Vidareutdanning (bachelornivå)

Offentleg rett

Deltid, Nettstudium

Praktisk informasjon

I starten av september 2018 starter undervisningen med leksjoner ukentlig (mandager) etter en plan som vil bli lagt ut i den digitale læringsplattformen Canvas.

Eksamensdatoer for høsten 2018 er tilgjengelig på våre nettsider.

Pensumlisten for emnet IPA107 Offentleg rett 1 er tilgjengelig i det digitale pensumlistesystemet Leganto. 

Undervisningsstad

Dette studiet er et nettstudium som foregår i e-læringsverktøyet Canvas.

Annan informasjon

Å være student på et nettstudium er nok minst like krevende som å studere på tradisjonelt vis med forelesninger og tett faglig kontakt mellom både lærere og medstudenter. Det krever derfor god organisering og selvdisiplin å arbeide selvstendig med lærestoffet slik at du får jevnest mulig fordeling av arbeidsbyrden gjennom semesteret. Studiemateriellet (utenom pensum) og studiespørsmål er tilgjengelig i Canvas, slik at du kan studere når du vil.

Offentleg rett har som mål å gi innføring i sjølvstendig juridisk tenking, i tillegg til å gi innsikt i ein del hovudreglar innanfor offentleg rett. Det vert lagt vekt på å gi studentane trening i bruk av rettsreglar. Offentleg rett 1 (15 stp) går i haustsemesteret, medan Offentleg rett 2 (15 stp) går vårsemesteret. Studiet har ei avgift på kr 4 000,- per 15 studiepoengsemne, i tillegg til semesteravgift.

Stengt for søking

Søknadskode : 4017 (Offentlig rett 1) /4018 (Offentlig rett 2)

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust Vår

Studieinnhald

Studiet skal gi studentane:

  • Kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage
  • Ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret
  • Generell kompetanse til å kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert med utlegging av nettleksjonar, innlevering av oppgåver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas vert nytta. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er svært nyttig for ulike yrkesgrupper både i privat og offentleg sektor.

Kontakt

Faglige eller administrative spørsmål: Bernt Olav Øvregaard, bov@hivolda.no , tlf 7007 5191

Studieplan

Offentleg rett, nettstudium

Studieprogram: 
Planlegging og administrasjon, einskildemne (avgiftsbasert)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
80
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse

Om studiet: 

Studieprogrammet vil gi en innføring i grunnleggende offentligrettslige problemstillinger. Det kan inngå i bachelorstudier eller brukes til etter- og videreutdanningsformål.

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sees i sammenheng med innhold og arbeidsmåter i emnene. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten skal ha kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage 

Ferdigheiter: 

Studenten skal ha ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret 

Generell kompetanse: 

Studenten skal kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre

Organisering og arbeidsmåtar: 

Offentleg rett 1 går i høsttsemesteret, mens Offentleg rett 2 går i vårsemesteret.

Kostnader: 

kr 4.000,-

Anna: 
Studieavgift kr. 4 000,- pr. 15 studiepoeng + semesteravgift.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet blir evaluert i samsvar med HVO's kvalitetssikringssystem

Ansvarleg: 
Bernt Olav Øvregaard, tlf.: 70075191 bov@hivolda.no