BLUBA-D Bacheloroppgåve

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
BLUBA-D
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Undervisningssemester: 
2018 Haust
Rapporteringsprogram: 
Barnehagelærarutdanning deltid
Eksamenssemester: 
2018 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste
BLUBULL1-D Barns utvikling, leik og læring 1 (Deltid)
BLUSRLE-D Samfunn, religion, livssyn og etikk
Om emnet

Bacheloroppgåva er ei individuell fordjupingsoppgåve over ei sjølvvald problemstilling. Innhaldet skal vere forankra i profesjonsfaglege problemstillingar som er sentrale for arbeidet som barnehagelærar. Oppgåva skal bygge på pedagogikk og kunnskap frå eit av kunnskapsområda. Målsetjinga med bacheloroppgåva er at studenten får øving i å planleggje og gjennomføre eit sjølvstendig arbeid i tråd med faglege og forskingsmetodiske krav. Gjennom arbeidet med oppgåva skal studentane utvikle medvit omkring sentrale utfordringar i rolla som barnehagelærar. Det vert lagt vekt på metodiske kunnskapar og ferdigheiter, refleksjon og kritisk drøfting av teori. Arbeidet med bacheloroppgåva stiller høge krav til sjølvstende når det gjeld å søkje kunnskap og erfaringar.Arbeidet skal gjennomførast etter forskingsetiske retningsliner (sjå utfyllande retningsliner for arbeid med bacheloroppgåve i Barnehagelærarutdanninga ved HVO).Emnet skal som grunnlag for arbeidet med bacheloroppgåva gi innføring i ulike vitskapsteoretiske perspektiv og relevante metodar i forskings- og utviklingsarbeid. Arbeidet skal vere rettleidd.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Sktudenten skal ha kunnskapar om

 • normer for vitskapleg arbeid, grunnleggande vitskapsteori og forskingsmetodikk
 • sentrale faglege og yrkesetiske problemstillingar
 • krav til rolla som profesjonell yrkesutøvar i eit mangfaldig samfunn
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • formulere og avgrense eit pedagogisk og/eller fagdidaktisk tema
 • undersøke eit problemområde med ei relevant metode
 • formidle og dokumentere sentrale problemstillingar innan yrkesfeltet
 • dokumentere eigen profesjonskunnskap
 • meistre sentrale element i akademisk skriving
Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne synleggjere og reflektere kritisk over sentrale sider ved arbeidet i barnehagen og utfordringar i rolla som barnehagelærar
 • kunne utvikle medvit om eigen profesjonelle identitet og si rolle som barnehagelærar
 • kunne vidareutvikle innsikt i forskingsbasert kunnskap som grunnlag for profesjonsutøving og kontinuerleg profesjonell utvikling
 • vise ny kunnskap og forståing for vitskaplege og etiske aspekt ved forskings- og utviklingsarbeid
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Hovuddelen av emnet handlar om sjølvstendig arbeid med bacheloroppgåva. Undervisninga tek til i 6. semester, med orientering om emnet og ei kort innføring i vitskapsteori og metode. Innan ein fastsett frist skal studentanevelje  førebels tema for arbeidet og problemstilling. Dette er ei første skisse til forskingsplan og dannar grunnlag for tildeling av rettleiar. På bakgrunn av denne skissa skal studenten utvikle ein forskingsplan som skal godkjennast av rettleiar.

Planen skal leverast etter fastsett frist etter semesterstart 7. semester. Dette semesteret startar med ei meir grundig innføring i vitskapsteori og metode.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Frammøtekrav:

 • Det er krav om obligatorisk frammøte til undervisninga,Jf. Forskrift om opptak, studium og eksamen § 4-6.

Arbeidskrav:

 • Skriftleg skisse til forskingsplan på 450 ord
 • Godkjend problemstilling og forskingsplan
 • Deltaking i studentseminar der studentane presenterer eige arbeid med oppgåva undervegs i semesteret
Sensorordning

Sensur vert gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, § 5-11 (http://lovdata.no/forskrift/2014-12-04-1697/%C2%A75-11)

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Maksimumstal: 
40
Emneansvarleg: 
Bente Ellinor Vatne
Emnet inngår i følgande studieprogram
Barnehagelærarutdanning deltid
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
BacheloroppgåveIndividuell1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 10 000 ord +/- 10 %
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgåve
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang: 10 000 ord +/- 10 %
Godkjent av: 
Anne Øie