Kompetanse for kvalitet

Norsk 2, 1.–7. årstrinn

Deltid, Nettstudium, Samlingar

Vidareutdanninga er retta mot lærarar i grunnskulen, og er eit tilbod under satsinga Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) når det gjeld vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar.

 

 

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Søknadsfrist 01.03.2019

Studieinnhald

Norsk 2 for 1.–7. årstrinn gir ferdig utdanna lærarar den formelle kompetansen dei treng for å kunne vere ein fagperson i norsk på barnesteget. Studiet gir kunnskap og kompetanse om sentrale faglege emne som lese- og skriveopplæring, og om norskfaget si legitimering som reiskaps- og danningsfag. Vidare skal studiet gi kompetanse på arbeid med dei grunnleggande ferdigheitene, bruk av digitale verktøy i lese- og skriveopplæringa og tilpassa opplæring, mellom anna til elevar med norsk som andrespråk. Det vert lagt vekt på at studentane relaterer kunnskapen til eigne erfaringar frå skulen.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning (allmennlærar-, grunnskulelærar-, eller praktisk-pedagogisk utdanning) og fullført Norsk 1 i lærarutdanninga (grunnskulelærarutdanning eller allmennlærarutdanning).

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er samlingsbasert. Mellom samlingane vert det gitt nettundervising via Adobe Connect. Oppgåveinnleveringar og individuell rettleiing skjer via Fronter. Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett, nødvendig programvare og utstyr som webkamera og hovudtelefon med mikrofon.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

Kontaktperson:
Ole Frank Bakken

For faglege spørsmål:
Wenke Mork Rogne

Studieplan

Norsk 2 for 1.–7. årssteg, Kompetanse for kvalitet

Studieprogram: 
NOR2-17KFK
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2019
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning (allmennlærar-, grunnskulelærar-, eller praktisk-pedagogisk utdanning) og fullført Norsk 1 i lærarutdanninga (grunnskulelærarutdanning eller allmennlærarutdanning). Studiet er reservert for lærarar i grunnskulen som er tatt opp gjennom Kunnskapsdepartementet sitt program for vidareutdanning, «Kompetanse for kvalitet». 

Om studiet

Norsk 2 for 1.–7. årssteg gir ferdig utdanna lærarar den formelle kompetansen dei treng for å kunne vere ein fagperson i norsk på barnesteget. Studiet gir kunnskap og kompetanse om sentrale faglege emne som lese- og skriveopplæring, og om norskfaget si legitimering som reiskaps- og danningsfag. Vidare skal studiet gi kompetanse på arbeid med dei grunnleggande ferdigheitene, bruk av digitale verktøy i lese- og skriveopplæringa og tilpassa opplæring, mellom anna til elevar med norsk som andrespråk. Det vert lagt vekt på at studentane relaterer kunnskapen til eigne erfaringar frå skulen.

 

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram (eller utdanning)

 

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om norskfaget som danning- og reiskapsspråk
 • har kunnskap om litteraturhistorie og brei kunnskap om skjønnlitteratur frå ulike tider, for barn, unge og vaksne
 • har brei kunnskap om litteraturdidaktiske tilnærmingar og kunnskap om ulike litteraturteoretiske perspektiv
 • har brei kunnskap om skriving og læringsfremmande vurdering, samt bruk nasjonale prøver 
 • har kunnskap om dokumentanalyse som relevant forskingsmetode i norskfaget
 • har kunnskap om språkhistorie, språklege endringsprosessar i eldre og nyare tid og gjeldande normering av nynorsk og bokmål  
 • har omfattande kunnskap om språkleg variasjon og norsk som første- og andrespråk
 • har kunnskap om samisk språk, litteratur og kultur, nasjonale minoritetsspråk og nabospråk og nordisk tekstkultur
 • har kunnskap om norskfaglege digitale læremiddel
 • har brei kunnskap om oppdatert forsking knytt til lese- og skriveopplæring, og har strategiar for å søke opp og anvende relevant teori 
 • har kunnskap om sentrale vitskapsteoretiske spørsmål innanfor utdanningsforsking
 • har kunnskap om temaet som den einskilde har fordjupa seg i
Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke grammatikk- og språkkunnskap, tekst- og litteraturkunnskap i analyse av munnlege, skriftlege og multimodale tekstar
 • kan legge til rette for variert arbeid med skjønnlitteratur og sakprega tekstar i tradisjonelle og moderne medium
 • kan bruke relevante metodar og ny teknologi på måtar som fremjar samarbeid og fagleg progresjon i den vidare lese- og skriveopplæringa
 • kan legge til rette for at elevar på trinn 1–7 lærer å lese, skrive og diskutere saktekstar og skjønnlitterære tekstar i ulike sjangrar og medium
 • kan skrive akademiske fagtekstar på nynorsk og bokmål
 • kjenner til dokumentanalyse som relevant forskingsmetode i norskfaget
 • kan gi tilpassa opplæring for minoritetselevar med varierande ferdigheiter i munnleg og skriftleg norsk
 • kan vurdere ulike norskfaglege læremiddel, digitale og andre.
 • kan gjennomføre eigne mindre forskingsprosjekt med aktuelle problemstillingar knytt til praksis og kunne drøfte funn opp mot relevant teori. 
Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne vurdere eigen praksis som norsklærar og grunngi vurderingane
 • ha innsikt i norskfaget ut frå forsking og kunne reflektere kritisk og konstruktivt ut frå eit historisk perspektiv på faget
 • ha eit medvite forhold til korleis samtalen mellom lærar og elevar, og samtalen elevane imellom, kan fungere som reiskapar for læring
 • vere ein god lese- og skrivelærar
 • kunne formidle litteratur og motivere elevane til lesing og skriving

 

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er samansett av to emne på 15 studiepoeng kvar, begge med avsluttande eksamen. Emne NOR2A-17KFK er lagt til haustsemesteret, og emne NOR2B-17KFK er lagt til vårsemesteret.

Emnet er nettbasert med inntil 3 samlingar i Volda kvart semester. Kvar samling går over to dagar. Mellom samlingane vert det gitt nettundervising via Adobe Connect. Oppgåveinnleveringar og individuell rettleiing skjer via Fronter. Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett, nødvendig programvare og utstyr som webkamera og hovudtelefon med mikrofon. 

Sjå emneplan for utfyllande informasjon om studiet.

Navn: 
Norsk 2 for 1.–7. årssteg, Kompetanse for kvalitet
Evaluering og kvalitetssikring

Emnet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem. (http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/kvalitetsarbeid)

Ansvarleg
Pernille Fiskerstrand, pernille@hivolda.no, 7007 5461