Kurs, konferanser og seminar o.l.

  • Ny lærarutdanning i Volda

    Published

    Kunnskapsdepartementet legg ved årsskiftet 2008 - 2009 fram ei stortingsmelding om lærarrolla og lærarutdanning. Forslaga i meldinga vil ha konsekvensar for det samla tilbodet om lærarutdanning ved den einskilde institusjon, også for Høgskulen i Volda.
    Dette fører til at vi treng ein intern gjennomgang av det samla tilbodet i lærarutdanninga vår. Professor Peder Haug ved Høgskulen i Volda har vore med i utforminga av stortingsmeldinga og er sentral under fagdagen Ny lærarutdanning i Volda den 8. desember.