Partnarskap

Eitt av fleire overordna mål i strategien Lærerutdanning 2025 er “Stabilt og gjensidig utviklande samarbeid mellom lærarutdanningsinstitusjonane, barnehagesektoren og skulesektoren”.  For at kvalitetsutviklingsarbeidet skal bli vellukka, må ein utnytte det lokale handlingsrommet, sette av god tid til implementering, legge til rette for god kommunikasjon om mål og innhald i tiltaket og involvere lærarar og leiarar i avgjerdsprosessane.

Gjensidig utvikling i varig partnarskap

Planlegging handlar då om å finne felles meining, identitet og retning med mål om gode og praktiske konsekvensar.

«Å jobbe sammen i partnerskap gir muligheter for å utvikle kunnskap sammen, der en både tar hensyn til forskningens egenart og egenarten ved praksis. Gjennom slikt samarbeid kan en også identifisere områder der skolen trenger mer forskning. Men det krever at en har respekt for hverandres kunnskapsområder. Forskning og praksis er forskjellige, og i det ligger også styrken til utvikling.» (Midthassel, I Rapport nr 70, Universitetet I Stavanger. 2017)