei best kvalifiserte søkjarane går vidare til vurdering av eit sakkunnig utval.

Søkjarar som vert kalla inn til intervju må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsendte vedlegga.

Søknad om reservasjon frå oppføring på offentleg søkjarliste

I samsvar med offentleglova § 25 kan søkjar be om å ikkje blir ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg må under «søknad» hake av for «Er det grunnlag for å bli unntatt offentlighet, jamfør Offentlighetsloven?» samt grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren vert varsla dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje.

Søkjarlister

Nokre dagar etter søknadsfristen er ute vil søkjarar få tilgang til utvida søkjarliste ved å logge seg på sin Jobbsøkkonto i Jobbnorge med brukarnamn og passord.