Semesters

ENG200 Sosiolingvistikk (haust 2014)

Duration: 
1 semester
Course code: 
ENG200
Credits (ECTS): 
15
Level of study: 
Specialization level (bachelor’s degree level)
Full course name in Norwegian Nynorsk: 
Sosiolingvistikk
Teaching semester: 
2018 Autumn
Program of study: 
Bachelor in Language and Literature
Assessment semester: 
2018 Autumn
Language of instruction: 
English
Required prerequisite courses
ENG141 Grammar and lexicology
ENG142 Literature and culture after 1900
ENG143 Phonetics and varieties of English
ENG144 Literature, Culture and Society before 1900
Required prerequisite knowledge

Year course in English or equivalent (60 credits)

Course content

The course provides an overview of the specialised discipline sociolinguistics and the study of linguistic variation. Language is a very variable phenomenon and this variability may have as much to do with society as with language itself. Particular attention will be paid to English dialects and Standard English, language variation in relation to social class and gender, and linguistic variation and change.

Learning outcome

After completing the course, the student possesses knowledge about:- dialect, standard language and linguistic variation- gender, age and social class as factors of linguistic variation- linguistic variation and changeAfter completing the course, the student is able to:- discuss central theories within sociolinguistics- discuss and identify different levels of linguistic variation- discuss linguistic variation in terms of gender, age and social class- analyse linguistic change as a result of linguistic variation

Learning outcome knowledge

Etter fullført emne har studenten kunnskap om:

- dialekt, standardspråk og språkleg variasjon

- kjønn, alder og klasse som språklege variasjonsfaktorar

- lingvistisk variasjon og endring

Learning outcome skills

Etter fullført emne kan studenten:

- gjere greie for sentrale teoriar og omgrep innanfor disiplinen sosiolingvistikk

- diskutere ulike nivå av språkvariasjon- vurdere språkleg variasjon i forhold til faktorar som kjønn, alder og klasse

- analysere språkendringar som resultat av lingvistisk variasjon

Learning outcome qualification

Å kunne bruke kunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte med evne til refleksjon og kritisk tenking.

Working and learning activities

Teaching is provided through lectures, discussions and individual supervision. There will be three-hour lectures once a week for twelve weeks.

Assessment requirements

Kvar student skal skrive ei teoribasert utgreiing om eit sentralt omgrep innan sosiolingvistikk (500 ord), eller gje ein kort munnleg presentasjon om eit slikt omgrep (dette vert avgjort av emneansvarleg). Kvar student skal også levere inn eit førsteutkast til den individuelle skriftlege oppgåva (sjå vurdering og eksamen). Tema for oppgåva blir vald i samråd med faglærar, og må godkjennast av denne. Kvar student har rett til eitt individuelt rettleiingsmøte med rettleiar, i tillegg til tilbakemelding på førsteutkastet. Begge oppgåvene må leverast innan ein frist som vert kunngjort ved semesterstart. Begge krava må vere godkjende for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Evaluation system

Sensur blir gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda.

Evaluation

The course will be evaluated in accordance with the University College’s routines for quality assurance.

Maximum number of students: 
30
Person in charge: 
Vibeke Jensen
This course is part of these study programs
Bachelor in Language and Literature
English specialization
Form of assessmentGroupingDurationType of durationGrading scaleProportionCommentSupported materialScope
OppgaveIndividual-A-F, A is the best grade and E is the lowest passing grade
Adjusting oral examinationIndividual-A-F, A is the best grade and E is the lowest passing grade100
Vurderinger:
Form of assessment:Oppgave
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:A-F, A is the best grade and E is the lowest passing grade
Proportion:
Comment:
Supported material:
Scope:
Form of assessment:Adjusting oral examination
Grouping:Individual
Duration:
Type of duration:-
Grading scale:A-F, A is the best grade and E is the lowest passing grade
Proportion:100
Comment:
Supported material:
Scope:
Approval signature: 
Vibeke Jensen