LIH301 Leiing i helse- og sosialtjenesten

Emnekode: 
LIH301
Varighet: 
2 semester
Studiepoeng: 
30
Studienivå: 
Master
Undervisningssemester: 
2017 Haust
2018 Vår
Rapporteringsprogram: 
Leiing i helse og sosialtjenesten
Eksamenssemester: 
2017 Haust
2018 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Krav til forkunnskapar

Minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning. Søkere med ledererfaring fra helse- og sosialtjenesten vil bli prioritert.

Om emnet

Studiet er gruppert i hovedtemaer. Disse temaene skal samlet bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og klargjøre sentrale rammefaktorer for ledelse i helse- og sosialtjenesten.

Styring, organisasjon og ledelse i helse- og sosialtjenesten

 • institusjonelle særtrekk og styringsformer i helse- og sosialtjenesten
 • kultur, struktur og sosiale prosesser i helse- og sosialtjenestens organisasjoner
 • profesjon, makt og konflikt
 • fra ledelse til management
 • brukermedvirkning og empowerment

Endring og ledelse

 • beslutningsatferd
 • endringsledelse
 • læring og organisasjonsutvikling
 • reformer og reformimplementering
 • samordning, samarbeid og samhandling

Personalledelse

 • psykososialt arbeidsmiljø
 • destruktiv ledelse
 • medarbeidersamtalen
 • ledelse av profesjonelle medarbeidere
 • kommunikasjon og konflikt
 • håndtering av mangfold

Juss i helse- og sosialtjenesten

 • regler for organisering av virksomhet
 • oversikt over helse- og sosiallovgivningen med fokus på lovregulering av tjenester, kvalitetskrav og rettigheter
 • arbeidsgiverfunksjonen i offentlig virksomhet
 • juridiske rammer for endring og omstilling i helse- og sosialtjenesten

Økonomistyring i helse- og sosialtjenesten

 • økonomistyring og ledelse i helse- og sosialtjenesten
 • ressursforvaltning og finansieringsformer 
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar
 • se sammenhenger mellom organisasjonsmessige forhold og egen lederrolle
 • vurdere egen virksomhet, faglig og organisatorisk
Ferdigheiter
 • bidra aktivt til samarbeid på tvers av fag og organisasjoner
 • ivareta personalledelse på en måte som fremmer engasjement og effektivitet i egen organisasjon
 • forvalte økonomiske og øvrige ressurser på en ansvarlig måte
 • ta hensyn til relevant lovgivning i utøvelsen av saksbehandling og ledelse
Generell kompetanse
 • gå aktivt inn i ulike lederroller, med særlig vekt på ledelse av endringsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Undervisningen organiseres i 8 samlinger, vanligvis av to dagers varighet. Mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier og oppgaveløsninger.
Undervisningsmetodene vil variere i forhold til tema. Siden studieprogrammet utfordrer til personlig og faglig vekst, forutsettes involvering og aktiv deltakelse fra studentene. Målet med studiet er å kvalifisere ledere både gjennom refleksjon over erfaringer og ved nye perspektiver fra teori og forskning, er erfaringsutveksling sentralt.

Forholdet mellom teori og praksis
Forholdet mellom praksis og teori viktig. Dette kommer til uttrykk på flere måter:

 • problemstillinger og faglige perspektiver som trekkes opp skal være gjenkjennelige i forhold til lederes hverdag
 • studentenes erfaringsbakgrunn og studentgruppens tverrfaglige sammensetning utgjør en viktig ressurs i undervisning og veiledning
 • fokus på ledelse, samarbeid og endring tilsier at studenten både vil lære å reflektere over organisatoriske problemstillinger, og samtidig utvikle handlekraft og evne til å omsette beslutninger i praksis

En av visjonene for studiet er dermed å lære av praksis, og samtidig endre og dermed forbedre praksis på bakgrunn av nye, teoretiske perspektiver.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Ingen

Evaluering og kvalitetssikring

Studiet evalueres i samråd med HVO sitt kvalitetssikringssystemStudentene velger fagutvalg som evaluerer hver samling i samarbeid med faglærer.

Minimumstal: 
10
Maksimumstal: 
50
Emneansvarleg: 
Alf Roger Djupvik
Emnet inngår i følgande studieprogram
Leiing i helse og sosialtjenesten
Mastergradsstudium i samfunnsplanlegging og ledelse
Mastergradsstudium i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering
Mastergradsstudium i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering - deltid
Mastergradsstudium i samfunnsplanlegging og ledelse - deltid
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
OppgaveIndividuell1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter20 Alle trykte og skrevne hjelpemidlerIndividuell hjemmeoppgave på ca. 3000 ord i høstsemesteret
OppgaveGruppe1semesterA-F, der A er best og E er siste ståkarakter20 Alle trykte og skrevne hjelpemidlerI vårsemesteret skal det skrives en gruppeoppgave på ca. 6000 ord der hovedtemaet er ledelse
Skriftleg eksamenIndividuell6timarA-F, der A er best og E er siste ståkarakter60Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Vurderinger:
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:20
Kommentar:
Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Omfang:Individuell hjemmeoppgave på ca. 3000 ord i høstsemesteret
Vurderingsform:Oppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:1
Varighetstype:semester
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:20
Kommentar:
Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Omfang:I vårsemesteret skal det skrives en gruppeoppgave på ca. 6000 ord der hovedtemaet er ledelse
Vurderingsform:Skriftleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:6
Varighetstype:timar
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:60
Kommentar:
Hjelpemidler:Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Omfang:
Godkjent av: 
Odd Ragnar Hunnes 24.02.17