Vidareutdanning (bachelornivå)

Nynorsk i opplæringa 8.–13. årssteg, Kompetanse for kvalitet

Deltid, Nettstudium

Studiet er reservert for lærarar som underviser i grunnopplæringa på 8.–13. årssteg som er tatt opp gjennom Kunnskapsdepartementet sitt program for vidareutdanning. (Dette tilbodet vert kalla Norsk 2: 8. - 13. trinn i Utdanningsdirektoratet sin studiekatalog).

Stengt for søking

Søknadskode : 4161

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Studieinnhald

Målet med studiet er at studentane skal kunne drive god opplæring i nynorsk på 8.–13. årssteg i tråd med intensjonane i Kunnskapsløftet.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning (allmennlærar-, grunnskulelærar-, eller praktisk pedagogisk utdanning.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet skal formidlast gjennom lesing av leksjonar, lesing av pensum og skriftleg refleksjon over dette. Studentane vil få rettleiing og vurdering frå lærarar, og produkta, som vert lagde i mappe for endeleg vurdering, skal vere resultat av ein prosess der også medstudentar har vore rettleiarar. Det vert lagt vekt på at studentane skal arbeide sjølvstendig med fagstoffet.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir lærarar kompetanse til å drive god opplæring i nynorsk på 8.–13. årssteg.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

Kontaktperson:
Ole Frank Bakken

For faglege spørsmål:
Gudrun K. Juuhl

Kompetanse for kvalitet

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese meir om satsinga, og om vikar- og stipendordninga.

Kompetanse for kvalitet ved Høgskulen i Volda

Studieplan

Nynorsk i opplæringa, nettstudium, Kompetanse for kvalitet 8-13

Studieprogram: 
Nynorsk i opplæringa, Kompetanse for kvalitet 8-13
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Fullført lærarutdanning eller tilsvarande.

Om studiet: 

Studiet er primært retta mot lærarar som underviser i grunnopplæringa. Målet med studiet er at studentane skal kunne drive god opplæring i nynorsk på alle nivå i grunnopplæringa i tråd med intensjonane i Kunnskapsløftet.

Studieprogrammet Nynorsk i opplæringa er 30 studiepoeng vidareutdanning for lærarar.

Læringsutbytte: 

 I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

 

Kunnskapar: 

Ved fullført studium skal studenten ha kunnskap om

  • den norske språksituasjonen generelt og nynorsk språk og litteratur spesielt
  • dei historiske føresetnader for språksituasjonen i Noreg
  • rettings- og rettleiingsstrategiar i elevtekstar på nynorsk
  • relevant didaktikk for god hovudmåls- og sidemålsundervisning
Ferdigheiter: 

Studenten skal kunne

  • utvikle og leggje til rette for god nynorskundervisning, anten nynorsk er hovudmål eller sidemål
  • leggje til rette for og stimulere til skrivelyst og skriveglede gjennom bruk av nynorsk i opplæringa
  • leggje til rette for og stimulere til leselyst og leseglede gjennom aktiv bruk av nynorske tekstar i opplæringa
Generell kompetanse: 

Studenten skal

  • analysere og reflektere over læraren si rolle som modell, som formidlar og rettleiar i ein språksituasjon med ulike språkformer og kulturelt mangfald
  • bruke ikt i undervisninga, både fagleg og didaktisk
  • utvikle sin eigen nynorske tekst- og språkkompetanse gjennom eiga skriving
Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet er sett saman av dei to emne på 15 studiepoeng kvar. Sjå emnetabell.

Studiet skal formidlast gjennom lesing av leksjonar, lesing av pensum og skriftleg refleksjon over dette. Deltakarane vil få rettleiing og vurdering frå lærarar, og produkta, som vert lagde i mappe for endeleg vurdering, skal vere resultat av ein prosess der også medstudentar har vore rettleiarar. Det vert lagt vekt på at studentane skal arbeide sjølvstendig med fagstoffet.

 

Alle arbeidskrav og eksamenssvar i studiet skal skrivast på nynorsk.

Navn: 
Nynorsk i opplæringa, nettstudium, Kompetanse for kvalitet 8-13
Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

Datamaskin med Internett.

Praksis: 

Det er ikkje praksis knytt til studiet

Ansvarleg: 
Gudrun Kløve Juuhl