Nettressursar for Kulturperspektiv

På denne sida blir det etter kvart lagt inn lenker til relevante nettressursar som prosjektmedarbeidarar og andre kan ha nytte av i del- og underprosjekta.

Biografisk informasjon om (hovudsakleg) embetsmenn finst i mange samanhengar, og mykje kjem etter kvart på nett.

Norsk slekthistorisk tidsskrift (NST)

utgjeve av Norsk slektshistorisk forening (NSF) er vel staden ein finn biografiske opplysningar om dei fleste embetsmanns- og borgarslekter, og ikkje så få "allmugeslekter" heller (t.d. Lillehammer, Arnvid, 2007: Kari med kjeften, Per Hesteskjerar og slektstilhøva deira. NST 41: 3-41).

NSF legg etter kvart ein del artiklar frå eldre årgangar av NST ut på nettet, men frå mars 2011 er dei på lukka medlemsområde.

NSF har òg laga eit felles namneregister for 36 bind av NST.

NSF sin samlenettstad for personalhistorie, under oppdatering, m.a. Olafsen, Arent: Våre sorenskrivere, Melbye, Osvald: Tollere gjennom 300 år 1563-1886 Gløersen, Jørgen: Dødsfall i Norge, bind 1-3 o.fl.

Dansk biografisk leksikon

Skanna versjon. Omfattar òg Noreg for tida 1537-1814. Dette ligger på:

Prosjekt runeberg

der det ligg nokså mykje skanna materiale (katalogen). Det ser òg uttil at denne nettstaden blir fortløpande oppdatert.

Offiserar

Olai Ovenstad 1948: Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814. Norsk Slektshistorisk Forening (under utlegging februar 2009). NB: Boka (2 bd.) inneheld berre ein redigert versjon. Ovenstad sitt privatarkiv på Riksarkivet (lenke til Arkivportalen, klikk på "Underliggende") innehelde m.a. kartotekkort på kvar offiser med kjeldetilvisingar og "et litografisk plansjeverk på 52 blad som viser hærens ordning til enhver tid og offiserenes plassering".

Lars Kiærland: Den norske hærs organisasjon 1628 - 1817 (oversiktsplansje digitalisert av Statsarkivet i Kongsberg)

Prestar/geistlege

Johan Fredrik Lampe 1895/1896: Bergens stifts biskoper og præster efter reformationen : biografiske efterretninger / samlede af Johan Fredrik Lampe ; efter hans død udgivne af D. Thrap. Kristiania (begge binda). Web-bok, Digitalarkivet.

Andreas Erlandsen 1855: Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift. Web-bok, Digitalarkivet.

Andreas Erlandsen 1857: Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Web-bok, Digitalarkivet

Gunnar Johannessen Stendal: Norske teologer. Privatarkiv, SAB, Digitalarkivet: 1815-1839, 1840-1869 (fleire periodar, gå via webbok-oversynet på Digitalarkivet, nr 286 og 287).

Daae, Ludvig 1863: Throndhjems Stifts Geistlige Historie fra Reformasjonen til 1814 (pdf-format). S. 1-99 (1152-1642), s. 98-240 (1643-1814) og namn- og sakregister. Frå privat heimeside www.wangensteen.net.

M. Bie 1885: Norges Geistlighed siden 1814. Web-bok, Digitalarkivet

Bastian Svendsen (1795-1865), "Biografiske efterretninger om geistligheten" i Oslo og Hamar stift (manus til prestehistorie), utlagt som web-bok nr 494-512 på Digitalarkivet. Bd VII. Søndre Gudbrandsdalen (alfabetisk etternamnregister s. 5-40). Bd VIII. Nordre Gudbrandsdalen (alfabetisk etternamnregister s. 4-24).

Andre embetsmenn

August Theodor Låstbom 1843: Konungariket Norges ståthållare, stiftsamtsmän, amtmän och Commendanter sedan år 1814, eller detta Rikes förening med Swerige. Uppsala. Web-bok, Digitalarkivet.

Kongeriget Norges Hof- og Stats-Calender for Aaret 1820. Web-bok, Digitalarkivet.

Diverse

Nokre lover, forordningar o.l. frå Kirkehistorisk arkiv ved Norsk Lærerakademi, m.a. forordningane m.m. om konfirmasjon og skule frå 1739-1741

Danmarks og Norges Kirke-Ritual 1685 på retsinformatik.dk

Lover og reskripter på prosjektsidene til Tingbokprosjektet ved Universitetet i Oslo, m.a. Norske Lov 1604 og 1687 og Historisk leksikon.

Ordbog over det danske Sprog, tek for seg dansk språk frå 1700 til 1950

Primærkjelder på nett - Digitalarkivet, skanna frå mikrofilm

Kyrkjebøker

Tinglyste dokument

Skiftemateriale: sivil, geistlig og militær skifteforvalting frå midten av 1600-talet og til eit stykke ut på 1800-tallet inkl. dødsfallprotokollar, (førbels testside). Gå direkte til geistlege skifteprotokollar for heile landet.