Vidareutdanning (bachelornivå)

Skuleretta samfunnsfag 2

Deltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

Kurset er fullteikna. Neste opptak vert til studiestart hausten 2019. 

Hausten 2018 tilbyr vi emnet SRS103N Skuleretta samfunnsfag: Politikk og demokrati, kontinuitet og vendepunkt (nettbasert m/avgift). Undervisninga foregår via e-læringsverktyet Canvas. Undervisninga foregår i hovudsak via nettbrev og lysarkseriar. 

Skuleretta samfunnsfag 2 har to delar:

* SRS103N Politikk og demokrati, kontinuitet og vendepunkt (haust)

* SRS104N Fokus på Aust-Afrika (vår)

Studiestart i haustsemestret er medio agust, mens studiestart i vårsemesteret er tidleg i januar. Detaljert semesterplan vert gjort tilgjengeleg ved studiestart.

 

Arbeidskrav/eksamen

Det er tre obligatoriske arbeidskrav og eitt frivillig totalt sett for skuleretta samfunnsfag 2. I tillegg kjem eksamen. Arbeidskrav må vere godkjent for å kunne gå opp til eksamen. NB: Alle tidspunkt er ca. tidspunkt, du må sjekke endelig semesterplan ved studiestart for endelig frister.

Tekst på 900-1200 ord over oppgitt tema:oktober 2018

Heimeeksamen: desember 2018

Prosjektskildring semesteroppgåve: mars 2019

Pensumprøve framfor eigen pc: vår 2019

Frivillig rettleiing semesteroppgåve: vår 2019

Semesteroppgåve: mai/juni 2019

 

Eksamensplanane for Høgskulen i Volda finn du her.

 

Pensum

Pensumlister er publisert her.

Dersom du allereie no ynskjer å lese pensum kan det vere lurt å starte med å lese desse bidraga:

Stugu, O. S. (2012): Norsk historie etter 1905. Vegen mot velstandslandet Oslo: Det norske Samlaget s. 9-22, 142-310

Mikkelsen, R og P.J. Sætre (red.) (2015): Geografididaktikk for klasserommet Oslo: Cappelen Damm s. 116 – 137 og 249 - 284

Rønning, R. og J.H. Lesjø (2015): Vårt politiske Norge. En innføring i stats- og kommunalkunnskap – 4. utgave. Bergen: Fagbokforlaget s. 11 – 322

Undervisningsstad

All undervisning, informasjon, utdeling og innlevering av oppgåver osv. foregår i e-læringsverktyet Canvas. Tilgang til Canvas vert gitt etter at du har semesterregistrert deg.

Annan informasjon

Innan undervisninga startar opp er det naudsynt at du har gjort deg kjent med dei dokumenta som vert publisert i Canvas før dette. Det vil mellom anna vere utfylljande informasjon om studiet, eksamensforma, nettbrev om oppgåveskriving og fullstendig pensumliste.  

Vidareutdanninga er primært retta mot lærarar i grunnskulen eller studentar i lærarutdanninga som ønskjer undervisningskompetanse i skulefaga geografi, historie og samfunnskunnskap.

Stengt for søking

Søknadskode : 4084

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Studieinnhald

Studentane får kunnskap om samspelet mellom menneske, mellom grupper og mellom samfunn i ulike tidsepokar og i ulike deler av verda. Høgaktuelle tema er mellom anna entreprenørskap, demokrati, politisk makt og politiske prosessar. Det vert sett nærare på samfunnsforhold på Island og i Kina og Afrika med spesielt fokus på Kenya. Studentane får høve til å tileigne seg ulike didaktiske metoder for å kunne fremme elevane si læring i faget.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert. Studentane skal nytte tilgjengeleg programvare og ressurssider på Internett for løysing av oppgåver og for å tileigne seg kunnskap. Vi nyttar Canvas som digital læringsplattform. Canvas vert brukt aktivt til innlevering og rettleiing av skriftlege oppgåver, drøftingar, forum for studiehjelp, med rettleiing og arbeidsoppgåver for kvart delemne. Det er ein føresetnad at studentane brukar desse verktøya kontinuerleg, og aktivt tek del i dei læringsprosessane det vert lagt opp til. Du får tilgang til eit eige rom i Canvas for emnet så snart du er semesterregistrert. Sjå meir om dette her.

Aktuelle yrke og vidare studium

Vidareutdanninga er profesjonsretta med tanke på arbeid som lærar i skule og andre formidlingssituasjonar. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Elisabeth Teige

Studieplan

Skuleretta samfunnsfag 2, nettstudium m/avgift

Studieprogram: 
Skuleretta samfunnsfag 2 - nettstudium m/avgift
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
80
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse.

Om studiet: 

Dette studiet inviterer til å lære og å forstå meir om samspelet mellom menneske, mellom grupper og mellom samfunn. Fokus vert sett på ulike tidsepokar og ulike deler av verda. Dessutan står samspelet / konflikten mellom natur og samfunn sentralt. Studiet tek opp høgaktuelle tema som entreprenørskap, demokrati, politisk makt og politiske prosessar, barn og media, norsk etterkrigstid, geografi, historie og samfunnsforhold på Island, i Kina og Afrika. Det er profesjonsretta med tanke på arbeid som lærar i skule og andre formidlingssituasjonar. Gjennom ulike tilnærmingsmåtar til læring får studenten høve til å utvikle seg til ein dyktig lærar som hjelper elevane til å vere samfunnsbevisste, interesserte og glade i faget.

Læringsutbytte: 

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten skal ha

 • kunnskap om hendingar og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskelege handlingar og val i fjern og nær fortid
 • kunnskap om kart og kartbruk i skulen, næringsliv og lokalisering av næringsverksemd
 • kunnskap om dei historiske hovudtrekka i Noreg og verda frå den andre verdskrigen til i dag
 • kunnskap til afrikansk, islandsk og kinesisk historie, geografi og samfunnsliv
 • kunnskap om pedagogisk entreprenørskap
 • kunnskap om relevant forskings- og utviklingsarbeid innanfor fagområdet
 • kunnskap om vitskaplege teoriar og metodar i faget
 • kunnskap om sentrale fagdidaktiske metodar og teoriar
Ferdigheiter: 

Studenten skal kunne

 • bruke faglege og fagdidaktiske kunnskapar og dugleikar i geografi, historie og samfunnskunnskap ut frå resultat frå forskings- og utviklingsarbeid
 • arbeide sjølvstendig med faglege og fagdidaktiske spørsmål og analysere faglege og fagdidaktiske problemstillingar ut frå fakta og teorigrunnlaget i faget
 • planleggje, leie og vurdere læringsarbeidet til elevane på ein måte som tek omsyn til mangfaldet i elevgruppa, ulike behov og kulturell og språkleg bakgrunn
 • kritisk analysere samfunnsfaglege problemstillingar og stimulere til dette i opplæringa
 • reflektere over og vise innsikt i historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege prosessar
 • leggje til rette for opplæring om samfunnsforhold i eit fleirkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettar og demokrati
 • bruke og vurdere relevansen av faglege hjelpemiddel og uttrykksformer i samfunnsfag
 • gjere elevane medvitne om val av læringsstrategiar
 • ta i bruk og rettleie elevar i sentrale samfunnsfaglege metodar
Generell kompetanse: 

Studenten skal kunne

 • oppdatere seg fagleg og reflektere over eigen praksis
 • arbeide sjølvstendig og saman med andre for å identifisere, analysere og løyse problem knytt til elevars læring og utvikling i samfunnsfaget
 • reflektere kritisk over samfunnsfaglege spørsmål og stimulere til kritisk tenking
 • forstå aktuelle samfunnsforhold i geografisk, historisk, politisk og sosiologisk perspektiv
 • kommunisere og samarbeide med barn og føresette med ulik sosial og kulturell bakgrunn
Organisering og arbeidsmåtar: 

Studentane skal få ei grunnleggjande innføring i utvalde tema i skulefaga/vitskapsfaga geografi, historie og samfunnskunnskap. Kunnskap og forståing skal kome fram i ei kopling mellom ulike teoriar og konkrete døme frå Noreg og verdssamfunnet. Studiet skal særleg førebu studentane på arbeid i skuleverket (grunnskulen), m.a. ved at fagdidaktikk vil vere eit gjennomgåande perspektiv.

Studiet er eit nettstudium.

Aktuelle arbeidsformer er litteraturstudium, studieleksjonar, skriftlege arbeid og rettleiing. Studentane vil nytte tilgjengeleg programvare og ressurssider på internett for løysing av oppgåver og for å tileigne seg kunnskap. Canvas vert brukt aktivt m.a. til innlevering av skriftlege oppgåver, og forum for studiehjelp, m.a. med rettleiing og arbeidsoppgåver for kvart delemne. Det er ein føresetnad at studentane brukar desse verktøya kontinuerleg, og aktivt tek del i dei læringsprosessane det vert lagt opp til. 

Kostnader: 

Kr 8.000 (kr. 4.000 pr. emne)

Anna: 
Studiet er for nettstudentar som gjennomfører det ved å nytte internett som kommunikasjonskanal. Aktuelle arbeidsformer er litteraturstudium, studieleksjonar, skriftlege arbeid og rettleiing. Studentane vil nytte tilgjengeleg programvare og ressurssider på internett for løysing av oppgåver og for å tileigne seg kunnskap. Canvas vert brukt aktivt m.a. til innlevering av skriftlege oppgåver, og forum for studiehjelp, m.a. med rettleiing og arbeidsoppgåver for kvart delemne. Det er ein føresetnad at studentane brukar desse verktøya kontinuerleg, og aktivt tek del i dei læringsprosessane det vert lagt opp til.
Ansvarleg: 
Elisabeth Teige, telefon: 70075295 epost: elisabeth.teige@hivolda.no