Skuleretta samfunnsfag

Skoleretta samfunnsfag 60 sp (nettstudium)

Årsstudium Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet har ikke studieavgift. Man betaler kun semesteravgift. All undervisning og eksamen er digital.

Studiet er fleksibelt. Det kan tas som et årsstudium for søkere med generell studiekompetanse, eller som en videreutdanning for de som har lærerutdanning fra før. Studiet inneholder obligatoriske innleveringer, men har ikke obligatorisk undervisning. Det er ikke krav om praksiserfaring fra skolen for å kunne ta studiet.

Studiet bygger på kunnskap fra historie, geografi, sosiologi og statsvitenskap. Det inneholder også elementer fra tilgrensende fagområder som jus, psykologi, økonomi og sosialfag. Sentrale tema i studiet er samfunnsfaglig utforsking, kritisk tenking, demokrati, bærekraft og identitet.

Programmet er satt sammen av fire emner på 15 studiepoeng hver, og kan tas på heltid (2 semester) eller på deltid (4 semester). Det er også mulig å ta kun enkeltemner. 

 • Deltid, Heiltid, Nettstudium
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 25.07.2023
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

All undervisning i studiet er digital. Vi bruker Canvas som utgangspunkt for undervisning og veiledning. Som student får man tilgang til de relevante Canvas-rommene etter semesterregistrering.

Eksamen i hvert av de fire emnene blir arrangert digitalt, enten skriftlig eller muntlig.

For de som har tatt emner i skoleretta samfunnsfag tidligere kan det forekomme avkorting i tildelte studiepoeng fra nye emner. Dette gjelder det som tidligere het SRS101 og det som tidligere het SRS102. De som har tatt begge disse emnene kan ta nye SSA101 og SSA104 uten å få avkorting på studiepoeng.

Aktuelle yrke og vidare studium

Gjennomført studium vil sammen med lærerutdanning normalt gi undervisningskompetanse i samfunnsfag i grunnskolen og fellesfaget samfunnskunnskap i videregående skole. Det må imidlertid understrekes at det er skoleeier som formelt gjør disse kompetansevurderingene. 

 

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Det er ingen obligatorisk undervisning, men det vil bli tilbudt digitale møter. Tidspunktene for disse vil bli lagt ut i de enkelte Canvas-rommene i årsstudiet.

Pensum

Pensumliste til SSA101

Pensumliste til SSA102

Pensumlistene for SSA103 og SSA104 vil bli publisert i november 2023.

Studieplan

Skuleretta samfunnsfag - årsstudium (nettstudium)

Studieprogram: 
Skuleretta samfunnsfag - årsstudium (nettstudium)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
4 semester
Kull: 
2023
Studieplassar: 
150
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse. 

Om studiet

Programmet består av fire emne på 15 studiepoeng kvar, og kan takast på heiltid eller på deltid.

Studiet tek opp tema som samfunnsfagleg utforsking, demokrati, berekraft og identitet, med utgangspunkt i kjerneområda i fagfornyinga sin læreplan i samfunnsfag (SAF01-04).

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten

 • Har djupnekunnskap om utvalde teoriar og metodar i geografi, historie og samfunnskunnskap
 • Har djupnekunnskap om utvalde tema i fagdidaktisk teori og forsking om samfunnsfag i skulen
 • Har djupnekunnskap om verdigrunnlaget og mandatet for skulen og skulen sin plass i samfunnet
 • Har djupnekunnskap om sentrale føresetnadar for og problemstillingar knytte til statsdanning, menneskerettar, medborgarskap, demokrati og demokratiseringsprosessar
 • Har djupnekunnskap om samane som urfolk og kjennskap til urfolksproblematikk i internasjonalt perspektiv
 • Har djupnekunnskap om utvalde døme på samspelet mellom ressursfordeling, demografi, globalisering og berekraftig utvikling
 • Har innsikt i sosiale og kulturelle faktorar som påverkar synet på kjønn, seksualitet og kjærleik
 • Har kunnskap om økonomiske strukturar, verdiskaping, makt og marknad
 • Har djupnekunnskap om utvalde døme på konfliktar og samarbeid i geografisk, historisk og samfunnsvitskapleg perspektiv
Ferdigheiter

Studenten

 • Kan arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevane
 • Kan finne, vurdere og tolke ulike typar kjelder og bruke dette i arbeidet med å utvikle elevane sin kritiske kompetanse og kreativitet
 • Kan planlegge, leie og vurdere læringsarbeidet med særleg vekt på grunnleggande ferdigheiter og gi læringsretta tilbakemeldingar til elevane, tilpassa deira ulike føresetnader og behov
 • Kan bruke og vurdere ulike arbeidsmåtar som stimulerer elevane til medvit om tid, rom og samfunnsprosessar
 • Kan legge til rette for demokratisk praksis, utvikling av medborgarskap, samarbeid og konfliktløysing i skulen
Generell kompetanse

Studenten

 • Kan legge til rette for at elevane kan reflektere over samfunnsfaglege spørsmål og stimulere til kritisk tenking og kreativitet
 • Kan legge til rette for at elevane skaffar seg overblikk over periodar og utviklingsmønster og for refleksjon over korleis historie og kultur blir konstruert
 • Kan bidra til endringsprosessar og samfunnsfagleg nytenking i skulen og involvere lokalt samfunnsliv i opplæringa
Organisering og arbeidsmåtar

Undervisninga er nettbasert. Studentane skal nytte tilgjengeleg programvare og ressurssider på internett for løysing av oppgåver og for å tileigne seg kunnskap.

Høgskulen i Volda nyttar Canvas som digital læringsplattform. Canvas vert brukt aktivt til innlevering og rettleiing av skriftlege oppgåver. Det er ein føresetnad at studentane brukar desse verktøya kontinuerleg, og aktivt tek del i dei læringsprosessane det vert lagt opp til. Studentar får tilgang til eit eige rom i Canvas etter semesterregistrering

Navn: 
Skuleretta samfunnsfag - årsstudium (nettstudium)
Informasjon

Studenten kan velge å studere på heiltid eller deltid. 

Emne2023 Haust2024 Vår2024 Haust2025 Vår
Studenten vel eitt eller to emne kvart semester
15151515
 
1515
 
1515
 
1515
 
1515
Ansvarleg
Ådne Meling
 • Deltid, Heiltid, Nettstudium
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 25.07.2023
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 3681

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt