Religion

Religion, livssyn og etikk

Fordjupingsstudium

Kunnskap om mangfaldet innanfor religion, kultur og livssyn er viktig og aktuelt i vår tid.

Kompetanse på dette fagfeltet er først og fremst etterspurd i skulen og i kyrkja. Men også innanfor helsesektoren, i media og andre offentlege og private samanhengar trengst det menneske som har kunnskapar om og innsikt i religions- og livssynsspørsmål, og som har dugleik i å formidle dette.

Fordjupning  i religion og livssyn tar føre seg dagsaktuelle og historiske emne, t.d. spiritualitet, nyreligiøsitet, livssynsdebatt og livssynmangfald. Studiet omfattar også ei større oppgåve som du skriv innanfor eit sjølvvald emne i religion og livssyn.

 • Deltid, Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Årsstudium i religion, livssyn og etikk (60 eller 50 studiepoeng i KRL/RLE) eller tilsvarande.

 • Studieplan

Studieinnhald

Studiet har eit obligatorisk og eitt valfritt emne, kvart på 15 studiepoeng:

 • Obligatorisk emne: Fordjupingsoppgåve i religion og livssyn
 • Valfritt emne: Livssynmarknad og livssynsdebatt (haust) eller Intercultural understanding (vår)

Det valfrie emnet må takast før eller parallelt med fordjupingsoppgåva.
Du kan ta emna på heiltid (eit semester) eller deltid (to semester)

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert etter ein fastlagt kalender for leksjonar, seminarsamlingar, og innleveringar. Plan for seminarsamlingar og leksjonar, samt fristar for innlevering av oppgåver vert kunngjort ved semesterstart. Les meir om arbeidskrav, vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

I kombinasjon med ei lærarutdanning gir studiet kompetanse i undervisning i KRLE-faget i grunnskulen og RE-faget i den vidaregåande skulen.

Det kan godskrivast i Bachelor i religion og kultur ved Høgskulen i Volda.

Studieplan

Religion, livssyn og etikk - fordjupingsstudium

Studieprogram: 
Religion, livssyn og etikk - fordjupingsstudium
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2024
Studieplassar: 
5
Studietype: 
Fordjupning (bachelornivå)
Organisering
Heiltid
Deltid
Opptakskrav

Grunnstudium (60 eller 50 studiepoeng på 100-nivå) i religion, livssyn og etikk eller tilsvarande.

Om studiet

I fordjupingsstudiet kan studenten utdjupe sine kunnskapar innan fagområdet religion, livssyn og interkulturell forståing. Kompetanse om det religiøse og livssynsmessige mangfaldet i samfunnet er etterspurt og viktig i fleire yrkessamanhengar, t.d. helsesektoren, media, organisasjonar og kyrkjeliv. Studiet består av eit valfritt emne (REL210 eller REL207) og eit obligatorisk (REL212) der studenten skriv ei fordjupingsoppgåve.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna der kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse er spesifisert. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar
 • utdjupande kunnskapar innan fagområdet religion, livssyn og interkulturell forståing
Ferdigheiter
 • har evne til å tileigne seg ny kunnskap innan dei valte emna og fagområde
 • kan formidle kunnskapane på ein god måte skriftleg
Generell kompetanse
 • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg og munnleg
 • kan utveksle oppfatningar og erfaringar med andre med bakgrunn innan fagområdet
Organisering og arbeidsmåtar

Studenten vel eit av dei valfrie emna Intercultural understanding (REL210) eller Livssynsmarknad og livssynsdebatt (REL207), i tillegg til emnet Fordjupingsoppgåve (REL212). Studiet kan gjennomførast på eitt eller to semester (heiltid eller deltid).

Navn: 
Religion, livssyn og etikk - fordjuping
Emne2024 Vår2024 Haust
1515
NB! REL212 kan takast både i haust- og vårsemester
Valemne
 
15
 
15
Ansvarleg
Knut-Willy Sæther, tlf. 70075340, e-post setherk@hivolda.no
 • Deltid, Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsperiode 01.11.2023 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Årsstudium i religion, livssyn og etikk (60 eller 50 studiepoeng i KRL/RLE) eller tilsvarande.

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4236 (heiltid/deltid)

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt