Digital matte

Programmering og andre digitale verktøy i matematikkundervisninga

Vidareutdanning (bachelornivå)

Målet med studiet er å bidra til at studentane kan vidareutvikle sitt didaktiske og faglege grunnlag for å bruke programmering og digitale verktøy i matematikkundervisinga. 

Studentane skal mellom anna få kompetanse til å vurdere korleis ulike digitale verktøy på best mogleg måte kan brukast i undervisninga. Endringar i matematikkfaget sett i høve til den digitale utviklinga og kva kompetanse ein matematikklærar treng, er også ein viktig del av studiet.

Studiet har ei studieavgift på kr 5 000, i tillegg til semesteravgift.

 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 15 studiepoeng
 • Start haust

  Løpande opptak til studiet er fullteikna eller seinast 1. august.

 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning og 30 studiepoeng i matematikk.

 • Studieplan

Innblikk i studiekvardagen

Digital matte

Høgskulen i Volda tilbyr no ei heilt ny vidareutdanning på 15 studiepoeng for matematikklærarar som i større grad ønsker å ta i bruk digitale verktøy i undervisninga.

Høgskulen i Volda tilbyr no ei heilt ny vidareutdanning på 15 studiepoeng for matematikklærarar som i større grad ønsker å ta i bruk digitale verktøy i undervisninga.

Mange ønsker å ta i bruk ny teknologi i matematikktimane

– Mange skular har fått Ipadar eller berbare PC-ar. Vi er opptekne av at desse skal brukast på ein god måte i matematikkundervisninga,  seier Odd Helge Mjellem Tonheim ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Han er ein av dei som skal undervise studentane på vidareutdanninga. – Vi veit det er mange dyktige lærarar i matematikk som ønsker å bli enno betre på bruke ny teknologi i matematikktimane. Gjennom denne vidareutdanninga vil dei få gode høve til å utvikle si digitale kompetanse i matematikkundervisninga, seier han. 

Refleksjon rundt bruken av digitale verktøy i undervisninga

Vidareutdanninga startar opp i oktober og vert avslutta med eksamen i april. Gjennom studieåret skal studentane vidareutvikle sitt didaktiske og faglege grunnlag for å bruke digitale verktøy i matematikkundervisinga, og  studentane skal få utvida kompetanse i kritisk refleksjon over korleis, kvifor og når bruke digitale verktøy i undervisninga. Refleksjonen vil mellom anna vere basert på vurderingar av kva fordelar og ulemper ulike digitale verktøy har.

Vurdere korleis teknologien vil endre matematikkfaget

Ingeborg Berget, som også skal undervise på kurset, legg vekt på at det er store moglegheiter i å bruke teknologien til å lære matematikk, men at matematikkfaget også vert endra på grunn av teknologiutviklinga. – I undervisninga vil vi både vektlegge å bruke teknologi som reiskap for at elevane skal lære meir matematikk, men vil også vurdere korleis teknologien vil endre matematikkfaget, seier ho.

  Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

  Undervisninga er nettbasert, bortsett frå ei obligatorisk samling i Volda. Kvar nettleksjon vert avslutta med ei lita innleveringsoppgåve knytt til dei temaa vi arbeidar med. Dette kan mellom anna vere ein liten videosnutt der ein løyser ei oppgåve med digitale hjelpemiddel, eit skjermbilete med forklaring eller ein kort refleksjon.

  Arbeidsoppgåver vil bli relatert til praktisk bruk av digitale verktøy i matematikkfaget i skulen. Vi legg opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer.

  Studiet startar i månadsskiftet september/oktober, og har eksamensinnlevering i løpet av april.

  Eksamen:
  Studenten skal levere ei vurderingsmappe med tre refleksjonsoppgåver (levert inn og fått rettleiing undervegs i studiet) saman med ein presentasjonstekst. I presentasjonsteksta på om lag 1000 ord skal studenten presentere refleksjonsoppgåvene og arbeidet med desse.

   

  Aktuelle yrke og vidare studium

  Studiet er svært aktuelt for lærarar innanfor matematikkfaget, og er retta mot praktisk bruk og utvikling av ulike digitale verktøy i undervisninga. 

  Tidspunkt for oppmøte og samlingar

  Vi skal ha ei samling over to dagar:

  Mandag 24. oktober klokka 12.15 - 18.00

  Tirsdag 25. oktober klokka 09.00 - 15.00

  Pensum

  Pensumliste finn du her

  Studieplan

  Programmering og andre digitale verktøy i matematikkundervisninga (nett- og samlingsbasert)

  Studieprogram: 
  Programmering og andre digitale verktøy i matematikkundervisninga (nett- og samlingsbasert)
  Studienivå: 
  Bachelor (grunnivå)
  Studiepoeng: 
  15
  Studielengd: 
  2 semester
  Kull: 
  2023
  Studieplassar: 
  20
  Studietype: 
  Vidareutdanning (bachelornivå)
  Organisering
  Deltid
  Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning og 30 studiepoeng matematikk.

  Om studiet

  Gjennom emnet får studentane vidareutvikle sitt didaktiske og faglege grunnlag for å bruke programmering og digitale verktøy i matematikkundervisinga. Emnet gjev studentane kompetanse i kritisk refleksjon over korleis, kvifor og når bruke ulike digitale verktøy i undervisninga. I emnet vil studentane også utvikle kompetanse i å reflektere rundt endringar i matematikkfaget som konsekvens av digital utvikling, og kva kompetanse ein matematikklærar treng i dag og i framtida.

  Læringsutbytte

  I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram: 

  Kunnskapar

  Studenten

  • har brei kunnskap om pedagogisk bruk av digitale verktøy i matematikkundervisninga som fremjar læring 
  • har undervisningskunnskap om, og i bruk av GeoGebra og rekneark i matematikkopplæringa i grunnskulen 
  • har kjennskap til og undervisingskompetanse i digitale ressursar som kan fremje læring i matematikk, og kan vurdere desse mot kvarandre 
  • har kjennskap til og undervisningskompetanse om algoritmisk tenking i matematikkopplæringa i grunnskulen
  Ferdigheiter

  Studenten

  • kan anvende kunnskap i bruk av eit utval digitale verktøy i matematikkundervisninga 
  • kan bidra i lokalt læreplanarbeid med integrering av programmering og andre digitale verktøy og ressursar i undervisninga 
  • kan bruke programmering og andre digitale verktøy og ressursar som reiskap for å tilrettelegge undervisninga 
  • kan ta i bruk programmering og andre digitale verktøy og ressursar i vurdering av elevane sitt læringsutbytte 
  • kan bruke programmering og algoritmisk tenking i matematikkundervisninga 
  Generell kompetanse

  Studenten skal

  • kunne delta og bidra i lokalt utviklingsarbeid knytt til digital matematikkundervisning og utvikle matematikklæraren sin praksis i bruk av programmering og digitale verktøy i undervisinga 
  • utvikle haldningar til, forståing for og refleksjon over bruken av programmering og digitale verktøy i matematikk 
  Organisering og arbeidsmåtar

  Emnet er nettbasert med ei obligatorisk samling i Volda (på to dagar). (Jf. Forskrift om opptak, studium og eksamen. Nettleksjonane vert gitt i høgskulen si gjeldande læringsplattform (per i dag Canvas).

  Emnet i studiet har arbeidskrav som må vere godkjende for å kunne gå opp til eksamen. 

  Navn: 
  Programmering og andre digitale verktøy i matematikkundervisninga (nett- og samlingsbasert)
  Krav til utstyr eller ferdigheiter

  Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett (av god kvalitet), nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon.

  Praksis

  Studiet inneheld ikkje eigen praksis.

  Kostnader

  Studiet har ei studieavgift på kr. 4 000,- 

  Ansvarleg
  Øyvind Roger Halse, oyvind.roger.halse@hivolda.no, tlf. 70 07 52 76
  • Deltid, Nettstudium, Samlingar
  • Varigheit 2 semester (1 år)
  • 15 studiepoeng
  • Start haust

   Løpande opptak til studiet er fullteikna eller seinast 1. august.

  • Opptakskrav

   Fullført lærarutdanning og 30 studiepoeng i matematikk.

  • Studieplan
  Søk studieplass!

  Søknadskode : 4606

  Spørsmål? Kontakt oss

  For spørsmål om opptak
  Send e-post


  Studentsørvis
  Kvardagar 09.00 – 15.00

  70 07 50 18

  Send e-post