Musikkstudentar jobbar saman.

Vidareutdanning i musikk

Vidareutdanning (bachelornivå)

Vil du lære deg å spele eit musikkinstrument eller å synge, utøve musikk saman med andre, lage og arrangere musikk, eller å lære meir om musikken og teoriane bak? 

Studieprogrammet rettar seg mot utøvande og pedagogisk verksemd innanfor ulike yrkesretningar, til dømes grunnskulen, kulturskulen og det frie kulturlivet.

Studentane skal få innføring i og tileigne seg kompetanse innanfor sentrale metodar og kunnskapsområde i musikk som musikkteori, musikkutøving, musikkens innverknad på menneske og musikkproduksjon og metodar innanfor musikkteknologi. 

 • Deltid, Heiltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  60 stp musikk

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i førelesingar, gruppearbeid, dialog/samtale, utøving av musikk, individuelt og i grupper og individuelt arbeid.

Aktuelle yrke og vidare studium

Emna kan godskrivast som del av årsstudium og Bachelor i musikk. Dei kan også godskrivast i valfri del i andre bachelorgradar ved Høgskulen i Volda.

Studieplan

Vidareutdanning i musikk, fordjupingsemne (vår)

Studieprogram: 
Vidareutdanning i musikk, fordjupingsemne
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført minimum 60 studiepoeng i musikk fra HVO eller tilsvarande studium fra andre utdanningsinstitusjonar. 

Om studiet

Vidareutdanningsstudium i musikk inneheld våren 2022 emnet intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosifi (MUS206) som er eit 15- studieppengsemne emne og som byggjer på Årsstudium i musikk ved Høgskulen i Volda. Under rettleiing og gjennom eiga utprøving får studenten bruke skaparevna og skapartrongen i seg og lære metodar for å finne sitt personlege uttrykk.

Studiet rettar seg inn mot utøvande og pedagogisk verksemd innanfor eit variert spekter av arbeidsplassar i samfunnet, t.d. grunnskulen, kulturskulen og andre samfunnsinstitusjonar, det frie kulturlivet og privat næring.

Læringsutbytte

Læringsutbytte i studiet vert konkretisert i emneplan.

Kunnskapar

Kunnskapar i studiet vert konkretisert i emneplan.

Ferdigheiter

Dugleikar i studiet vert konkretisert i emneplan.

Generell kompetanse

Generell kompetanse i studiet vert konkretisert i emneplan.

Organisering og arbeidsmåtar

Arbeidet vil gå føre seg individuelt, i grupper og i plenum. Det vil i hovudsak gå ut på å løyse oppgåver, og få tilbakemeldingar gjennom diskusjon. Det blir gjeve råd og vurdering undervegs av all oppgåveløysing gjennom studiet. I tillegg kjem førelesingar og plenumsdiskusjonar over utvalde tema. Undervisinga vert gjeve på både norsk og ved behov også på engelsk.

Det er obligatorisk frammøte til all undervising jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen, §4-6 

Navn: 
Vidareutdanning i musikk, fordjupingsemne (vår)
Emne2022 Vår
Vår 2022 kan du velje eitt emne:
15
 
15
Ansvarleg
Stein Helge Solstad
 • Deltid, Heiltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  60 stp musikk

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4600

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt