TIND102 Tindevegleder

Emnekode: 
TIND102
Varighet: 
2 semester
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Tindeveglederstudium
Undervisningssemester: 
2020 Haust
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

TIND101

Om emnet

Emnet «Tindevegleder» kvalifiserer studenten for et virke som Tindevegleder internasjonalt. Gjennom praktisk rettede kurs, praksis og teoretisk studium skal studenten dyktiggjøre seg teoretisk og praktisk mot yrket tindevegleder. En Tindevegleder arbeider med gjester gjennom kurs og føring i bratt høgfjellsterreng. Norske Tindevegledere er i denne kvalifiseringen ansvarlig for kvalifiserende kurs og praksis, Høgskulen i Volda har ansvar for studentens arbeid med teoretiske oppgaver og skriftlige refleksjoner. Emnet skal bidra til økt teoretisk kunnskap og praktisk forståelse for Tindevegledere under kvalifisering og bidra til å styrke kvaliteten på fjellføring i Norge. Studiet skal bidra til økt profesjonskunnskap og forståelse, knyttet til kurs og føring, under klatring, brevandring og skikjøring i høgfjellsterreng. Emnet skal gi grunnleggende kompetanse i naturen som lærings og opplevelsesarena, lek, friluftslivshistorie, beslutningsteori, gruppepsykologi og ledelse, vegledningsmetodikk og risikohåndtering. Studiet representerer en utvidelse av Norske Tindeveglederes kvalifiseringsrekke, og bygger den praktiske tilnærming denne gir studentene.Emnet skal bidra til profesjonell yrkesutøvelse og forståelse i samsvar med internasjonal standard på området og skal bidra til å ivareta kunnskap om det å være med på å skape læringsprosesser, opplevelser og meningsfulle erfaringer. Studiet kvalifiserer for arbeid med bratt kommersiell turisme og veiledning i friluftsliv internasjonalt, sommer som vinter.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført emne: 

Kunnskapar

Studenten har:

 • kunnskap om tindevegledning internasjonalt
 • kunnskap om naturen som lærings og opplevelsesarena
 • kunnskap om beslutningsteori gruppepsykologi og ledelse
 • kunnskap om turplanlegging og risikohåndtering
 • kunnskap om å tilrettelegge for grupper med ulike behov og forutsetninger 
Ferdigheiter

Studenten kan:

 • observere og vurdere gjesters bevegelser og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og gi læringsfremmende tilbakemelding
 • legge til rette for naturen som arena for læring og opplevelse
 • utnytte kunnskap om beslutningsteori gruppepsykologi og ledelse i egen praksis
 • uttrykke sin faglige forståelse skriftlig og muntlig 
Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utføre tindevegledningsoppdrag som en profesjonell yrkesutøver i en internasjonal kontekst
 • reflektere over og vurdere analytisk, kreativt og kritisk hvordan tindevegledning utøves og yrkets plass i samfunnsutviklingen
 • forstå verdien av naturen som lærings- og opplevelsesarena
 • kjenne til viktige forholder som påvirker beslutninger og situasjonsbevissthet
 • utvikle en reflekterende holdning til yrkets beslutnings- og risikovurderingssituasjoner
 • forstå verdien tindefriluftslivets tradisjoner
 • ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet inneholder to lengre faglige kurs som arrangeres i Alpene. Et på vintertid og et på sommertid. Nortind er arrangør av kursene, og har ansvar for gjennomføring og for kvalifiserte lærere/ vegledere. Kursene er beskrevet i Nortinds kvalifiseringsprosess og bekjentgjøres i Nortinds teminliste.Studentene skal lære gjennom variert praktisk bevegelseserfaring i fjellmiljøer i Norge og Europa, sommer og vinterstid. Dette innebærer at undervisningen som skjer i kvalifiseringen skal skje i praksisnære omgivelser. Kvalifiseringen skjer i form av kurs, egenutvikling og minimum 3 uker (120 timer) med obligatorisk observasjon og praksis. Praksis skal gjennomføres hos godkjent Tindevegleder. Minst ei uke skal være kurs, og minst ei uke høgfjellsføring. Aktivitet med sikte på egenutvikling på minimum 500 timer skal dokumenteres ved loggbok. Det stilles krav til loggbokens innhold og form. Arbeidsmåter er gjennomgående preget av deltaking, medvirknig og medansvar. Studentene vil gjennom hele emnet bli satt på prøve i forhold til bevisst ansvar for egen og andres sikkerhet, læring og opplevelse. Arbeidskrav skal leveres og godkjennes underveis, og framkommer på undervisningsplan og terminliste. 

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Arbeidskrav:

 • Kurs i kvalifiseringen må være bestått
 • Praksis må være gjennomført og godkjent etter de retningslinjer som ligger i Nortinds kvalifisering. Studenten må selv sende skriftlig dokumentasjon med egenvurdering og skriftlig vurdering fra ansvarlig Tindevegleder.
 • Godkjent loggbok for aktivitet med sikte på egenvurdering

Fremmøtekrav:

 • Alle kurs i emnet er 100 % obligatorisk
Sensorordning

Sensur vert gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, kap 5.

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet blir evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem, The IFMGA Platform og Nortinds internkontroll.

Maksimumstal: 
12
Emneansvarleg: 
Stig Løland
Emnet inngår i følgande studieprogram
Tindeveglederstudium
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuellsemesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 70Tindeveglederoppgaven. Bygger på godkjent selvvalgt tema.
6000-8000 ord
HeimeeksamenIndividuell1vekeA-F, der A er best og E er siste ståkarakter 302500-3000 ord
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 70
Kommentar:Tindeveglederoppgaven. Bygger på godkjent selvvalgt tema.
Hjelpemidler:
Omfang:6000-8000 ord
Vurderingsform:Heimeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:veke
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel: 30
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:2500-3000 ord
Godkjent av: 
Unni Hagen