Disputas: Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Eli-Karin Sjåstad Åsebø.
Foto: Høgskulen i Volda / Vilde Moltudal Igland.
Sjå disputasen (video)
2023-10-06T10:15:00 - 2023-10-06T15:00:00

Fredag 6. oktober skal Eli-Karin Sjåstad Åsebø forsvare doktorgradsavhandlinga Exploring Contextual Stressors and Coping Strategies in Physical Education. A Case Study Approach.

Eli-Karin Sjåstad Åsebø (44) er høgskulelektor ved Institutt for idrett og friluftsliv i Avdeling for kulturfag på Høgskulen i Volda. Ho har hovudfag i kroppsøvings- og idrettspedagogikk frå Noregs idrettshøgskole (2005). Åsebø har også praktisk-pedagogisk utdanning (2002) og mellomfag (2001) frå Noregs idrettshøgskole, årseining i kroppsøving (2000) og grunnfag i tysk (1999) frå Høgskulen i Volda og har tidlegare jobba som kroppsøvingslærar. Åsebø er i dag fast tilsett som høgskulelektor ved Institutt for idrett og friluftsliv i Avdeling for kulturfag på Høgskulen i Volda.

Avhandlinga hennar for doktorgraden i helse- og sosialfag har tittelen Exploring Contextual Stressors and Coping Strategies in Physical Education. A Case Study Approach. Avhandlinga utforskar korleis ungdomsskuleelevar opplever kroppsøvingsfaget, med særskild vekt på korleis elevane oppfattar stressande faktorar og bruker strategiar for stressmeistring. Funna i avhandlinga framhevar betydninga av gode sosiale relasjonar og av å skape positive, trygge læringsmiljø i kroppsøvingstimane.

Temaet for prøveforelesinga hennar er «Mangfald, inkludering og ekskludering – utfordringar i kroppsøvingsfaget?»

  • kl. 10.15: prøveforelesing
  • kl. 11.00: pause
  • kl. 12:15: disputas

Prøveforelesinga og disputasen går føre seg i Store auditorium i Berte Kanutte-huset (BK161).

Om du ikkje har moglegheit til å delta fysisk, kan du strøyme arrangementet her (direktesending).

Her er det fullstendige programmet for disputasen.

Del på