Semesters

KOH203 Visuell kommunikasjon II

Course code: 
KOH203
Duration: 
1 semester
Credits (ECTS): 
15
Level of study: 
Specialization level (bachelor’s degree level)
Course name in Norwegian Nynorsk: 
Visuell kommunikasjon II
Teaching semester: 
2017 Autumn
Course name in Norwegian Bokmål: 
Visual Communication II
Assessment semester: 
2017 Autumn
Required prerequisite knowledge

KOH131 og KOH133 eller MID131 og MID112. Eller tilsvarande etter særskild søknad.

Course content

Visuell kommunikasjon II er eit valfritt emne i studieprogram Bachelor i Kunst og handverk. Emnet byggjer vidare på det faglege nivået som emnet KOH 131 Visuell kommunikasjon gir, og utviklar djupare innsikt i, og forståing for, visuell kommunikasjon. Det vert lagt vekt på kunnskap om formalestetikk, der form, farge, komposisjon, teikn, typografi og teori knytt til visuell kommunikasjon, er ein viktig del av undervisninga. Gjennom skapande arbeid lærer studenten å bruke det visuelle språket i ulike kommunikasjonsprosessar. Oppgåvene skal gje studentane kunnskap om, og ferdigheiter i, ulike teknikkar og metodar, for å kunne jobbe strategisk med kommunikasjon i ein stadig større mediekvardag.

Learning outcome

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

 

Learning outcome knowledge

Studenten:

 • har kunnskap om verkemiddel som form, farge, komposisjon, teikn og typografi
 • har kunnskap om ulike reiskapar, materiale og teknikkar i arbeid med visuell kommunikasjon
 • har kunnskap om teikning som visuelt språk
 • har kunnskap om ideutvikling og skissearbeid som del av ein kreativ prosess
 • har kunnskap om bruk av visuelle verkemiddel i utviklinga av ein visuell identitet
 • har kjennskap til etiske problemstillingar knytt til ulike kommunikasjonskanalar
 • har kjennskap til visuell kvalitet knytt til ulike kommunikasjonskanalar
 • har kunnskap om visuell språkteori 
Learning outcome skills

Studenten:

 • kan bruke form, farge, komposisjon, teikn og typografi i eigne skapande prosessar, og kan reflektere kritisk rundt desse
 • kan bruke og vurdere ulike reiskapar, materiale og teknikkar i arbeid med visuell kommunikasjon
 • kan bruke teikning som visuelt språk
 • kan bruke teori knytt til visuell identitet i eigne skapande prosessar
 • kan arbeide i ein prosess frå ide til ferdig produkt
 • kan vurdere og reflektere rundt etiske problemstillingar knytt til ulike kommunikasjonskanalar
 • kan vurdere og reflektere rundt visuell kvalitet knytt til ulike kommunikasjonskanalar
 • kan sjå samanhengen mellom visuell språkteori og det praktisk skapande arbeidet 
Learning outcome qualification

Studenten

 • har evne til å bli aktive aktørar og kritiske deltakarar i det offentlege, visuelle rommet
 • har evne til å vurdere eigne og andre sine visuelle uttrykk ut frå ein fagleg ståstad
Working and learning activities

Emnet er hovudsakleg konsentrert om praktisk arbeid, med utgangspunkt i ulike tema, verkty og teknikkar. Undervisningsformene er ein kombinasjon av førelesing, individuell oppgåveløysing, gruppearbeid og sjølvstudium. Det vert forventa at studentane i stor grad tek ansvar for eiga læring gjennom studentaktive arbeids- og undervisningsformer. Studenten får prosessevalueringar i arbeidsøktene og i framleggingssituasjonar.

Anna som vedkjem gjennomføringa av emnet: Det er forventa at studenten har elementær datakunnskap.

 

 

Assessment requirements

 

Frammøte: Det er obligatorisk frammøte og deltaking i all undervisning, jmf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda. Med deltaking meinar ein at studentane skal arbeide  på ein slik måte at medstudentar og lærar kan få innsyn i læringsprosessane. Studentar som er borte frå undervisninga har sjølve ansvar for å orientere seg om det som gjekk føre seg i deira fråvær.

Arbeidskrav: To praktiske arbeid, lagde fram innan fastsett first. Utdrag av prosessdokumentasjon kan vere del av framlegginga. Skriftleg del innelvert i Fronter til fastsett frist, der oppgåva bed om det.

Evaluation system

Sensur blir gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda.

Evaluation

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Minimum number of students: 
14
Maximum number of students: 
30
Person in charge: 
Åshild Sævik
Expenses

Studentane betaler ei materialavgift på kr 200 til innkjøp av fellesmateriale, samt supplering av utstyr i spesialrom. I tillegg må kvar student pårekne kjøp av litt reiskap/utstyr, samt utgifter til fargeprint.

Used in other programs
 • Bachelor's degree in Media, ICT and Design
VurderingsformGrupperingVarighetKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Portfolio
Individual
Semesters
A-F, A is the best grade and E is the lowest passing grade
100
Praktiske oppgåver med prosessdokumentasjon.
Ein overordna skriftleg sluttrefleksjon på omlag 1000 ord.
Ei av dei praktiske oppgåvene med dokumentasjon vert trekte ut for vurdering etter levering.
Studenten skal ha ein individuell karakter på vitnemålet.
Approval signature: 
Aud Folkestad