Religion, kultur og samfunn, årsstudium

Årsstudium

Årsstudium i Religion, livssyn og etikk gir deg grunnleggande kunnskapar om religionar, kultur, livssyn, etikk og filosofi. Studiet gir formell kompetanse i formidling av desse fagfelta, og kan i kombinasjon med anna utdanning kvalifisere for yrkeskarriere innanfor skuleverket, helsesektoren, media og kyrkja. I kombinasjon med ei lærarutdanning gir studiet undervisningskompetanse i KRLE-faget i grunnskulen og faget Religion og etikk i vidaregåande opplæring.

 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan

Studieinnhald

Som student ved årsstudiet, skal du få kunnskapar om og innsikt i religiøse tekstar, historia til kristendomen, andre religionar og livssyn og korleis desse tradisjonane står fram i dag. Det vert i tillegg lagt vekt på å gi kunnskap om korleis populærkulturen i eit fleirkulturelt samfunn tematiserer religion og livstolking.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga ved årsstudiet varierer mellom førelesingar, seminar, individuell oppgåveskriving og gruppearbeid. Du får tilbod om ein ekskursjon til Redbridge i London i haustsemesteret, der vi besøker skular og ulike religiøse samfunn (med atterhald knytta til koronasituasjonen og om nok påmeldte).
Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane. 
 

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudium i Religion, livssyn og etikk kan i kombinasjon med anna utdanning kvalifisere for jobb innanfor mange sektorar, til dømes skuleverket, helsesektoren, media og kyrkja. I kombinasjon med lærarutdanning gir studiet undervisningskompetanse i KRLE-faget i grunnskulen og faget Religion og etikk (RE) i vidaregåande opplæring. Emna i årsstudiet kan innpassast i ulike bachelorgradar ved Høgskulen i Volda og gir grunnlag for opptak til fordjupingsstudium i Religion og livssyn.

Studieplan

Religion, livssyn og etikk, årsstudium

Studieprogram: 
Religion, livssyn og etikk, årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studiet gir grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk,  filosofi og interkulturell forståing. Saman med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer studiet for undervisning i KRLE på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskulen og i RE i vidaregåande skule. Studiet gir innsikt i religions- og livssynmangfaldet i Noreg, og er derfor viktig for fleire yrkesgrupper som møter slikt mangfald, t.d. i helsesektoren, i media og i kyrkja. Dei ulike emna i årsstudiet i RLE kan innpassast i ulike bachelorgrader.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal etter endt studium 

 • ha grunnleggjande kunnskapar om religionar, livssyn, etikk og filosofi 
 • ha grunnleggjande kunnskapar om teoriar og modellar for interkulturell forståing
 • ha grunnleggjande forståing for kva religiøs tru, livssyn, etikk og filosofi har å seie for einskildmenneske og for samfunnet
 • ha kunnskap om religionsfaget i norsk skule
Ferdigheiter

Studenten skal 

 • ha analytisk kompetanse i å tolke tekstar og andre kulturuttrykk
 • ha evne til sjølvstendig tenking omkring religionar og livssyn
 • ha evne til å uttrykkje kunnskapen skriftleg og munnleg
 • ha evne til interkulturell kommunikasjon
Generell kompetanse

Studenten skal

 • ha grunnleggjande digital kompetanse
 • kunne reflektere sjølvstendig over spørsmål knytt til fleirkultur og fleirreligiøsitet
 • ha evne til å bruke kunnskapar og dugleikar sjølvstendig i andre studium og i arbeidslivet

 

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av fem emne der studentane vel fire av dei: REL111, REL112, REL113, REL116 og REL110.

Det vert tilbod om ein ekskursjon til Redbridge i London i haustsemesteret der ein vitjar skular og ulike religiøse samfunn (med atterhald om nok påmeldte). Sjå emneplan for REL112.

Undervisninga har form av førelesingar, seminar, gruppearbeid. Ulike arbeidskrav er knytt til kvart enkelt emne. Undervisninga er obligatorisk i REL111, RE112, REL113 og REL116.

 

Navn: 
Religion, livssyn og etikk, årsstudium, oppstart haust
Ansvarleg
Hildegunn Valen Kleive, tlf. 70075096, e-post hildegunn.kleive@hivolda.no
 • Heiltid
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 60 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsfrist 15.04.2021
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse.

 • Studieplan
Søk frå 1. februar

Søknadskode : 223 196

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt