Tindevegleder

Vidareutdanning (bachelornivå)

Norske Tindevegledere (NORTIND) er medlem av det internasjonale tindeveglederforbundet. NORTIND tar opp rundt 10 nye medlemmer for kvalifisering annet hvert år. Gjennom samarbeidet med Høgskulen i Volda gir utdannelsen både formell kompetanse til å jobbe med fjellføring og kurs i hele verden og 90 studiepoeng innenfor høyere utdanning.

Opptaket blir gjennomført av NORTIND.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 90 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 - 15.03.2024
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse og bestått Nortind opptaksprøve (sjå www.nortind.no). Du søker til studiet på Nortind sine nettsider.

 • Studieplan

Studieinnhald

Kvalifiseringen går over tre år og omfatter en lang rekke tema knyttet til natur og mennesker i forbindelse med klatring, bre og ski. Lærere/vegledere på kursene er godkjente tindevegledere, i tråd med Nortinds internkontroll. 

Studiet er bygget opp med to studieemner:

 • Tindeveglederkandidat (60 stp)  
 • Tindevegleder (30 stp) 

Les studie- og emneplaner for mer informasjon.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Kvalifiseringen inneholder ca 15 ukelange kurs som avholdes ulike steder i Norge og i Alpene. I løpet av kvalifiseringstiden er det krav om 10 uker praksis og dokumentert egenutvikling.

Aktuelle yrke og vidare studium

Godkjente Tindevegledere/førere er kvalifiserte til å veilede og føre i en særskilt form for friluftsliv, nemlig det bratte friluftslivet-tindefriluftslivet. De er eksperter på klatring, brevandring, fjellskigåing, bratt skikjøring og skredvurdering.

Studieplan

Tindevegleder

Studieprogram: 
Tindevegleiar
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
90
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2023
Studieplassar: 
12
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått Nortind opptaksprøve (se www.nortind.no )

Om studiet

Yrkesforbundet NORSKE TINDEVEGLEDERE forvalter den internasjonale, formelle godkjenningen for tindevegledning / høgfjellsføring i Norge på vegne av det internasjonale fjellførerforbundet International Federation of Mountain Guide Association (IFMGA/UIAGM). Nortinds Grunnlagsdokument av 29. mai 1994 gjør rede for tradisjoner, verdier, vegledningens egenart og kvalifiseringsprosessen. Dette dokumentet utreder de verdier og vurderinger som ligger til grunn ved opptak til medlem under kvalifisering (MUK), eller for opprykk til Tindeveglederaspirant (TA) og godkjenning som Tindevegleder (TVL). Videre beskriver dokumentet hva som blir vurdert og sier også noe om hvor, når og av hvem det blir vurdert. Grunnlagsdokumentet må sees i sammenheng med The IFMGA Plattform, Kvalifiseringskomiteens (KK) søknadsmal for inntak (se www.nortind.no) og opprykk, terminliste og studieplaner/emneplaner for tindeveglederstudiet TIND101/TIND102. Studiet bygger tindeveglederforbundet IFMGAs krav til tindeveglederkvalifisering. Studieplanen må sees i lys av Norske Tindeveglederes vurderingsdokument og den internasjonale IFMGA plattformen.

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Kandidaten

 • kan redegjøre for alpin klatrehistorie
 • har en grunnleggende forståelse for naturalistisk beslutningsteori
 • har god kjennskap til gruppepsykologi og relaterte emner
 • har kunnskap om HMS og ulykkesforebygging
 • har kunnskap om snø og is, samt kunnskap om snøskred og redning
 • har kunnskap om stein og fjellgrunn, vær og værtegn
 • har kunnskap om alpin førstehjelp, samt oppbygging av redningstjenesten. Ha kunnskap om metoder og begrunnelser (fall og fangrykk, belastninger m.m.)
 • har utviklet en høy yrkesetisk bevissthet og integritet
Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan ta ansvar for grupper i krevende alpint terreng, til alle årstider
 • kan anvende og veksle mellom metoder i komplekst alpint terreng, til fots, under klatring og med ski
 • kan lede grupper under vekslende værforholdIvareta en helhetlig sikkerhetstenkning
Generell kompetanse

Kandidaten 

 • kan føre gjester eller lede grupper i komplekst fjellterreng under alle årstider/forhold
 • kan arbeide som Tindevegleder i Norge og resten av verden
 • er kjent og inneforstått med fagets standard og kultur knyttet til situasjons og risikovurdering
 • har utviklet lederferdigheter slik at hun/han kan lede redningsarbeid i høgfjellsterreng
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er bygget opp med to nivå, definert som to studieemner: Tindeveglederkandidat (60 stp) og Tindevegleder (30 stp). Begge nivå er beskrevet og definert i The IFMGA Plattform-2009. Undervisningen i studiet følger Nortinds kvalifiseringsprosess og kursrekke slik den fremkommer i terminliste. Kvalifiseringen inneholder 15 ca ukelange kurs som avholdes ulike sted i Norge og i Alpene, i ulike årstider. Lærere/ vegledere på kursene er godkjente Tindevegledere, i tråd med Nortinds internkontroll. Kvalifiseringen/ studiet inneholder også 10 uker praksis hos godkjent Tindevegleder, der minst fire av ukene skal være kurs, og minst fire uker høgfjellsføring. Egenutvikling tilsvarende 1500 timer aktivitet skal dokumenteres ved loggbok. Kursene (samlingene) er situasjons- og praksisnære. De 15 kursukene i kvalifiseringen skjer i terreng og omgivelser som speiler en tindevegleders arbeidssituasjon. Arbeidsmåten er vegledningsbasert, med et lavt forhåndstall mellom kandidat og vegleder, vanligvis 5:1. Ved å arbeide tett sammen med egen læringsgruppe, som danner et praksisfellesskap, vil gruppen av studenter utvikle seg sammen i møte med nye vegledere og læringssituasjoner. Dette er en styrke da det bidrar til å at utviklingen også skjer av gruppen, ikke bare den enkelte. Dette sikrer en robust kunnskapsdeling og ferdighetsutvikling. Kursene er arbeidskrav og studentene blir løpende vurdert av to Tindeveglere i tråd med Nortinds vurderingsdokument (Vurderingsdokument 03.11.2009)

Navn: 
Tindevegledar
Emne2023 Haust2024 Vår2024 Haust2025 Vår2025 Haust2026 Vår
15151515
1515
Tabellen viser studiepoengsbelastning pr. semester. Vurdering og eksamen skjer i 4. semester for TIND101 og 6. semester for TIND102.
Krav til utstyr eller ferdigheiter

EGENUTVIKLING: I løpet av kvalifiseringsperioden / studieløpet må studenten vise egenutvikling, og dokumentere aktivitet med sikte på egenutvikling som til sammen tilsvarer ca. 1500 timer innen de grener kvalifiseringen omfatter. Aktiviteten dokumenteres med loggbok. Det stilles krav til loggbokens innhold og form. 2/3 av egenutvikling må være gjennomført i løpet av første emne (Tindeveglederaspirant)

FORDYPNINGSARBEID:I løpet av kvalifiseringsperioden skal studenten gjennomføre et fordypningsarbeid som omhandler et aktuelt og relevant tema. Tema må godkjennes av fagansvarlig ved HVO og av Nortinds kvalifiseringskomite. Fordypningsarbeidet skal vise en arbeidsinnsats tilsvarende ca. tre uker. Arbeidet vil inngå som del av vurderingen i studiets emne 2, og vil bli gitt en gradert karakter.

Praksis

Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre ti uker (400 timer) praksis med en eller flere godkjente Tindevegledere. Minst fire av ukene skal være kurs, og minst fire høgfjellsføring. De syv første ukene er lagt til første emne i studiet (Tindeveglederaspirant). De tre siste ukene, som er lagt til siste emnet i studiet (Tindevegleder), skal studenten selv tilrettelegge. Det oppfordres til å ha praksis hos godkjent Tindevegleder i utlandet. Studenten må levere skriftlig dokumentasjon med egenvurdering, og skriftlig vurdering fra ansvarlig Tindevegleder.

Evaluering og kvalitetssikring

Studieprogrammet blir evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssystem, The IFMGA Plattform og Nortinds internkontroll.

Ansvarleg
Kalle Kristian Pulli
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 6 semester (3 år)
 • 90 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 - 15.03.2024
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse og bestått Nortind opptaksprøve (sjå www.nortind.no). Du søker til studiet på Nortind sine nettsider.

 • Studieplan
Søk studieplass!

Søknadskode : 4142

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt