Vidareutdanning (bachelornivå)

Offentleg rett

Deltid, Nettstudium

Offentleg rett har som mål å gi innføring i sjølvstendig juridisk tenking, i tillegg til å gi innsikt i ein del hovudreglar innanfor offentleg rett. Det vert lagt vekt på å gi studentane trening i bruk av rettsreglar. Offentleg rett 1 (15 stp) går i haustsemesteret, medan Offentleg rett 2 (15 stp) går vårsemesteret. Studiet har ei avgift på kr 4 000,- per 15 studiepoengsemne, i tillegg til semesteravgift.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4018

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet skal gi studentane:

  • Kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage
  • Ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret
  • Generell kompetanse til å kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er nettbasert med utlegging av nettleksjonar, innlevering av oppgåver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Fronter vert nytta. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet er svært nyttig for ulike  yrkesgrupper både i privat og offentleg sektor. Emna kan takast som frittståande vidareutdanningar eller dei kan inngå i ein bachelorgrad.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Bernt Olav Øvregaard 

Praktisk informasjon

26. januar vert det lagt ut ein nettleksjon som gir ein introduksjon til emnet Kommunal økonomi.

Seinare blir det lagt ut nettleksjonar og anna fagstoff i Canvas, og etter ein plan som også vil bli lagt ut.

Undervisningsstad

Dette studiet er eit nettstudium som foregår i e-læringsverktyet Canvas.

Annan informasjon

Å vere student på eit nettstudium er nok minst like krevjande som å studere på tradisjonelt vis med forelesingar og tett fagleg kontakt mellom både lærarar og medstudentar. Det krev difor god organisering og sjølvdisiplin å arbeide sjølvstendig med lærestoffet slik at du får jamnast muleg fordeling av arbeidsbøra gjennom semesteret. Studiemateriellet (utanom pensum) studiespørsmål er tilgjengelege i Fronter slik at du kan studere når du vil.

Studieplan

Offentleg rett, nettstudium

Studieprogram: 
Planlegging og administrasjon, einskildemne (avgiftsbasert)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
80
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse

Om studiet: 

Studieprogrammet vil gi en innføring i grunnleggende offentligrettslige problemstillinger. Det kan inngå i bachelorstudier eller brukes til etter- og videreutdanningsformål.

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sees i sammenheng med innhold og arbeidsmåter i emnene. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgende læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten skal ha kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage 

Ferdigheiter: 

Studenten skal ha ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret 

Generell kompetanse: 

Studenten skal kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre

Organisering og arbeidsmåtar: 

Offentleg rett 1 går i høsttsemesteret, mens Offentleg rett 2 går i vårsemesteret.

Kostnader: 

kr 4.000,-

Anna: 
Studieavgift kr. 4 000,- pr. 15 studiepoeng + semesteravgift.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet blir evaluert i samsvar med HVO's kvalitetssikringssystem

Ansvarleg: 
Bernt Olav Øvregaard, tlf.: 70075191 bov@hivolda.no