Årsstudium

Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert

Heiltid, Samlingar

Årsstudium i norsk (nordisk) gir deg grunnleggande kunnskapar om norsk språk og litteratur i fortid og notid. Du skal få kompetanse til å kunne gjere greie for korleis språk og tekst fungerer i ulike samanhengar, samt få gode ferdigheiter i både nynorsk og bokmål.

Gjennom studiet skal du tileigne deg kunnskapar som er naudsynte anten du skal bli norsklærar eller bruke fagkunnskapen i andre yrkessamanhengar der du treng kompetanse i norsk språk og litteratur.

 

Stengt for søking

Søknadskode : 223 210

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 60

Start Haust Vår

Studieinnhald

Du får ei generell innføring i språkkunnskapar, dei litterære hovudsjangrane og den litterære produksjonen i tre ulike periodar. Det blir lagt vekt på å analysere tekstane i ein kulturell og historisk samanheng.

Les meir i studieplanen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisinga er organisert gjennom samlingar og oppgåveskriving med individuell rettleiing. Du har fire emne på 15 studiepoeng – to i språkkunnskap og to i litteraturkunnskap. Kvart emne har fire samlingar. For å få godkjent utdanninga må ein ta eksamen i alle fire emna og skrive to eksamensoppgåver på bokmål og to på nynorsk. I evalueringa av eksamenssvar blir det lagt vekt på både faglege og språklege ferdigheiter. Årsstudium i norsk (nordisk) vert også tilbode som nettstudium.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Årsstudium i norsk gir relevant og naudsynt kompetanse anten du skal bli norsklærar eller bruke fagkunnskapen i andre samanhengar. Dette kan vere til dømes informasjonsarbeid og arbeid i presse og forlag. Årsstudiet kan inngå som del av Bachelor i språk og litteratur ved Høgskulen i Volda. 

Kontakt

For spørsmål om opptak, registrering og tilgang til Canvas: Studentsørvis, studentsorvis@hivolda.no, 70 07 50 18

For faglege spørsmål om språkemne: fagsporsmaal.spraak@hivolda.no

For faglege spørsmål om litteraturemne: fagsporsmaal.litteratur@hivolda.no

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Dette studiet har ikkje informasjonsmøte første studiedag. Det er viktig at du registrerer deg og får tilgang til Canvas før studiestart, der vi vil legge ut meir detaljert informasjon om ulike sider av studiet.

Det blir samlingar i veke 35, 39 og 44. Måndagar og tysdagar i desse vekene køyrer vi kurset NO113 Tekst og struktur; onsdagar og torsdagar i dei same vekene køyrer vi kurset NO111 Språket som struktur. I tillegg køyrer vi oppsummeringssamling for NO113 måndag i veke 46 og for NO111 tysdag i same veke.

Det er krav om 75 % frammøte til all timeplanlagt undervisning, jf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6

Annan informasjon

I Canvas får du tilgang til ein semesterplan, som inneheld viktig informasjon om gjennomføringa av studiet. Emneplan og pensumliste finn du her

Studieplan

Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert - heiltid (oppstart vår)

Studieprogram: 
Norsk (nordisk) årsstudium
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
60
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
20
Studietype: 
Årsstudium
Organisering
Heiltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Om studiet

Studiet kan utgjere ein del av ein bachelorgrad og kan nyttast som grunnlag for fordjuping i norsk. Med sin særeigne kulturprofil gir studiet også eit godt grunnlag for opptak til mastergradsstudium i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda. Gjennom studiet skal studentane tileigne seg kunnskapar som er naudsynte anten dei skal bli norsklærarar eller bruke fagkunnskapen i andre yrkessamanhengar der ein treng kompetanse i norsk språk og litteratur. Det gjeld mellom anna informasjonsarbeid og arbeid i presse eller forlag. Undervisninga i det samlingsbaserte årsstudiet blir gitt gjennom samlingar (fire samlingar pr. emne) og oppgåveskriving med individuell rettleiing.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Studenten skal

- ha grunnleggande kunnskapar om norsk (nordisk) språk og litteratur i fortid og notid

- vere i stand til å gjere greie for korleis språk og tekst fungerer i praktisk og kulturell samanheng 

Ferdigheiter

Studenten skal vere fortruleg med metodiske hovudprinsipp for analyse av språk og tekst i ulike sjangrar

Generell kompetanse

Studenten skal

- kunne formulere ein samanhengande, resonnerande tekst i samsvar med generelle krav til akademisk oppgåveskriving

- ha solide ferdigheiter i nynorsk og bokmål

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av fire emne på 15 studiepoeng kvar, to i språkkunnskap og to i litteraturkunnskap. Kvart emne er delt inn i tre tyngdepunkt. Dei to haustemna gir grunnleggande innføring i nordisk språk- og litteraturvitskap. Ein rår til at studentane tek desse emna først. I vårsemesteret har både det språklege og det litterære emnet eit kulturelt perspektiv. Studentane tek eksamen i kvart emne. For å få godkjent studiet som årsstudium må ein ta eksamen i alle fire emna og skrive arbeidskrav og eksamensoppgåver i to av emna på bokmål og i to av emna på nynorsk. I evalueringa av eksamenssvara blir det lagt vekt både på fagleg og språkleg dugleik. Det er krav om 75 % frammøte til all timeplanlagt undervisning, jf. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6.

- NO111S: Språket som struktur gir studentane generell innføring i språkkunnskap, og emnet gir eit felles grunnlag for studiet av norsk (nordisk) språk.

- NO112S: Språket som kultur tek for seg språket i fortid og notid, og gir studenten teoretisk innsikt i forholdet mellom språk og samfunn.

- NO113S: Tekst og struktur gir innføring i dei litterære hovudsjangrane. Pensum er sett saman av sjangerteori, litteraturhistorie og eit utval tekstar.

- NO114S: Tekst og kultur gir innføring i den litterære produksjonen i tre ulike periodar. Det blir lagt vekt på å analysere tekstane i ein kulturell og historisk samanheng.

Navn: 
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert - deltid (oppstart vår)
Praksis

Det er ikkje praksis knytt til studiet.

Ansvarleg
Anemari Neple