Vidareutdanning (bachelornivå)

Skuleretta samfunnsfag 2

Deltid, Nettstudium

Studiet bygger på studieprogrammet skuleretta samfunnsfag 1 og gir ei vidare fordjuping i sentrale tema for samfunnsfaget i skulen. Studiet tek opp tema som demokrati og medborgarskap med eit særleg fokus på skulen sitt mandat for demokratisk utvikling. Studiet legg og vekt på kunnskap om globale samfunnsutfordringar, urfolksproblematikk og likestilling i utvida forstand. Det blir også ei fordjupning i samfunnsfaget som vitskapsfag og skulefag og på ny forsking i samfunnnsdidaktikk. Studiet passar for deg som underviser på trinna 5-10. 

Studiet er delfinansiert med studieavgift. Kr 8.000 (kr. 4.000 pr. emne). Skuleretta samfunnsfag 2 har emna SRS103N Demokrati og samfunnsfag i skulen og SRS104N Globale samfunnsutfordringar. Nye emneplanar er under utarbeiding og vil bli publisert så raskt som råd. 

Du kan søkje på studiet frå 1. februar 2020.

Søk studieplass!

Søknadskode : 3923

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Dette vidareutdanningstilbodet bygger på Samfunnsfag 1, og vektlegg i større grad djupnelæring. Det vil seie at det blir lagt stor vekt på å utvikle studentane si evne til å trekke linjer og bruke kunnskap på forskjellige måtar. Særleg i fokus er evna til å bruke teoretisk kunnskap i praktiske undervisningssituasjonar. 

Emna i Samfunnsfag 2 gir større rom for fordjuping i utvalde geografiske område, historiske epokar og samfunnsfaglege prosessar. Emna opnar og for utvida forståing av samanhengar mellom teoretiske perspektiv og ulike læringsprosessar i skulen.  

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert. Studentane skal nytte tilgjengeleg programvare og ressurssider på Internett for løysing av oppgåver og for å tileigne seg kunnskap. Vi nyttar Canvas som digital læringsplattform. Canvas vert brukt aktivt til innlevering og rettleiing av skriftlege oppgåver. Det er ein føresetnad at studentane brukar desse verktøya kontinuerleg, og aktivt tek del i dei læringsprosessane det vert lagt opp til. Du får tilgang til eit eige rom i Canvas for emnet så snart du er semesterregistrert. Sjå meir om dette her.

Aktuelle yrke og vidare studium

Gjennomført Samfunnsfag 1 & 2 kvalifiserer studentane til opptak ved HVO sin erfaringsbaserte masterutdanning for lærarar, med fordjuping i samfunnsfag.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Margit Ystanes

 


Last ned studiet som PDF