Årsstudium

Religion, livssyn og etikk, årsstudium

Heiltid

Praktisk informasjon

Årsstudium i Religion, livssyn og etikk (RLE) inneheld fire emne der kvart emne er på 15 stp. Våren 2020  går desse emna REL113 Tru og tradisjon  og REL116 Populærkultur, livstolking og undervisning

Undervisninga i REL113 og REL116 skjer på måndagar, tysdagar og torsdagar dei fleste vekene. Atterhald om endringar. Detaljerte semesterplaner blir tilgjengelege i e-læringsverktøyet Canvas ved semesterstart. Undervisninga i studiet er obligatorisk.

Oppstartsmøte for REL 113 er tysdag 7. januar kl. 1115 på Kaarstad 110.
Oppstartsmøte for REL 116 er tysdag 7. januar kl. 1215 på  Kaarstad 110.

Emneansvarleg på REL 113 er Per Halse  
Emneansvarleg på REL 116 er Ralph Meie

Annan informasjon

Undervisninga i RLE årsstudium er obligatorisk.

Årsstudium i Religion, livssyn og etikk gir deg grunnleggande kunnskapar om religionar, kultur, livssyn, etikk og filosofi. Studiet gir formell kompetanse i formidling av desse fagfelta, og kan i kombinasjon med anna utdanning kvalifisere for yrkeskarriere innanfor skuleverket, helsesektoren, media og kyrkja. I kombinasjon med ei lærarutdanning gir studiet undervisningskompetanse i RLE-faget i grunnskulen og faget Religion og etikk i vidaregåande opplæring.

Du kan søkje på studiet på Samordna opptak frå 1. februar 2020.

Stengt for søking

Søknadskode : 223196

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust Vår

Søknadsfrist 15.04.2020

Studieinnhald

Som student ved årsstudiet, skal du få kunnskapar om og innsikt i religiøse tekstar, historia til kristendomen, andre religionar og livssyn og korleis desse tradisjonane står fram i dag. Det vert i tillegg lagt vekt på å gi kunnskap om korleis populærkulturen i eit fleirkulturelt samfunn tematiserer religion og livstolking.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga ved årsstudiet varierer mellom førelesingar, seminar, individuell oppgåveskriving og gruppearbeid. Du får tilbod om ein ekskursjon til Redbridge i London i haustsemesteret, der vi besøker skular og ulike religiøse samfunn (med atterhald om nok påmeldte).
Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane. 
 

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudium i Religion, livssyn og etikk kan i kombinasjon med anna utdanning kvalifisere for jobb innanfor mange sektorar, til dømes skuleverket, helsesektoren, media og kyrkja. Studiet gir undervisningskompetanse i RLE-faget i grunnskulen og faget Religion og etikk i vidaregåande opplæring som del av ei lærarutdanning. Emna i årsstudiet kan innpassast i ulike bachelorgradar ved Høgskulen i Volda og gir grunnlag for opptak til fordjupingsstudium i Religion og livssyn.

Kontakt

Bente Afset

Studieplan

Religion, livssyn og etikk, årsstudium, oppstart vår

Studieprogram: 
Religion, livssyn og etikk, årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studiet gir grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi. Saman med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer studiet for undervisning i KRLE på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskulen og i RE i vidaregåande skule. Studiet gir innsikt i religions- og livssynmangfaldet i Noreg, og er derfor viktig for fleire yrkesgrupper som møter slikt mangfald, t.d. i helsesektoren, i media og i kyrkja. Dei ulike emna i årsstudiet i RLE kan innpassast i ulike bachelorgrader.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal etter endt studium 

  • ha grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi
  • ha grunnleggjande forståing for kva religiøs tru, livssyn, etikk og filosofi har å seie for einskildmenneske og for samfunnet
  • ha kunnskap om religionsfaget i norsk skule
Ferdigheiter

Studenten skal 

  • ha analytisk kompetanse i å tolke tekstar og andre kulturuttrykk
  • ha evne til sjølvstendig tenking omkring religionar og livssyn
  • ha evne til å uttrykkje kunnskapen skriftleg og munnleg
Generell kompetanse

Studenten skal

  • ha grunnleggjande digital kompetanse
  • kunne reflektere sjølvstendig over spørsmål knytt til fleirkultur og fleirreligiøsitet
  • ha evne til å bruke kunnskapar og dugleikar sjølvstendig i andre studium og i arbeidslivet

 

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av fire obligatoriske emne: REL111, REL112, REL113 og REL116.

Det vert tilbod om ein ekskursjon til Redbridge i London i haustsemesteret der ein vitjar skular og ulike religiøse samfunn (med atterhald om nok påmeldte). Sjå emneplan for REL112.

Undervisninga har form av førelesingar, seminar, gruppearbeid. Ulike arbeidskrav er knytt til kvart enkelt emne. Undervisninga er obligatorisk.

 

Navn: 
Religion, livssyn og etikk, årsstudium, oppstart vår
Ansvarleg
Ralph Meier, tlf. 70075144, e-post ralphm@hivolda.no

Last ned studiet som PDF