Eksternt finansiert etter- og vidareutdanning (EVU) - rutiner og regelverk

Etter- og vidareutdanning (EVU)

På HVO nyttar vi EVU til å skreddarsy studietilbod retta mot personar i arbeidslivet. 
Det er i tillegg mange studentar som nyttar det ordinære studietilbodet som vidareutdanning. Dei er ikkje målgruppa her. 
Etter- og vidareutdanning er difor målretta mot intensjonen i studietilbodet, heller enn studenten sin intensjon med studiet. 
 

Etterutdanning - Kurs som gir vedlikehald og oppdatering av kompetanse innafor eksisterande utdanningsnivå og stilling. Det handlar om kortare kurs som ikkje leier fram til formell eksamen eller kompetanse i form av studiepoeng. 

Vidareutdanning - Emne som gir ny formell kompetanse på universitets- og høgskulenivå. Emna er underlagt ordinære eksamens- og vurderingsordningar, og gir utteljing i form av studiepoeng innan eller utanfor gradssystemet. Vidareutdanning er særskilt tilrettelagt for målgruppe, fagleg innhald og pedagogisk tilnærming. Intensjonen er å møte behov i samfunns- og arbeidsliv. Det blir gjort eigne opptak til vidareutdanningar. 

Kvifor etter- og vidareutdanning?

  1. Etter- og vidareutdanning er ei lovpålagt oppgåve, det er ein del av HVO sitt samfunnsansvar, og kan vere eit BOA-prosjekt.
  2. Etter- og vidareutdanning gir HVO ei brei kontaktflate mot arbeidslivet, og utgjer ein viktig del av HVO si samfunnskontakt og omdømmebygging. 
  3. Etter- og vidareutdanning bidreg til samspel mellom teori og praksis, og har overføringsverdi til arbeidet med relevans og læringsutbytte i dei ordinære studieprogramma. 

 

Bruk nettskjema for innmelding av Eksternt finansiert  EVU-prosjekt her - 

Lenke til Samlehandbok, Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansisert aktivitet ved HVO

Etter- og vidareutdanning (EVU)-kurskatalog, EVU kalender og BOA ressurspersoner

Etter- og vidareutdanning - kalender

Etter- og vidareutdanning (EVU) som er i gang og historikk. Lenke til kalender for EVU verksemd ved Høgskulen i Volda. Til internt bruk.

BOA ressurspersoner

Humanistiske fag og lærarutdanning: Ole Frank Bakken Telefon 70 07 50 58

Kulturfag: Mari Lome Telefon 70 07 51 90

Mediefag: Lars Julius Halvorsen Telefon 70 07 52 15

Samfunnsfag og historie: Bjørn Gunnar Tafjord Telefon 70 07 53 67

Fellesadministrasjonen, Økonomi: Ella Vasskog Telefon 70 07 54 76

Fellesadministrasjonen, SA: Per Johan Ramsli Telefon 70 07 51 73