Mastergrad

Spesialpedaogikk

Heiltid, Samlingar

Master i spesialpedagogikk er retta mot både barnehage og skule. Hovudmålet med studiet er å gi studentane solid kompetanse for arbeid på dei respektive fagområda. 

Du kan søkje på masterutdanninga frå 1. februar 2020.

 

 

 

 

 

Stengt for søking

Søknadskode : 4384

Info og frister

Varigheit 4 semester (2 år)

Studiepoeng 120

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Studiet legg stor vekt på omsynet til fellesskapen og mangfaldet i gruppa av barn, unge og vaksne under opplæring. Tilpassa opplæring og inkludering er sentralt i studiet, i tillegg til å gi studentane innsikt i skulefaglege, institusjonelle, relasjonelle og individuelle utfordringar i opplæringa.

Opptakskrav

Fullført grunnutdanning som:

  • Allmennlærar eller grunnskulelærar
  • Barnehagelærar eller førskulelærar
  • Faglærar

Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog,  vernepleiar eller anna treårig relevant profesjonsutdanning med til dømes pedagogisk praksis, kan takast opp etter særskild vurdering.

Høgare utdanning utover grunnutdanninga og/eller dokumentert pedagogisk praksis etter fullført utdanning, kan gi tilleggspoeng.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert. Arbeidsmåtane vil veksle mellom førelesingar, arbeid i mindre grupper, feltarbeid, studentseminar og oppgåveskriving. Det er obligatorisk oppmøte til samlingane.

Du kan lese meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Avhengig av forkunnskap og spesialisering, kan dette studiet gi deg
• kvalifkasjonar for m.a.:
– spesialpedagogiske arbeidsoppgåver i barnehage, grunnskule,      vidaregåande skule og andre relevante institusjonar
– arbeid i PP­tenesta
– arbeid i høgskulesektoren
– doktorgradsstudium
• lektorkompetanse
• høgare fagdidaktisk kompetanse for undervisning i matematikk eller norsk i grunnskule eller vidaregåande skule
• auka forskingsbasert kompetanse for pedagogisk arbeid og FoU­ aktivitet i barnehage og skule

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:

Torhild Høydalsvik
 


Last ned studiet som PDF