Ledige stillingar

Kontaktpersonar ved personalkontoret

Personalsjef Odd-Reidar Kvalsund tlf.: 70 07 50 40, e-post

Send mail til personalkontoret

 

For tilsetjing i undervising og forskarstillingar vert dei faglege kvalifikasjonane til søkjarane vurdert av eit sakkunnig utval. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger vert lagt til grunn i vurderinga.
 
For tilsetjing som førsteamanuensis viser ein til HVO sine interne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, dei finn du under.