DRHS904 Profesjonsteori, skjønnsutøvelse og profesjonsetikk

Emnekode: 
DRHS904
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
5
Studienivå: 
Doktorgrad
Undervisningssemester: 
2017 Vår
Rapporteringsprogram: 
Profesjonsutøving - vilkår og utvikling
Eksamenssemester: 
2017 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Ingen. Se opptakskrav i studieplanen.

Om emnet

Profesjonsutøvelse i helse- og sosialsektoren skjer for det meste i ansiktsnære relasjoner. Ett særtrekk ved profesjonelt arbeid er friheten til å utøve faglig skjønn, men med en slik frihet kommer også muligheten til å handle på tvers av statlige føringer og faglige krav. Dette emnet gir en innføring i sentrale profesjonsteoretiske og profesjonsetiske perspektiver som har betydning for yrkesutøvelse og forskning innen helse- og sosialfag. Emnet fokuserer på hvordan profesjonenes kvalifisering, rolle, oppgaver og mandat kan forstås ut fra ulike teoretiske perspektiver. Hva utgjør grunnlaget for skjønnsutøvelse i profesjonsetiske dilemmaer? Hva er forholdet mellom profesjonens samfunnsoppdrag og de profesjonelles autonomi? Og hvordan kan vi forstå forholdet mellom profesjonsetikk og juss? 

I dette emnet er ambisjonen å utvikle kandidatenes evne til gjenkjenne og reflektere over etiske dilemmaer som ofte oppstår i arbeid med mennesker. Ph.d-kandidatene vil bli utfordret til å diskutere profesjonsetiske dilemmaer ut fra relevante lover og etiske retningslinjer.   

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Kandidaten har innsikt i sentrale begreper om profesjon, profesjonskvalifisering og skjønnsutøvelse. Kandidaten har kunnskap om profesjonsetiske retningslinjer, ansvarsteori og ulike perspektiver på hva som utgjør profesjonsetikkens grunnlag.  

Ferdigheiter

Kandidaten kan anvende de sentrale begrepene i analyse av profesjoner. Kandidaten kan identifisere sentrale etiske dilemmaer i profesjonsutøvelse og drøfte forståelsen av disse. 

Generell kompetanse

Kandidaten kan vurdere og drøfte problemstillinger om profesjoner og profesjonsetikk som har betydning for profesjonsutøvelse og egen forskning.  

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet er organisert i to samlinger à to dager. I første samling blir relevante analytiske perspektiv presentert. I den andre samlinga skal deltakerne legge frem en problemstilling relevant for eget fag- og praksisfelt, og skissere teoretiske og empiriske tilnærminger for videre arbeid. Arbeidsformen omfatter forelesninger, diskusjon og faglig presentasjon. Samlinger i uke 5 og 10 (2017).

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Emnet krever godkjent faglig presentasjon.

 

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
15
Emneansvarleg: 
Kåre Heggen
Kjartan Leer-Salvesen
Emnet inngår i følgande studieprogram
Program for enkeltemne, Ph.d.-studium i helse og sosialfag
Profesjonsutøving - vilkår og utvikling
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell1semesterStått eller ikkje ståttFagessay
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:Stått eller ikkje stått
Andel:
Kommentar:Fagessay
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Odd Ragnar Hunnes 26.10.16