Vidareutdanning (bachelornivå)

Naturfag 2 for 5.–10. årstrinn - videreutdanning for lærere

Deltid, Heiltid, Nettstudium, Samlingar

Skolefaget naturfag omfatter naturvitenskaplige fagområder som har enorm betydning for det globale samfunnet. De er basis for den teknologiske utviklingen, og er grunnleggende for forsøkene på å forstå verden vi lever i. Studiet gir kunnskap som kvalifiserer til å undervise på ungdomstrinnet i grunnskolen, og er et tilbud til lærere som alt er i jobb og som ønsker videreutdanning i naturfag.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4158

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 30

Start Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Det blir gitt undervisning i naturvitenskapsfagene biologi, fysikk, geofag og kjemi. Målet er å gi studentene et faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise i disse fagene. I tillegg til den teoretiske undervisningen er praktiske øvinger i laboratoriet og ute i naturen viktige komponenter i studiet. Videre er oppøving til kritisk evaluering av informasjon og metodisk og vitenskapelig tenkesett viktige mål i undervisningen, slik at en i større grad er i stand til å vurdere troverdigheten i påstander om naturfaglige tema som stadig kommer frem i dagspressen, i reklame og fra andre kilder i samfunnet.

Studiet har oppstart både haust og vår. Du kan anten ta 15 stp. haust + 15 stp. vår, eller 15 stp. + 15 stp. vår.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning (allmennlærer, førskolelærer, faglærer eller PPU) og 30 studiepoeng naturfag.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Størsteparten av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger á 2-3 dager pr. semester. Studiet inneholder skriftlige arbeidskrav, og sluttvurderinger gjennomføres i form av skriftlig eksamen. Mer informasjon er å finne i studie- og emneplanene. Disse er under revisjon, og oppdaterte versjoner for skoleåret 2018/2019 blir publisert i løpet av våren 2018.

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Det er stort behov for lærere med naturfagkompetanse på alle trinn i grunnskolen, og lærere med naturfag i fagkretsen er derfor etterspurte i arbeidsmarkedet.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Øyvind A. Schnell

Studieplan

Naturfag 2 (5-10)

Studieprogram: 
Naturfag 2 (5-10)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Heiltid
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærerutdanning og 30 studiepoeng naturfag fra tidligere utdanning (tilsvarende Naturfag 1 for 5.-10. årstrinn, emnene NF101U og NF102U). NF103U kan tas alene om arbeidskravene for NF101U er godkjente.

Om studiet

Studiet er et videreutdanningstilbud til lærere som har 30 studiepoeng naturfag i sin tidligere utdanning. Innholdet i studiet tilsvarer Naturfag 2 i grunnskulelærerutdanningen for 5.–10. årstrinn og bygger således på Naturfag 1. Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et solid faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å undervise naturfag i dagens skole, samt kunne bidra til å utvikle og forme framtidas naturfag ved egen skole.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studium:

Kunnskapar

Studenten

  • skal ha gode kunnskaper på fagområdene biologi, fysikk, geofag og kjemi, og dermed ha et solid grunnlag for å undervise på 5.-10. årstrinn i grunnskolen
  • skal ha kunnskap i naturfagdidaktiske tema som er relevante for fagstoffet og undervisninga i skolen
  • skal ha kjennskap til naturfagdidaktisk forsking som er relevant både for utvikling av egen undervisningskunnskap og for elevers læring
Ferdigheiter

Studenten

  • skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere naturfagundervisning for elever på 5.-10. årstrinn
  • skal ha gode praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon i faget, og kompetanse til å fremme slike ferdigheter hos elevene
  • skal kunne bruke kunnskap i naturfagdidaktiske tema samt naturfagdidaktisk forsking for å utvikle egen undervisning i faget
  • skal kunne bidra i lokalt læreplanarbeid
Generell kompetanse

Studenten

  • skal øve opp evnen til kritisk tenking på områder i samfunnet der naturvitenskap er relevant
  • skal øve opp evnen til refleksjon angående elever sitt forhold til naturfag og naturvitenskap i og utenfor skolen
  • skal vise evne til å samarbeide med andre om å gjennomføre, og utvikle, naturfagundervisning og lokale læreplaner
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er satt sammen av de to emnene NF103U (vår) og NF104U (vår), hvert på 15 studiepoeng. Hoveddelen av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger pr. semester á 3 dager, se Forskrift om studium og eksamen § 4-6. Studiet inneholder skriftlige arbeidskrav, og sluttvurderinger gjennomføres i form av skriftlig eksamen.

Krav til utstyr eller ferdigheiter

Ingen.

Krav om skikkavurdering og autorisasjon

Ingen.

Praksis

Studiet inneholder ikke organisert praksis, men en forutsetter at studenten ser studiet i sammenheng med egen arbeidssituasjon. Arbeidskrav vil bli knyttet til egen undervisning eller observasjon av andre sin undervisning i grunnskolen.

Internasjonalisering

Ingen.

Kostnader

Ingen.

Anna
Studiet kan gjennomføres på ett (heltid) eller to (deltid) semester.
Undervisningen blir ikke satt i gang dersom færre enn 5 studenter melder seg til emnene som inngår i studieplanen.
Ansvarleg
Førsteamanuensis Øyvind A. Schnell, tlf. 7007 5475, e-post: oyvindsc@hivolda.no