Vidareutdanning (bachelornivå)

Naturfag 1 for 5.–10. årstrinn, Kompetanse for kvalitet

Deltid, Nettstudium, Samlingar

Praktisk informasjon

All teoretisk undervisning i naturfag foregår via internett (Adobe Connect) i høstsemesteret 2018.

Undervisningsstad

Undervisningen i Naturfag 1 (5.-10. årstrinn) - fysikk/kjemi (emnene NF101-510KFK, NF101U og GL5-10NF1A) starter onsdag 15. august kl. 10:45.

Studenter som ikke har vært innlogget i Uninett-systemet tidligere må gjøre følgende:

For å få tilgang til undervisningsområdet i Adobe Connect må du først logge på via Feide med det brukernavnet og passordet som du har fått av HVO. For at vi skal få tid til å ordne med tilganger, etc. må de som skal følge nettundervisningen i naturfag gjøre dette senest en uke før oppstart.

 • Skriv connect.uninett.no (og ikke noe annet) direkte i adressefeltet i nettleseren.
 • Nå kommer det opp en side som vil vite tilhørighet (institusjon).
 • Let opp Høgskulen i Volda i nedtrekkslisten og velg så «fortsett».
 • Her får da en side hvor du logger på med brukernavn (som er alt før alfakrøll @ i ens HVO e-postadresse) og passord.
 • Du kommer så til en side med tittel «Uninett eCampus».
 • Når dette er gjort er det bare å lukke nettleseren. Du er nå registrert i databasen til Uninett.
 • Lærerne vil finne alle som har fullført denne prosedyren i Uninett sin database og gi dem tilgang til området i Adobe Connect hvor undervisningen skal finne sted. Lenke (url) finnes nedenfor, og blir også blir sendt til hver enkelt student sin HVO e-postadresse senest mandag 13. august.

Studenter som tidligere har vært innlogget i Uninett-systemet finnes allerede i databasen og behøver ikke gjennomføre disse punktene.

Annan informasjon

Undervisningsplanen for Naturfag 1 (5.-10. årstrinn) - fysikk/kjemi finnes HER

url til undervisningsområdet i Adobe Connect:

Naturfag – fysikk & kjemi. GLU/KFK/videreutdanning.

https://connect.uninett.no/hvo-fysikk-kjemi/

Studiet er tilrettelagt og forbeholdt lærere som er tatt opp gjennom Kunnskapsdepartementets satsing «Kompetanse for kvalitet». Innholdet i studiet tilsvarer Naturfag 1 i grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. årstrinn.

Stengt for søking

Søknadskode : 4604

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Studieinnhald

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et solid faglig og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosesser i naturfag for elever på 5.–10. årstrinn. Studenten skal tilegne seg kompetanse til å undervise naturfag i dagens skole, samt kunne bidra til å utvikle fremtidens naturfagundervisning ved egen skole. Studiet inneholder ikke organisert skolepraksis, men det er en forutsetning at studenten knytter studiet til egen arbeidssituasjon. Arbeidskrav vil bli gitt i tilknytning til egen undervisning eller observasjon av andre sin undervisning i grunnskolen.

 

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Hoveddelen av teoriundervisningen foregår via internett. Det er obligatorisk fremmøte til all praktisk undervisning, som består av to samlinger á 3 dager per semester. I høstsemesteret 2018 vil disse samlingene bli gjennomført i ukene 40 og 46 (emnet NF101-510KFK) og i ukene 37 og 45 (emnet NF102-510KFK). Studiet inneholder skriftlige arbeidskrav, og sluttvurderingen gjennomføres i form av en skriftlig eksamen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Det er et stort behov for lærere med naturfagkompetanse på alle trinn i grunnskolen, og lærere med naturfag i fagkretsen er derfor etterspurte i arbeidsmarkedet.

Kontakt

Øyvind A. Schnell
E-post: oyvindsc@hivolda.no
Tlf.: 70075475

Studieplan

Naturfag 1 for 5.-10. årssteg. «Kompetanse for kvalitet».

Studieprogram: 
NF1-510KFK
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
35
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Heiltid
Deltid
Opptakskrav: 

Fullført lærarutdanning.

Om studiet: 

Studiet er eit vidareutdanningstilbod til lærarar som har lite eller ikkje noko naturfag i si tidligare utdanning. Innhaldet i studiet svarar til Naturfag 1 i grunnskulelærarutdanninga for 5.-10. årssteg. Gjennom studiet skal studenten tileigne seg fagleg og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planleggje, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i naturfag. Studenten skal tileigne seg kompetanse til å undervise naturfag i dagens skule, samt kunne bidra til å utvikle og forme framtidas naturfag ved eigen skule.

Læringsutbytte: 

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal studenten ha følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten

 • skal ha grunnleggjande kunnskapar på fagområda biologi, fysikk, geofag og kjemi, tilstrekkelig for å undervise på 5.-10. årssteg i grunnskulen
 • skal ha kunnskap i naturfagdidaktiske tema som er relevante for fagstoffet og undervisninga i skulen
 • skal ha kjennskap til naturfagdidaktisk forsking som er relevant både for utvikling av eigen undervisningskunnskap og for elevar si læring
Ferdigheiter: 

Studenten

 • skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere naturfagundervisning for elevar på 5.-10. årssteg
 • skal ha gode praktiske ferdigheiter i munnleg og skriftleg kommunikasjon i faget, og kompetanse til å fremje slike ferdigheiter hjå elevane
 • skal kunne knytte kunnskap i naturfagdidaktiske tema til eigen undervisning i faget
Generell kompetanse: 

Studenten

 • skal øve opp evna til kritisk tenking på områder i samfunnet der naturvitskap er relevant
 • skal øve opp evna til refleksjon kring elevar sitt forhold til naturfag og naturvitskap i og utanfor skulen
 • skal vise evne til å samarbeide med andre om å gjennomføre, og utvikle, naturfagundervisning
Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet er sett saman av dei to emna NF101-510KFK (haust) og NF102-510KFK (haust eller vår), kvart på 15 studiepoeng. Hovuddelen av teoriundervisninga går føre seg på nett. Det er obligatorisk frammøte til all praktisk undervisning, to samlingar per semester á 2-3 dagar, sjå Forskrift om studium og eksamen § 4-6. Studiet inneheld skriftlege arbeidskrav og sluttvurderingar gjennomførast i form av skriftleg eksamen.

Navn: 
Naturfag 1 for 5.-10. årssteg, Kompetanse for kvalitet
Emne2018 Haust2019 Vår
NF102-510KFK kan tas enten høst eller vår
1515
 
15
 
1515
Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

Ingen

Krav om skikkavurdering og autorisasjon: 

Ingen

Praksis: 

Studiet inneheld ikkje organisert praksis, men det er ei føresetnad at studenten knyter studia til eigen arbeidssituasjon. Arbeidskrav vil verte knytt til eigen undervisning eller observasjon av andre si undervisning i grunnskulen.

Internasjonalisering: 

Ingen

Kostnader: 

Ingen

Anna: 
Studiet kan gjennomførast på eitt (heiltid) eller to (deltid) semester.
Undervisninga vert ikkje starta opp dersom færre enn 5 studentar melder seg til emna som inngår i studieplanen.
Ansvarleg: 
Førsteamanuensis Øyvind A. Schnell, tlf. 7007 5475, e-post: oyvindsc@hivolda.no