Vidareutdanning (bachelornivå)

Skuleretta samfunnsfag 1

Deltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

Kurset er fullteikna. Neste opptak vert til studiestart hausten 2019.

Skuleretta samfunnsfag 1 har 2 delar:

* SRS101N Skuleretta samfunnsfag: Natur og samfunn i Noreg (haust)

* SRS102 Skuleretta samfunnsfag: Konfliktar i samfunnet (vår)

Studiestart i haustsemesteret er medio august, medan studiestart i vårsemesteret er tidleg i januar. Detaljert semesterplan vert gjort tilgjengeleg i Canvas ved studiestart.

Arbeidskrav/eksamen

Det er til samen 8 obligatoriske arbeidskrav på dei to emna. I tillegg kjem eksamen. Arbeidskrav må vere godkjent for å kunne gå opp til eksamen. NB: Alle tidspunkt er ca. tidspunkt, ein må sjekke endelig semesterplan ved studiestart for endelig fristar. Semesterplanen og detaljar om innlevering av oppgåver finn du i Canvas ved semesterstart.

SRS101 (haust):

Tekst på 2300-3000 ord over oppgitt tema geografi*: november 2018

Tekst på 2300-3000 ord over oppgitt tema historie*: november 2018

Tekst på 2300-3000 ord over oppgitt tema samfunnskunnskap*: november 2018

Skriftleg kortsvarprøve på 4 timar: november 2018

Mappeeksamen: desember 2018

*Alle dei tre oppgåvene skal leverast to gongar, ein gong i løpet av semesteret (utkast) og på nytt i november (ferdig oppgåve). Meir informasjon om fristar og utforming kjem i Canvas ved semesterstart. 

 

SRS102 (vår):

Tekst på 900-1200 ord over oppgitt tema geografi: april 2019

Tekst på 900-1200 ord over oppgitt tema historie: april 2019

Tekst på 900-1200 ord over oppgitt tema samfunnskunnskap: april 2019

Individuell heimeeksamen, 6 timar: mai/juni 2019

 

Eksamensplan for hausten 2018 er også publisert. 

 

Pensum

Pensumlisten for SRS101 er tilgjengelig i det digitale pensumlistesystemet Leganto.

Undervisningsstad

All undervisning, informasjon, utdeling og innlevering av oppgåver osv. foregår i e-læringsverktyet Canvas. Omkring 1. august vil de kunne finne informasjon om pensumlister og fullstendig semesterplan i Canvas. Tilgang til Canvas vert gitt etter at du har semesterregistrert deg.

Annan informasjon

Oppbygging av studiet finn du studieplanen. Her finn du og lenke vidare til emne du kan velje i studiet. I emneplanane for SRS101 og for SRS102 kan du lese om arbeidskrava, vurderingsforma ol.

Innan undervisninga startar opp er det naudsynt at du har gjort deg kjent med dei dokumenta som vert publisert i Canvas før dette. Det vil mellom anna vere utfylljande informasjon om studiet, eksamensforma, nettbrev om oppgåveskriving og fullstendig pensumliste.  

Vidareutdanninga er primært retta mot lærarar i grunnskulen eller studentar i lærarutdanninga som ønskjer undervisningskompetanse i skulefaga geografi, historie og samfunnskunnskap. 

Stengt for søking

Søknadskode : 4082

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Studieinnhald

Studentane skal få kompetanse til å lære og forstå meir om samspelet mellom menneske, grupper og samfunn i ulike tidsepokar og i ulike deler av verda. Det vert sett fokus på samspelet / konflikten mellom natur og samfunn. Høgaktuelle tema er demokrati, menneskeverd, bærekraftig utvikling, likestilling og toleranse. Studentane får høve til å tileigne seg ulike didaktiske metoder for å kunne fremme elevane si læring i faget.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert. Studentane skal nytte tilgjengeleg programvare og ressurssider på Internett for løysing av oppgåver og for å tileigne seg kunnskap. Vi nyttar Canvas som digital læringsplattform. Canvas vert brukt aktivt til innlevering og rettleiing av skriftlege oppgåver, drøftingar, forum for studiehjelp, med rettleiing og arbeidsoppgåver for kvart delemne.

Det er ein føresetnad at studentane brukar desse verktøya kontinuerleg, og aktivt tek del i dei læringsprosessane det vert lagt opp til.

Du får tilgang til eit eige rom i Canvas for emnet så snart du er semesterregistrert. Sjå meir om semesterregistrering her. 

Aktuelle yrke og vidare studium

Vidareutdanninga er profesjonsretta med tanke på arbeid som lærar i skule og andre formidlingssituasjonar. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Elisabeth Teige

Studieplan

Skuleretta samfunnsfag 1, nettstudium

Studieprogram: 
Skuleretta samfunnsfag 1 - nettstudium m/avgift
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
80
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse.

Om studiet: 

Dette studiet inviterer til å lære og forstå meir om samspelet mellom menneske, grupper og samfunn i ulike tidsepokar og ulike deler av verda og samspelet/konflikten mellom natur og samfunn. Studiet tek opp høgaktuelle tema som demokrati, menneskeverd, bærekraftig utvikling, likestilling og toleranse og er profesjonsretta med tanke på arbeid som lærar i skule og andre formidlingssituasjonar. Gjennom ulike tilnærmingsmåtar til læring får studenten høve til å utvikle ei lærarrolle som hjelper elevane til å vere samfunnsbevisste, interesserte og glade i faget.

Læringsutbytte: 

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten skal ha

 • kunnskap om samfunnsfag som skulefag og nyare samfunnsfagdidaktikk
 • kunnskap om naturgrunnlaget, geologi, klima, ressursar, levekår, folkesetnad og miljø nasjonalt og internasjonalt
 • kunnskap om dei historiske hovudtrekka i Noreg og verda frå den eldste busetnad til den andre verdskrigen, og til ungdoms historieforståing og historiebruk
 • kunnskap om ulike samfunn, kulturar og deira vilkår
 • kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i barne- og ungdomsåra
 • kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk, rettsvesen og økonomi
 • kunnskap om dei rettane barn og ungdom har, demokrati, politisk og økonomisk deltaking
 • kjennskap til sentrale samfunnsfaglege teoriar og metodar
 • kjennskap til sentrale kjelder i faget og kritisk vurdering av desse
Ferdigheiter: 

Studenten skal kunne

 • arbeide sjølvstendig med faglege spørsmål og analysere faglege problemstillingar ut frå fakta og teorigrunnlaget i faget
 • bruke faglege og fagdidaktiske kunnskapar og dugleikar i geografi, historie og samfunnskunnskap i samsvar med gjeldande læreplan og kritisk vurdere eiga undervising
 • planleggje, leie og vurdere læringsarbeidet til elevane på ein måte som tek omsyn til mangfaldet i elevgruppa, ulike behov og kulturell og språkleg bakgrunn
 • leie elevar i sjølvstendig arbeid innanfor rammene til faget
 • bruke samfunnsfaglege kjelder og materiale i arbeidet med utvikling av dei grunnleggjande dugleikane til elevane
 • bruke og vurdere digitale verktøy og kjelder i opplæringa og bidra til at elevane kan vere kritiske brukarar av digitale verktøy
 • bruke og vurdere relevansen av faglege hjelpemiddel og uttrykksformer i samfunnsfag
 • kritisk vurdere lærebøker og andre læremiddel til bruk i opplæringa
Generell kompetanse: 

Studenten skal kunne

 • leggje til rette for samarbeid og konfliktløysing i arbeid med elevane
 • reflektere kritisk over samfunnsfaglege spørsmål og stimulere til kritisk tenking
 • forstå aktuelle samfunnsforhold i eit geografisk, historisk, politisk og sosiologisk perspektiv
 • reflektere over eigen praksis og oppdatere seg fagleg
 • kommunisere og samarbeide med barn og føresette med ulik sosial og kulturell bakgrunn
Organisering og arbeidsmåtar: 

Studentane skal få ei grunnleggjande innføring i utvalde tema i skulefaga/vitskapsfaga geografi, historie og samfunnskunnskap. Kunnskap og forståing skal kome fram i ei kopling mellom ulike teoriar og konkrete døme frå Noreg og verdssamfunnet. Studiet skal særleg førebu studentane på arbeid i skuleverket (grunnskulen), m.a. ved at fagdidaktikk vil vere eit gjennomgåande perspektiv.

Studiet er eit nettstudium.

Aktuelle arbeidsformer er litteraturstudium, studieleksjonar, skriftlege arbeid, rettleiing. Studentane vil nytte tilgjengeleg programvare og ressurssider på internett for løysing av oppgåver og for å tileigne seg kunnskap innanfor emnet. Canvas nyttast som digital læringsplatform og vert brukt aktivt m.a. til innlevering av skriftlege oppgåver, og forum for studiehjelp m.a. med rettleiing og arbeidsoppgåver for kvart delemne. Det er ein føresetnad at studentane brukar desse verktøya kontinuerleg, og aktivt tek del i dei læringsprosessane som det vert lagt opp til.

Kostnader: 

Kr 8.000 (kr. 4.000 pr. emne)

Anna: 
Studiet er delfinansiert med studieavgift.Studiet er for nettstudentar som gjennomfører det ved å nytte internett som kommunikasjonskanal.Aktuelle arbeidsformer er litteraturstudium, studieleksjonar, skriftlege arbeid, rettleiing. Studentane vil nytte tilgjengeleg programvare og ressurssider på internett for løysing av oppgåver og for å tileigne seg kunnskap innanfor emnet. Canvas nyttast som digital læringsplatfor og vert brukt aktivt m.a. til innlevering av skriftlege oppgåver, og forum for studiehjelp m.a. med rettleiing og arbeidsoppgåver for kvart delemne. Det er ein føresetnad at studentane brukar desse verktøya kontinuerleg, og aktivt tek del i dei læringsprosessane som det vert lagt opp til.
Ansvarleg: 
Elisabeth Teige, telefon: 70075295 epost: elisabeth.teige@hivolda.no