Vidareutdanning (bachelornivå)

Skuleretta samfunnsfag 1

Deltid, Nettstudium

Sentrale tema i studiet blir forholdet mellom natur og samfunn, demokrati, medborgarskap, berekraftig utvikling og likestilling, før og no. Gjennom arbeidet vil du bli kjend med faga sine metodar og eigenart som vitskapsfag og skulefag. Studiet skal bidra til kunnskapsdeling i studentane sitt lærarkollegium. Studiet passar for deg som underviser på trinna 5-10. 

Studiet er delfinansiert med studieavgift. Kr 8.000 (kr. 4.000 pr. emne).

Skuleretta samfunnsfag 1 har emna Demokrati og medborgarskap og Berekraft og globalisering. 

 

Stengt for søking

Søknadskode : 3922

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Studieinnhald

Dette vidareutdanningstilbodet er retta mot lærarar som har lite eller inga tidlegare utdanning i samfunnsfag, og skal gje dei solid fagleg og didaktisk kompetanse til å undervise i samfunnsfag på  5.–10. trinn. Emna som inngår i tilbodet er utvikla spesielt for å gje lærarar djupnekunnskap om tema som er framheva i fagfornyinga, i tillegg til innføring i grunnlagsproblematikkar innan fag og didaktikk. Det eine emnet tilbyr fordjuping i demokrati og medborgarskap, det andre i berekraft og globalisering. Emna legger vekt på å integrere det digitale som didaktisk reiskap. Emna gir også studentane innsikt i nyare forsking innan fag og didaktikk.  

Det blir lagt vekt på å integrere utdanninga i studentane sin eigen praksis som lærarar, gjennom arbeidskrav som tar utgangspunkt i skulekvardagen og bidreg til kunnskapsdeling i eigne kollegium.  

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert. Studentane skal nytte tilgjengeleg programvare og ressurssider på Internett for løysing av oppgåver og for å tileigne seg kunnskap. Vi nyttar Canvas som digital læringsplattform. Canvas vert brukt aktivt til innlevering og rettleiing av skriftlege oppgåver. Det er ein føresetnad at studentane brukar desse verktøya kontinuerleg, og aktivt tek del i dei læringsprosessane det vert lagt opp til. Du får tilgang til eit eige rom i Canvas for emnet så snart du er semesterregistrert. Sjå meir om dette her.

Aktuelle yrke og vidare studium

Vidareutdanningstilbodet Samfunnsfag 1 vil saman med Samfunnsfag 2 kvalifisere studentane til opptak ved HVO si erfaringsbaserte masterutdanning for lærarar, med fordjuping i samfunnsfag. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Margit Ystanes

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Velkommen som nettstudent her med oss på Høgskulen i Volda. No gler vi oss til å kome i gong med studiane saman med deg!

Skuleretta samfunnfag 1 er eit vidareutdanningstilbodet som er retta mot lærarar som har lite eller inga tidlegare utdanning i samfunnsfag, og skal gje dei solid fagleg og didaktisk kompetanse til å undervise i samfunnsfag på 5.–10. trinn. 

Studiet er eit nettstudium. Vi tilbyr rutinerte og fagleg engasjerte forelesarar som inviterer studentane til aktiv dialog gjennom e-læringsplattforma Canvas. Det er inga undervising i sanntid. Du kan studere når det passar deg best i forhold til arbeid og andre forpliktingar.

Studiestart i haustsemesteret er medio august, medan studiestart i vårsemesteret er tidleg i januar. Detaljert semesterplan vert gjort tilgjengeleg i Canvas ved semesterstart.

Skuleretta samfunnsfag 1 består av to enkeltemne på 15 studiepoeng kvar:

SRS101N Demokrati og medborgarskap

 • Arbeidskravet er å lage ein undervisningsvideo på tre minutt. Videoen skal ha følgje av ein kort fagtekst på 900-1200 ord
 • 3 dagar individuell heimeeksamen

SRS102N Berekraft og globalisering 

 • Arbeidskrav vert nærare definert ved semesterstart
 • 3 dagar individuell heimeeksamen

Greitt å vite

Lurer du på noko? For praktiske spørsmål kan du kontakte studiekoordinator Camilla Humberset. For faglege spørsmål kan du kontakte Margit Ystanes. 

Studieplan

Skuleretta samfunnsfag 1, nettstudium m/avgift

Studieprogram: 
Skuleretta samfunnsfag 1 - nettstudium m/avgift
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
70
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning. 

Om studiet

Dette vidareutdanningstilbodet er retta mot lærarar som har lite eller inga tidlegare utdanning i samfunnsfag, og skal gje dei solid fagleg og didaktisk kompetanse til å undervise i samfunnsfag på  5.–10. trinn. Emna som inngår i tilbodet er utvikla spesielt for å gje lærarar djupnekunnskap om tema som er framheva i fagfornyinga, i tillegg til innføring i grunnlagsproblematikkar innan fag og didaktikk. Det eine emnet tilbyr fordjuping i demokrati og medborgarskap, det andre i berekraft og globalisering. Emna legg vekt på å integrere det digitale som didaktisk reiskap. Emna gir også studentane innsikt i nyare forsking innan fag og didaktikk.  

Det blir lagt vekt på å integrere utdanninga i studentane sin eigen praksis som lærarar, gjennom arbeidskrav som tar utgangspunkt i skulekvardagen og bidreg til kunnskapsdeling i eigne kollegium.  

Vidareutdanningstilbodet Samfunnsfag 1 vil saman med Samfunnsfag 2 kvalifisere studentane til opptak ved HVO si erfaringsbaserte masterutdanning for lærarar, med fordjuping i samfunnsfag. 

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskap om 

 • Vitskaplege teoriar og metodar i geografi, historie og samfunnskunnskap
 • Fagdidaktisk teori og forsking i samfunnsfaget i skulen
 • Menneskerettar, medborgarskap, demokrati og demokratiseringsprosessar
 • Samane som urfolk, dei nasjonale minoritetane, og om kulturelt mangfald i Noreg
 • Bruk av digitale verktøy i undervisninga
 • Stad og landskap som natur, kultur og historie
 • Samspelet mellom menneske, teknologi og natur med vekt på ressursfordeling og berekraftig utvikling
 • Samspelet mellom befolkning, mobilitet og globalisering
 • Stadar si rolle i sosialisering, identitetsdanning og sosial ulikskap
 • Konfliktar og samarbeid i geografisk, historisk og samfunnsvitskapleg perspektiv
 • Berekraftdidaktikk
Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • Finne, vurdere og tolke ulike typar kjelder for å legge til rette for gode læringsprosessar
 • Reflektere over ulike dimensjonar ved demokratiomgrepet og legge til rette for demokratisk praksis i skulen
 • Ta i bruk digitale ressursar i undervisninga på måtar som fremmar læring og refleksjon hos elevane
 • Bruke teoretisk kunnskap om fag og didaktikk til å reflektere over og vidareutvikle eigen undervisningspraksis
 • Legge til rette for læringsprosessar som tek vare på elevmangfaldet
 • Legge til rette for læringsprosessar som fremmar refleksjon rundt verdiar og motverkar diskriminering av minoritetar
 • Legge til rette for læringsprosessar som fremmar bevisstheit om utfordringar knytt til berekraft
 • Reflektere over samanhengar mellom dei forskjellige tematikkane i studiet
 • Forstå samanhengar mellom menneske, stad og natur
 • Tenke kritisk om ulikskapsprosessar relatert til klimaendringane
Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • Reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål
 • Ha overblikk over periodar og utviklingsmønster og kan gjere greie for korleis historie og kultur blir konstruert
 • Reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål
 • Ha kunnskap om korleis ein kan skape berekraftige samfunn
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er delfinansiert med studieavgift. 

Studiet er eit nettstudium. Aktuelle arbeidsformer er litteraturstudium, studieleksjonar, skriftlege arbeid og rettleiing. Alle leksjonar, diskusjonar, rettleiingar og innleveringar vert gjennomført i e-læringsplattforma Canvas. Eksamen vert levert digitalt i Inspera. Det er ein føresetnad at studentane nyttar Canvas kontinuerleg, og aktivt tek del i dei læringsprosessane som det vert lagt opp til i plattforma.

Nærare informasjon om arbeidskrav og eksamensform er tilgjengeleg i emneplanane. 

Navn: 
Skuleretta samfunnsfag 1, nettstudium
Kostnader

Kr 8.000 (kr. 4.000 pr. emne)

Ansvarleg
Margit Ystanes, e-post: margit.ystanes@hivolda.no

Last ned studiet som PDF