Profile picture for user apelseth

Arne Apelseth

Institutt for språk og litteratur

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

1814 som kulturhistoriografisk konstruksjon: Ein vitskapsteoretisk refleksjon over eit periodiseringsproblem i norsk språk- og litteraturhistoriografi
Publisert 2013 by Arne Apelseth

LK-06 Kunnskapsløftet : lov og lovnad
Publisert 2013 by Arne Apelseth

Som Drager i Luften med Haler af Voxseil og Sigiller
Publisert 2011 by Arne Apelseth

«Hans Strøm: Tilskueren paa Landet»
Publisert 2008 by Arne Apelseth

«Gamlelæraren frå Vinje. Allmugen og skrivekunna»
Publisert 2007 by Arne Apelseth

«Tvang til skrift og vilje til tekst. Lesehistoria som problemfelt»
Publisert 2007 by Arne Apelseth

Bok- og skriftkultur som sosial markør og maktfaktor i det norskebondesamfunnet ca 1760-1840
Publisert 2005 by Arne Apelseth

«Analfabetlekture? - litt om eldre tiders uartige lesing»
Publisert 2004 by Arne Apelseth

«Prestar, poteter og patriotisme Nøkkelord til norsk opplysning?»
Publisert 2003 by Arne Apelseth

«Folkeleg lesing og boksamling. Tekstorientering og tekstorganisering 1750-1800»
Publisert 2000 by Arne Apelseth

«Bokmelding: Michael Bregnsbo: Samfunnsorden og statsmagt set fra prædikestolen. Udviklingen i præsternes syn på samfunns orden og statsmagt i Danmark 1750?1848, belyst ved trykte prædikener. Det Kongelige Bibliotek, Museum Tusculanums forlag, København 1997. 464 s. ill.»
Publisert 1999 by Arne Apelseth

Hans Strøm som tidstype
Publisert 1999 by Arne Apelseth

Sivert Aarflot og Ekset-institusjonen
Publisert 1998 by Arne Apelseth, Egil Børre Johnsen, Trond Berg Eriksen

Lærdom, borgarleggjering og skriftkultur
Publisert 1998 by Arne Apelseth, Egil Børre Johnsen, Trond Berg Eriksen

Anna

«Kva er skriftkultur og kva utfordringar står ein overfor når ein skal avgrense omgrepet ‘skriftkultur’?»
Publisert 2018 by Arne Apelseth

Å forme den protestantiske lesaren
Publisert 2017 by Arne Apelseth

Jostein Fet og kartlegginga av den protestantiske lesaren
Publisert 2017 by Arne Apelseth

«Ekset»: Om infrastruktur og institusjonalisering av skriftkultur i Romsdal Amt tidleg på 1800-talet»
Publisert 2017 by Arne Apelseth

Hustavlestat og skriftopplæring
Publisert 2017 by Arne Apelseth

«Gutenberg på Ekset»
Publisert 2016 by Arne Apelseth

"Mat og patriotisme"
Publisert 2015 by Arne Apelseth

«A palimpsestuous reading of Thomas More: Utopia, book II»
Publisert 2014 by Arne Apelseth

Språkprogram som retorisk øving
Publisert 2013 by Arne Apelseth

Den eldre lesekunna og kjeldene. Eit døme frå indre Sogn
Publisert 2011 by Arne Apelseth

Kommentar til delprosjekt 3 i "Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn" Kommentar til Birger Løvlie: "Om norske prestars status og sjølvforståing som kongelege embetsmenn" og Andrew Newby: "Om kyrkjelege patron-klient-relasjonar i Skottland 1707?1843"
Publisert 2010 by Arne Apelseth

Kunne dei gamle sogningane lesa og skriva? Lese- og skrivekunne i historisk perspektiv
Publisert 2010 by Arne Apelseth

«Det nordiske som palimpsest. Om forholdet mellom hypotekst og hypertekst i Thomas More: Utopia (1516)»
Publisert 2010 by Arne Apelseth

«Det nordiske som palimpsest. Om forholdet mellom hypotekst og hypertekst i Thomas More: Utopia (1516)». Conference paper
Publisert 2010 by Arne Apelseth

«Technacy - eit analytisk omgrepssett for kunnskap, erfaring, lesing og skriving i ein digital tidsalder». Konferanseforedrag
Publisert 2009 by Arne Apelseth

«Genres favoured by peasant writers in 18th century Norway. Relationship between levels of literacy, writing practices and public participation». Conference paper
Publisert 2009 by Arne Apelseth

«Writing Research done in Norway. Corpuses of texts». Conference paper
Publisert 2009 by Arne Apelseth

«Holberg som historikar». Innlegg ved konferansen «Om å kommentere Holberg»
Publisert 2009 by Arne Apelseth

«Om ny norsk språkhistorie. Perioden 1660-1800». Konferansebidrag ved Idédugnad om "Ny norsk språkhistorie"
Publisert 2008 by Arne Apelseth

«Hans Strøms kritikk av Esaias Fleischers Naturhistorie i Lærde Efterretninger»
Publisert 2008 by Arne Apelseth

«Om Læsningens historie i Norden i tidligmodern tid». Rundebordskonferanse
Publisert 2007 by Arne Apelseth

«Om forskingsprosjektet Norwegian mission and cultural interactions in South Africa and Madagascar, 1880-1960». Delpresentasjon
Publisert 2007 by Arne Apelseth

«Hans Strøm: Tilskueren paa Landet». Bidrag ved konferanse om opplysningstidsskrift
Publisert 2006 by Arne Apelseth

«Early modern mass literacy and the concepts of citizenship» Tidleg-moderne masselesing og debatten om statsborgarskap
Publisert 2006 by Arne Apelseth

«Borgarleg og folkeleg danning omkring det moderne gjennombrotet»
Publisert 2006 by Arne Apelseth

«Nynorskforfattaren Georg Johannesen»
Publisert 2006 by Arne Apelseth

«'Kortvillighed' og 'gruelige Spectackel' - om den eldre populærlitteraturen»
Publisert 2005 by Arne Apelseth

«Konseptomsetjing. Eit historisk perspektiv på sjanger, kunnskapsarenaer og kunnskapsintegrasjon»
Publisert 2005 by Arne Apelseth

«Om eit større standard referanseverk om lesing i 3 band. Teoretisk underlag»
Publisert 2005 by Arne Apelseth

«Mass literacy as a precondition for language planning»
Publisert 2005 by Arne Apelseth

«Lesande og skrivande bønder og "det norskfaglege"»
Publisert 2005 by Arne Apelseth

«Tidleg moderne mediehistorie sett nedanfrå»
Publisert 2004 by Arne Apelseth

«Dansk-norsk bokhistorie før 1700-talet sett nordfrå og nedanfrå»
Publisert 2004 by Arne Apelseth

«Om korleis Jostein Fet har omdefinert det norskfaglege terrenget med bøkene om lesande og skrivande bønder»
Publisert 2004 by Arne Apelseth

«Den låge danninga. Skriftmeistring, diskursintegrering og tekstlege deltakingsformer 1760 - 1840» [ISBN 8290500610]
Publisert 2004 by Arne Apelseth

«Norsk kultur og vitskapleg sjølvoppdaging»
Publisert 2004 by Arne Apelseth

«Tekst og tolkingsrom»
Publisert 2004 by Arne Apelseth

«Ei drøfting av bok- og skriftkultur som sosial markør og maktfaktor i det norske bondesamfunnet ca. 1760-1840»
Publisert 2004 by Arne Apelseth

«Folkelesinga før lesinga: Røvarromanen og den norske allmugen»
Publisert 2002 by Arne Apelseth

«Even Hammer 1732-1800»
Publisert 2001 by Arne Apelseth

«..... som det er naturleg å samanlikne med. Eit historisk perspektiv på prosjektmakeri og mentalitetsskaping»
Publisert 1999 by Arne Apelseth

«Hans Strøm som tidstype»
Publisert 1999 by Arne Apelseth

«Hans Strøm (1726-1797) : eit utsnitt frå norsk opplysningstid : Hans Strøm-seminar, Høgskulen i Volda 8.9.1997» [ISBN 8276611079] 86s.
Publisert 1999 by Atle Døssland, Arne Apelseth

Seminarrapport Hans Strøm (1726-1797) : eit utsnitt frå norsk opplysningstid 86s.
Publisert 1999 by Arne Apelseth, Atle Døssland

«Lærdom, borgarleggjering og skriftkultur»
Publisert 1998 by Arne Apelseth

«Sivert Aarflot og Ekset-institusjonen»
Publisert 1998 by Arne Apelseth

«Opplysning i opplysningas tidsalder. Sivert Aarflots lånebibliotek frå 1797»
Publisert 1998 by Arne Apelseth

1814 som kulturhistorisk konstruksjon : ein vitskapsteoretisk refleksjon over eit periodiserings-problem i norsk språk- og litteraturhistoriografi (førelesing i samband med vitskapsteoretisk del av doktorgradsutdanning)
Publisert 1998 by Arne Apelseth

Folkeopplysningstanken og Sivert Aarflot : innleiing
Publisert 1998 by Arne Apelseth

Hans Strøm som tidstype : innleiing
Publisert 1998 by Arne Apelseth

«Ivar Aasen´s Debt to European Thought. The Regional Perspective» Føresetnader for Ivar Aasen i europeisk åndsliv, sett frå eit regionalt perspektiv [ISBN 8276610781] 19s.
Publisert 1997 by Arne Apelseth

«Hans Strøm som tidstype»
Publisert 1997 by Arne Apelseth

«Føresetnader for Ivar Aasen i europeisk åndsliv» «Ivar Aasen´s Point of Departure in European Thought»
Publisert 1996 by Arne Apelseth

«Mellom tradisjon og innovasjon. Utgangspunkt for Ivar Aasens tidlege målstrev» 36s.
Publisert 1996 by Arne Apelseth

«Ein europear så god som nokon?»
Publisert 1996 by Arne Apelseth

«Hans Strøm (1726-1797). Ein kommentert bibliografi» [ISBN 8276610250] 146s.
Publisert 1995 by Arne Apelseth

Hans Strøm (1726 - 1797) - ein kommentert bibliografi [ISBN 82-7661-025-0] 146s.
Publisert 1995 by Arne Apelseth

«Det europeiske i det nynorske. Nokre sentrale utviklingsdrag på vegen mot eit nynorsk skriftspråk.»
Publisert 1992 by Arne Apelseth

«Ivar Aasen-instituttet for nynorsk skriftkultur»
Publisert 1992 by Arne Apelseth

«Den fornuftige patriotismen. Om kulturell overføring og tileigning kring år 1800.»
Publisert 1991 by Arne Apelseth