Vidareutdanning (bachelornivå)

Religion, livssyn og etikk opne emne

Heiltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

Velkommen til nettstudiet i Religion, livssyn og etikk (RLE)! Studiet startar tysdag 7. januar 2020 i læringsverktøyet Canvas.

RLE nettstudium inneheld fire emne. Våren 2020 går desse to emna: REL111N Bibelen – tekst og tolking og REL112N Religion og livssyn. I emneplanane finn du informasjon om innhald, arbeidskrav, vurderingsordningar o.l. 

Når du har registrert deg på emne, får du tilgang til Canvas der du finn semesterplan, informasjon om arbeidskrav, fristar og ulike læringsressursar.

Studiet er fleksibelt. Det er ikkje undervisning i sanntid eller samlingar ved høgskulen. Du kan studere når det høver deg så lenge du held fristar som gjeld for innleveringar.
Eksamen er også nettbasert.  

 

Pensumlister til REL111N og REL112N finn du her 

Programansvarleg: Ralph Meier   

Sjå nyttig informasjon om semesterstart og registrering på nettsidene våre.

Kompetanse i religion, kultur, livssyn og historie er aktuelt og etterspurd i samfunnet. I skulen, i kyrkja, innanfor helsesektoren, i media og andre offentlege og private samanhengar trengst menneske som har kunnskapar og innsikt i religions- og livssynsspørsmål, og som har dugleik i å formidle denne kunnskapen.

Stengt for søking

Søknadskode : 4140

Info og frister

Varigheit Inntil 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Vår

Studieinnhald

Studiet gir deg kunnskap om og forståing for religiøse tekstar, om historia til kristendommen og andre religionar og livssyn, og om korleis desse tradisjonane står fram i dag. Det er sett saman av fire emne, kvart på 15 studiepoeng:

 • REL 111N-AVG Bibelen – tekst og tolking
 • REL 112N-AVG Religion og livssyn
 • REL 113N-AVG Tru og tradisjon
 • REL 114N-AVG Religions- og livssynsundervisning i eit fleirkulturelt samfunn

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert og organisert etter ein fastlagt kalender for leksjonar, kunnskapsprøver og innleveringar. Fristar for innlevering av oppgåver og plan for utlegging av leksjonar vert kunngjort ved semesterstart. Kontakt mellom student og faglærarar skjer på Canvas.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

I kombinasjon med ei lærarutdanning vil studiet kvalifisere for undervisning i KRLE-faget i grunnskulen og i RE-faget i den vidaregåande skulen. Vidareutdanninga er også aktuelt for fleire yrkesgrupper som til dømes i helsesektoren, i media og i kyrkja.

Emna i studiet gir grunnlag for opptak til RLE fordjupingsstudium. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Bente Afset

Studieplan

Religion, livssyn og etikk, opne emne, nettstudium, oppstart vår

Studieprogram: 
Religion, livssyn og etikk, opne emne
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
150
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studiet gir grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi. Vidare gir studiet innsikt i religions- og livssynmangfaldet i Noreg, og er derfor viktig for fleire yrkesgrupper som møter slikt mangfald, t.d. i helsesektoren, i media og i kyrkja. Dei ulike emna i nettstudiet i Religion, livssyn og etikk kan innpassast i ulike bachelorgrader. Saman med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer studiet for undervisning i KRLE på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskulen og i RE i vidaregåande skule. Ver merksam på at frå hausten 2019 vil det bli krevd masterutdanning for å få opptak til PPU. 

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar
 • grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi
 • grunnleggjande forståing for kva religiøs tru, livssyn, etikk og filosofi har å seie for einskildmenneske og for samfunnet
 • kunnskap om religionsfaget i norsk skule
Ferdigheiter
 • analytisk kompetanse i å tolke tekstar og andre kulturuttrykk
 • evne til å reflektere sjøvstendig over religionsfaglege spørsmål
 • kan uttrykkje denne kunnskapen skriftleg og munnleg
Generell kompetanse
 • Studenten kan bruke kunnskapar og ferdigheiter sjølvstendig i utdannings- og yrkessamanheng
 • Studenten har grunnleggjande digital kompetanse
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av fire emne. Studiet er heilt nettbasert og kontakt med faglærarar, undervisning, arbeidskrav og leksjonar foregår i Canvas.

Navn: 
Religion, livssyn og etikk, opne emne, nettstudium, oppstart vår
Praksis

Det er ikkje knytt praksis til dette studiet.

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. https://www.hivolda.no/om/kvalitetsarbeid-ved-hogskulen-volda

Ansvarleg
Ralph Meier, tlf. 70075144, e-post ralphm@hivolda.no

Last ned studiet som PDF