Vidareutdanning (bachelornivå)

Religion, livssyn og etikk 30 stp.

Deltid, Heiltid

Praktisk informasjon

Religion, livssyn og etikk, 30 stp. inneheld to emne, kvar på 15 studiepoeng.

Våren 2019 går desse emna REL113 Tru og tradisjon og REL116 Populærkultur, livstolking og undervisning. Emna går parallelt gjennom semesteret. Undervisninga er obligatorisk.

Undervisninga startar 7. januar og er planlagt slik: REL113 og REL116 på måndag, tysdag og torsdag dei fleste vekene. Atterhald om endringar. Detaljerte semesterplaner blir tilgjengelege i e-læringsverktøyet Canvas ved semesterstart.

Eksamensdatoar for våren 2019 finn du her

Pensumlister for REL113 og REL116 finn du her (snart).

Frå 12.desember til og med 1. febr. 2019 kan du som har fått plass på studiet, semesterregistrere deg for våren 2019. Registreringa gir deg mellom anna tilgang til Canvas der du finn meir detaljert informasjon og planar for studiet.

Sjå nyttig informasjon om semesterstart og registrering på nettsidene våre.

Programansvarleg: Ralph Meier, epost: ralphm@hivolda.no 

 

 

Årsstudium i religion, livssyn og etikk passar for deg som er interessert i religion, kultur, livssyn og etikk. Studiet gir formell kompetanse og innsikt i formidling av desse fagfelta.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4035

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet gir kunnskap om religiøse tekstar, historia til kristendommen, andre religionar og livssyn, og om korleis desse tradisjonane står fram i dag. 

Studiet er sett saman av to emne, kvart på 15 studiepoeng. Du kan ta to emne på deltid (to semester) eller to emne på heiltid (eit semester). Valbare emne, kvart på 15 studiepoeng:

 • REL 111 Bibelen – tekst og tolking
 • REL 112 Religion og livssyn
 • REL 113 Tru og tradisjon
 • REL 116 Populærkultur og livstolking i eit fleirkulturelt samfunn

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i førelesingar, seminar, individuell oppgåveskriving og gruppearbeid. Det er obligatorisk frammøte. For eksamensordning, sjå emneplanar.

Aktuelle yrke og vidare studium

I kombinasjon med lærarutdanning kan studiet kvalifisere for undervisning i KRLE-faget i grunnskulen. Som vidareutdanninga kan studiet også vere aktuelt for yrkesgrupper i helsesektoren, media og i kyrkja.

Studiet kan innpassast i årsstudium religion, livssyn og etikk.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Jostein Garcia de Presno

Studieplan

Religion, livssyn og etikk 30 stp

Studieprogram: 
Religion, livssyn og etikk 30 stp
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Heiltid
Deltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse

Om studiet: 

Studiet gir grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi. Saman med praktisk pedagogisk utdanning kan studiet kvalifisere for undervisning i KRLE på ungdomstrinnet i grunnskulen og i RE i vidaregåande skule. Emna kan godskrivast i ulike bachelorgrader.

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten skal etter endt studium

 • ha grunnleggjande kunnskapar om kristendommens historie 
 • ha grunnleggjande kunnskap om etikk og filosofi
 • ha grunnleggjande kunnskap om religionsdidaktikk
Ferdigheiter: 

Studenten skal ha

 • analystisk kompetanse i å tolke tekster og andre kulturuttykk
 • evne til å uttrykkje kunnskapen skriftleg og munnleg  
Generell kompetanse: 

Studenten skal

 • kunne reflektere sjølvstendig og kritisk over spørsmål knytt til fleirkultur og fleirreligiøsitet
 • kunne reflektere sjølvstendig over religions- og livssysnspørsmål
 • ha generell digital kompetanse
Organisering og arbeidsmåtar: 

Studenten vel to av emna etter eige val. Studiet kan gjennomførast på heiltid over eitt semester, eller deltid over to semester. Undervisninga er obligatorisk.

I emnet REL 112 Religion og livssyn blir det tilbod om ein ekskursjon til London (i haustsemesteret). Der vitjar ein skular og ulike religiøse samfunn. (Ekskursjonen har atterhald om nok påmeldte).

Navn: 
Religion, livssyn og etikk 30 stp, oppstart haust
Emne2018 Haust2019 Vår
Studenten skal velje to av emna.
1515
 
15
 
15
 
15
 
15
Ansvarleg: 
Bente Afset, tlf. 70075107, e-post Bente.Afset@hivolda.no