Vidareutdanning (masternivå)

Norsk

Deltid, Samlingar

Vidareutdanninga på masternivå er retta mot deg som har lærarutdanning og minimum 60 studiepoeng i norsk frå før. Studiet inngår i master i Undervising og læring, med spesialiseringar i matematikk, norsk eller spesialpedagogikk. 

Stengt for søking

Søknadskode : 4387

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust Vår

Studieinnhald

Studiet har to emne på 15 studiepoeng kvar:

  • Emnet Lese- og skrivekunne tek for seg lese- og skrivekunne som grunnleggjande ferdigheiter og korleis ein kan arbeide med desse i møte med ulike elevgrupper i skulen. Sentrale studiefelt vil mellom anna vere literacy-omgrepet, leseforståing og lesestrategi, forsking på lese- og skriveopplæring, lesing og skriving i eit begynnarperspektiv, i eit vidaregåande perspektiv og i eit andrespråksperspektiv.
  • Emnet Norskfaget, norsklæraren og klasserommet tek for seg norskfaget si historie med særleg vekt på legitimeringsspørsmål knytt til både norskfaget som heilskap og til ulike emne innanfor faget. Emnet gir òg ei grundig tilnærming til gjeldande læreplanverk og utfordringar knytte til norskfaget i dag. 

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning og 60 studiepoeng i norsk med karakteren C (2,8 eller bestått).

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er samlingsbasert med obligatorisk oppmøte. Arbeidsmåtane i studiet vil veksle mellom førelesingar, seminar og arbeid i mindre grupper.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Med 90 studiepoeng i norsk vil du vere ein ressursperson i norsk i grunnnskulen og i den vidaregåande skulen. Du har då både oppdatert og forskingsbasert kunnskap i og om faget. Dersom du seinare ønskjer å fullføre ein mastergrad, kan du søkje opptak på master i Undervisning og læring ved Høgskulen i Volda. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Pål Hamre

Studieplan

Norsk - vidareutdanning på masternivå , oppstart vår

Studieprogram: 
Norsk - vidareutdanning på masternivå
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
15
Studietype: 
Vidareutdanning (masternivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført og bestått lærarutdanning, eller fullført og bestått dei tre første åra i grunnskulelærarutdanninga.

60 studiepoeng i norsk, gjennomsnitt på karakteren C eller betre.

Om studiet

Studiet er ei vidareutdanning på masternivå knytt til skulefaget norsk, og det er retta mot deg som har lærarutdanning og minimum 60 studiepoeng i norsk frå før. Emnet er på masternivå, og det betyr at undervisninga er forskingsbasert, og at studiet ber større preg av fordjuping enn lågare grads studium.

Studiet gir inngåande kjennskap til desse emna, kvar på 15 studiepoeng:

- Norskfaget, norsklæraren og klasserommet

- Lese- og skrivekunne

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Etter fullført studium skal studenten ha:

- inngåande kunnskap om lesing og skriving som grunnleggande ferdigheiter, og om literacy- og sjangerforsking

- inngåande kunnskap om lesing og skriving som heilskapleg kompetanse: nynorsk og bokmål, hovudmål og sidemål, og norsk som andrespråk

- forskingsbasert kunnskap om tekstresepsjon, tekstproduksjon og tekstrefleksjon i eit multimodalt perspektiv

- inngåande kunnskap om hovudtrekka i norskfagets historiske utvikling med vekt på faget sine normtekstar og legimering knytte til dei, og deldisplinar i faget

- teoretisk og metodisk kunnskap om klasseromsforsking

- kunnskap om og innsikt i språknormering og skulen si rolle som normberar.

Ferdigheiter

Etter fullført studium skal studenten kunne:

- undervise og legge til rette for lese- og skriveopplæring for ulike elevgrupper, og kunne drive forskings og utviklingsarbeid i lese- og skrivefeltet

- vurdere kritisk, og bruke, ulike kartleggingsverktøy, testar og prøver i lesing og skriving i eit utviklingsperspektiv

- sjå korleis multimodale ytringar utvidar tekstomgrepet og vilkåra for kommunikasjon, og kunne nyttegjere seg dette i klasserommet

- sjå korleis dagens norskfag med sine deldisiplinar er eit resultat av ulike kunnskaps- og danningstradisjonar

- planlegge og gjennomføre norskfagleg og/eller norskdidaktisk klasseromsforsking, der ein skil mellom observasjon og tolking

- anvende og bruke kunnskap om språknormering i opplæring, rettleiing og vurdering.

Generell kompetanse

Studenten skal:

- kunne gi forskingsbasert opplæring i skulens norskfag i møte med ulike elevgrupper: undervisning, rettleiing og vurdering

- ha eit overordna perspektiv på norskfaget og deldisiplinar innan norskfaget i møte med ulike styringsdokument

- kunne leie norskfaglege utviklingsprosjekt og mindre forskingsprosjekt: utføre systematisk observasjon og informasjonsinnhenting og ha analytisk kompetanse.

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet består av to obligatoriske emne på 15 studiepoeng. ULNO304 i haustsemesteret og ULNO303 i vårsemesteret. Begge emna har fem samlingar på to dagar. Det er obligatorisk oppmøte på samlingane.

Navn: 
Norsk - vidareutdanning på masternivå (oppstart vår)
Ansvarleg
Pål Hamre, phamre@hivolda.no, 70075269