Vidareutdanning (masternivå)

Politikk, folkehelse og livsløp - Samhandling

Deltid, Samlingar

Behovet for tenester frå offentleg sektor er stort, samtidig som forventningane til kvalitet og effektiv ressursbruk aukar. Dette inneber at ein må tenke annleis om planlegging og utforming av tenester. Vidareutdanninga passar for tilsette i kommunar, fylkeskommunar, helseforetak og frivillig sektor som arbeider med helse og velferdstenester, planlegging og/eller samfunnsutvikling generelt. Politikk, folkehelse og livsløp vil også vere ei aktuell vidareutdanning for nyutdanna bachelorstudentar.

Opnar for søking 1. november

Søknadskode : 4393

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Studieinnhald

I studiet vert det lagt vekt på grunnleggande teoretisk kunnskap om samanhengane mellom politikk, samfunnsutvikling, livsløp og helse, og skal gi studentane kompetanse om korleis ein gjennom nytenking og samhandling kan utvikle heilskaplege tenester i offentleg sektor.

Sentrale tema:

  • Politikk, langsiktig samfunnsplanlegging og livsløp
  • Reformer og program i offentleg sektor
  • Samhandling og medverknad som arbeidsmåtar i utvikling av helsefremmande nærmiljø og helse- og velferdstenester

Emnet passar for deg som ønskjer:

  • inngåande kunnskap om samhandling og medverknad
  • kunne analysere utviklingstrekk og samfunnsutfordringar i eit langsiktig og breitt helse- og livsløpsperspektiv
  • kunne analysere og utvikle helse- og velferdstenester i samarbeid med brukarar og på tvers av fag, forvaltningsnivå og sektorar
  • kunne medverke til langsiktig og heilskapleg planlegging, og legge til rette for utvikling av gode nærmiljø
  • kunne reflektere over eiga rolle som tilretteleggar for gode livsvilkår
  • kunne medverke til nytenking og utvikling i planlegging og iverksetting av helse- og velferdstenester

Politikk, folkehelse og livsløp - Samhandling er eitt av to sjølvstendige emne som til saman utgjer studiet Politikk, folkehelse og livsløp:

 

Opptakskrav

180. studiepoeng

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i tre vekesamlingar, med mandag som studiedag (førebuing, rettleiing, kollokvium m.m.), og med organisert undervisning tirsdag - fredag.

Undervisninga er lagt opp med ein kombinasjon av førelesingar, dialog, gruppearbeid, presentasjon og drøfting i plenum m.m. Det er lagt vekt på praktiske øvingar med utgangspunkt i deltakarane sine eigne erfaringar og utfordringar. Det blir forventa at deltakarane driv sjølvstudium mellom samlingane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Emnet er godkjend som valfritt emne både i Master i samfunnsplanlegging og leiing, og i Master i helse- og sosialfag, meistring og myndiggjering.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Randi Bergem - 70 07 52 11
Finn Ove Båtevik - 70 07 52 13

Administrative spørsmål:
Gunnvor Bakke - 70 07 52 27


Last ned studiet som PDF