Naturguidar vil spele ei nøkkelrolle i framtidas grøne og berekraftige reiseliv.