Vidareutdanning (masternivå)

Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv

Deltid, Samlingar

Praktisk informasjon

Studiet har samling i veke 38 med oppstart kl 10.00 måndag den 17. september.

Undervisningsstad

Aasen 108.

Sjå elles i undervisningsplana som du vil finne i Canvas etter registrering.
 

Annan informasjon

Studiet nyttar e-læringsverktyet Canvas til informasjon, utlegging og innlevering av arbeidskrav osv.

I emneplanane kan du lese om arbeidskrava, vurderingsforma ol.

Delar av pensumlitteraturen verte tilgjengeleg i kompendium. Desse vil du finne som lenker på emneromma i Canvas.

Dersom du har lyst til å starte med pensumlesinga rår vi til, at du startar med desse:

KUM305:

•Nils A. Butenschøn: Midtøsten. Imperiefall, statsutvikling, kriger, (2008) 


•Berit S. Thorbjørnsrud (red.) De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet (2015).

Fullstendig pensumliste finn du her.
 

Du vil finne meir informasjon i Canvas etter at du har registrert deg på emne i Studentweb etter 1. august.

Behovet for tenester frå offentleg sektor er stort, samtidig som forventningane til kvalitet og effektiv ressursbruk aukar. Dette inneber at ein må tenke annleis om planlegging og utforming av tenester. Vidareutdanninga passar for tilsette i kommunar, fylkeskommunar, helseforetak og frivillig sektor som arbeider med helse og velferdstenester, planlegging og/eller samfunnsutvikling generelt. Politikk, folkehelse og livsløp vil også vere ei aktuell vidareutdanning for nyutdanna bachelorstudentar.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4392

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

  Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv (POL301) skal gi grunnleggande teoretisk kunnskap om samanhengane mellom politikk, samfunnsutvikling, livsløp og helse, og skal gi studentane kunnskap om korleis ein gjennom nytenking og samhandling kan utvikle heilskaplege tenester i offentleg sektor.

  Sentrale tema:

  • Politikk og planlegging
  • Teoriar om og perspektiv på helse
  • Helsetilstand, levekår og sosial ulikskap i helse
  • Livsløpsteori

  Emnet passar for deg som ønskjer:

  • inngåande kunnskap om politikk og planlegging si rolle for helsefremmande samfunnsutvikling
  • inngåande kunnskap om helsetilstand og helseutfordringar i eit livsløpsperspektiv, med særleg vekt på korleis ulike faktorar påverkar helse og sosial ulikskap i helse
  • å kunne analysere politiske prosessar og planlegging som utgangspunkt for samfunnsutvikling, og særleg utvikling av helse- og velferdstenester
  • å kunne reflektere over eigen praksis, bruke kunnskapen sjølvstendig til å gjennomføre oppgåver og utviklingsprosjekt, og kunne formidle arbeidet ditt på ein fagleg måte

  Politikk, folkehelse og livsløp - Overordna perspektiv (POL301) er eitt av to sjølvstendige emne som utgjer studiet Politikk, folkehelse og livsløp:

  Studentar som tek POL301 først vil få eit særleg godt grunnlag for POL302.

  Opptakskrav

  180. studiepoeng

  Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

  Emnet er organisert som eit deltidsstudium over eitt semester. Undervisninga er konsentrert til tre vekesamlingar, med fire undervisningsdagar og ein studiedag.

  Aktuelle yrke og vidare studium

  Emnet er godkjend som valfritt emne både i Master i samfunnsplanlegging og leiing, og i Master i helse- og sosialfag, meistring og myndiggjering. Emnet har eit fagleg nivå som gjer at det kan innpassast som valfritt emne i mastergrader ved Høgskulen i Volda og ved andre høgskular og universitet.

  Kontakt

  For spørsmål om opptak:
  Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
  eller e-post 

  For faglege spørsmål:
  Inger Marie Okkenhaug