Administrasjon, planlegging og leiing

Samfunnsplanlegging

Vidareutdanning (masternivå)

Kurset vert gitt i samarbeid med kommunenes sentralforbund (KS).

Kurset har følgjande tema:

 • Samfunn og planlegging
 • Planleggingsteori
 • Styring og planlegging
 • Metode og arbeidsmåtar
 • Næringsutvikling/regionalutvikling
 • Feltperiode: syntese og bruk av teori i konkrete samanhengar
 • Fordjuping - særpensum i regional kapasitetsbygging 

 

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 20.08.2021
 • Opptakskrav
  • Bachelorgrad i samfunnsfag eller humanistisk fag
  • Annan bachelorgrad med relevant faglig fordjuping
  • I tillegg må studenten ha minimum 2 års praksis innanfor relevant fagfelt
  • Søkere må være tatt opp av Sekretariatet for etter- og vidareutdanning i KS (SEVS) før de kan få innvilget opptak.
 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Arbeidsformene vekslar mellom forelesinger, gruppearbeid, øvingar, diskusjonar, litteraturkollokvier og rettleiing på prosjektnotat. Deltakarane vert oppfordra til å halde foredrag, kåseri og liknande med tema fra eigen erfaring.

Aktuelle yrke og vidare studium

Kurset gir etterspurt og relevant kompetanse i planleggingsmetodikk for mange ulike yrkesgrupper.

Studieplan

SAMPLAN - Samfunnsplanlegging (i samarbeid med KS)

Studieprogram: 
SAMPLAN - Samfunnsplanlegging (i samarbeid med KS)
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
40
Studietype: 
Vidareutdanning (masternivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Det er ulike opptakskrav avhengig av om man ønsker å avlegge eksamen eller ikke. Sekretariatet for etter- og vidareutdanning i KS (SEVS) disponerer alle studieplassene på kurset og tar opp deltakerne, og de utsteder kursbevis etter kursets slutt. For å avlegge eksamen, må man i tillegg søke opptak ved Høgskulen i Volda. Deltakerne må altså være tatt opp på kurset av SEVS før de kan søke opptak til studiet ved Høgskulen i Volda.

A) Opptakskrav fra SEVS - fører til kursbevis

Søkere må ha praksis fra planlegging eller annet relevant utviklingsarbeid. De må ha utdanning fra universitet, høgskole eller tilsvarende sterk realkompetanse. Opptak foretas av SEVS.

For å oppnå kursbevis må deltakerne være tilstede ved all undervisning, levere inn et planproblem ved kursstart og skrive et prosjektnotat (se bestemmelser under arbeidskrav). Det er i tillegg ønskelig at de deltar i arbeid med feltrapport (se informasjon nedenfor).

B) Opptakskrav fra Høgskulen i Volda fører til eksamen (30 studiepoeng)

 • Bachelorgrad i samfunnsfag eller humanistisk fag, eller
 • En annen bachelorgrad med relevant faglig fordypning
 • I tillegg må studenten ha minimum 3 års praksis innenfor relevant fagfelt.
Om studiet

Planlegging både som fag og som praksis preges av en breddetilnærming. Behovet for kompetanse innenfor planleggingsmetodikk øker i takt med at styringsutfordringene blir mer komplekse. Kurset gjenspeiler derfor dagens virkelighet hvor planlegging praktiseres av mange ulike yrkeskategorier. SAMPLAN fokuserer på koblingene mellom kunnskap og teori, innsikt og forståelse, samt praksis og handling. Økt kunnskap og kjennskap til teori, koblet til refleksjon over egne og andres erfaringer skal avlede innsikt og forståelse som til sist reflekteres i endret og bedret praksis.

Ved avlagt eksamen gir studiet formell kompetanse på 30 studiepoeng (30 ECTS-credits). Studiet er på 300-nivå (masternivå) og kan innpasses i Mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda og gir fritak for emna IPA301 Regional planlegging og utvikling og IPA302 Prosessleiing og prosjektdesign.

Programmet blir gitt i samarbeid med Kommunenes Organisasjon KS, Innlandet høgskolen, Høgskulen i Volda og Noregs Arktiske Universitet (Universitetet i Tromsø). Eksamensansvaret for kurset vekslar mellom dei tre sistnemnde institusjonane.

KS ved Sekretariatet for etter- og viderutdanning i samfunnsplanlegging (SEVS) tilbyr dette kurset som etterutdanning og har avtale med Høgskulen i Volda, Innlandet høgskolen og Noregs Arktiske Universitet for de som som ønsker å ta eksamen (viderutdanning på masternivå).

Sekretariat for etter- og videreutdanning i samfunnsplanlegging (SEVS) har ansvaret for SAMPLAN, FUS, og FKP. For mer informasjon, kontakt Eva Fængsrud på eva.fangsrud@ks.no, 24132794 / 91144 303. 
Eller Una Voss Christophersen på una.voss.christophersen@ks.no, 24132762 / 988 63 201.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram 

 

Kunnskapar

Studenten skal få innsikt i sentrale tema som ligger bak all planlegging, og vise perspektivdannelse.

Ferdigheiter

Studenten skal få økt innsikt i teoretiske og prinsipielle sider ved faget, som igjen gir bedre grunnlag for praksis og videre studier.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne demonstrere at fagkunnskap og erfaringer kan settes inn i en teoretisk sammenheng der nøkkelbegrepet her er helhetssyn.

Organisering og arbeidsmåtar

Fagleg oppbygging

Kurset er prosessorientert fremfor å behandle plandokumenter som produkt. Forankringen av planlegging i demokratiske og politiske prosesser er en viktig del av dette. Komponenter i studiet er

 • samfunn og planlegging
 • planleggingsteori
 • styring og planlegging
 • metode og arbeidsmåter
 • næringsutvikling/regionalutvikling
 • feltperiode: syntese og anvendelse av studiets innhold i en konkret sammenheng.
 • fordypning - særpensum i regional kapasitetsbygging 

 

Undervisning

Kurset er organisert som deltidsstudium over to semestre. Samlingene har en varighet på til sammen 6 uker, fordelt på 4 perioder. Kurset avsluttes med et feltarbeid i Nord-Norge, hvor feltoppgaven foregår over helgen.

Kurset starter hvert høstsemester og avsluttes påfølgende vår. Det er 30-40 studieplasser på kurset.

Arbeidsformen veksler mellom forelesninger, befaringer, gruppearbeid, øvelser, diskusjoner, litteraturkollokvier og veiledning på prosjektnotat. Deltakerne blir oppfordret til å holde foredrag, kåserier og lignende med tema fra egen erfaring. Deltakernes kompetanse og engasjement er en sentral ressurs i SAMPLAN.

Samlingene foregår forskjellige steder i landet. Samtlige perioder inkluderer presentasjon av lokale planer, prosjekter, tiltak eller organisatoriske forsøk som er av interesse for deltakerne. Disse velges ut fra aktualitet, men også slik at de gjennom kurset som helhet tar for seg ulike planutfordringer, arbeidsmåter og fagfelt. Dette stimulerer til helhetlig planlegging ved større engasjement og forståelse for andres fagområder.

Planproblemer

På første samling presenterer deltakerne aktuelle planleggingsproblemer fra sin hverdag. Disse brukes både som eksempler og som gjenstand for arbeid senere i kurset. Gjennom samarbeid i tematisk organiserte grupper, kan deltakerne bistå hverandre med analyse og anvendelse av kursets innhold i disse praktiske oppgavene.

Feltarbeid

Feltarbeidet representerer et eksperiment med en planleggingsoppgave hvor deltakerne skal bruke lærdom fra kurset, utvikle økt bevissthet om egne teamroller og prøve ut nye arbeidsmåter. Feltarbeidet gjennomføres ved at små grupper, 5 - 8 personer, samarbeider i en feltkommune i 3-4 dager. Arbeidet med å planlegge, organisere seg og utføre en oppgave med få mennesker på kort tid, gir anledning til å anvende lærdom i praksis. Hver gruppe presenterer sin forståelse for stedet og analyserer gruppens interne prosesser.

Navn: 
SAMPLAN - Samfunnsplanlegging (i samarbeid med KS)
Ansvarleg
Bjarte Folkestad
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 20.08.2021
 • Opptakskrav
  • Bachelorgrad i samfunnsfag eller humanistisk fag
  • Annan bachelorgrad med relevant faglig fordjuping
  • I tillegg må studenten ha minimum 2 års praksis innanfor relevant fagfelt
  • Søkere må være tatt opp av Sekretariatet for etter- og vidareutdanning i KS (SEVS) før de kan få innvilget opptak.
 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 4356

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post