Naturfag 2 for 5.-10. årstrinn

Vidareutdanning (bachelornivå)

Studiet er et videreutdanningstilbud til lærere som har 30 studiepoeng naturfag i sin tidligere utdanning. Innholdet i studiet tilsvarer Naturfag 2 i grunnskulelærerutdanningen for 5.–10. årstrinn og bygger således på Naturfag1.

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et solid faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag. Studenten skal få kompetanse til å undervise i naturfag i dagens skole.

Undervisningen er nettbasert med 2 samlinger ved høgskolen.

 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  Fullført lærerutdanning og 30 studiepoeng naturfag fra tidligere utdanning (tilsvarende Naturfag 1 for 5.-10. årstrinn, emnene NF101U og NF102U).

 • Studieplan

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er satt sammen av de to emnene NF104U (haust) og NF103U (vår), hvert på 15 studiepoeng.

Hoveddelen av teoriundervisningen er nettbasert. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger pr. semester á 3 dager. I studiet inngår arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir kompetanse til å undervise i naturfag i grunnskolen.

Studieplan

Naturfag 2 (5-10), oppstart vår

Studieprogram: 
Naturfag 2 (5-10)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærerutdanning og 30 studiepoeng naturfag fra tidligere utdanning (tilsvarende Naturfag 1 for 5.-10. årstrinn, emnene NF101U og NF102U).

Om studiet

Studiet er et videreutdanningstilbud til lærere som har 30 studiepoeng naturfag i sin tidligere utdanning. Innholdet i studiet tilsvarer Naturfag 2 i grunnskulelærerutdanningen for 5.–10. årstrinn og bygger således på Naturfag 1. Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et solid faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å undervise naturfag i dagens skole, samt kunne bidra til å utvikle og forme framtidas naturfag ved egen skole.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Studenten

 • skal ha gode kunnskapar i biologi, fysikk og kjemi 
 • skal ha nokre kunnskapar i geofag og teknologi 
 • skal ha fagdidaktisk kunnskap i naturfag 
 • skal ha kjennskap til varierte formar for undervisning, demonstrasjonar, digitale ressursar og praktiske aktivitetar 
 • skal ha kjennskap til naturfagdidaktisk forsking som er relevant både for utvikling av eigen kunnskap om undervisning og for eleven sin læring 
Ferdigheiter

Studenten

 • skal kunne planlegga, gjennomføra og vurdera naturfagundervisning  tilpassa den enkelte elev sine evner og føresetnader 
 • skal ha gode praktiske ferdigheiter i munnleg og skriftleg kommunikasjon i faget, og kompetanse til å fremja slike ferdigheiter hos elevane 
 • skal kunne nytte laboratorieutstyr og handtere kjemikaliar på ein forsvarleg måte 
 • skal kunne nytte kunnskap i naturfagdidaktiske tema samt naturfagdidaktisk forsking for å utvikla eigen undervisning i faget 
Generell kompetanse

Studenten

 • skal øva opp evne til kritisk tenking på områder i samfunnet der naturvitskap er relevant 
 • skal øva opp evne til refleksjon angåande elever sitt forhold til naturfag og naturvitskap i og utanfor skulen 
 • skal vise evne til å samarbeide med andre om å gjennomføre, og utvikle, naturfagundervisning og lokale læreplanar 
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er satt samen av dei to emna NF103U (vår) og NF104U (haust), kvart på 15 studiepoeng. Hovuddelen av teoriundervisninga skjer digitalt. Det er obligatorisk frammøte til all praktisk undervisning, som omfattar to samlingar pr. semester á 3 dagar, sjå Forskrift om studium og eksamen § 4-6. I studiet inngår arbeidskrav som må vera godkjent for å gå opp til eksamen.

Navn: 
Naturfag 2 (5-10), oppstart vår
Anna
Undervisningen blir ikke satt i gang dersom færre enn 5 studenter melder seg til emnene som inngår i studieplanen.
Ansvarleg
Carlos Magnusson, tlf. 70 07 53 85, e-post: carlos.magnusson@hivolda.no
 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  Fullført lærerutdanning og 30 studiepoeng naturfag fra tidligere utdanning (tilsvarende Naturfag 1 for 5.-10. årstrinn, emnene NF101U og NF102U).

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4158

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt