Fordjupingsstudium

Musikk, opne fordjupingsemne

Deltid

 Fordjupingsemna bygger på Årsstudium i musikk ved Høgskulen i Volda. Du vel sjølv blant frittståande emne og set saman ditt eige fordjupingsstudium.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4261

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

  • Instrumentaldidaktikk, 15 stp. (haust)
  • Ensembleleiing, 15 stp. (haust)
  • Arrangering, 15 stp. (haust)
  • Utøving og formidling, 15 stp. (vår)
  • Musikkteknologi 2, 15 stp. (vår)  
  • Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosofi (vår)

Merk at emna kan ha ulike forkrav.

Opptakskrav

60 stp musikk frå HVO eller tilsvarande. Emna har ulike forkrav, sjå emneplanen.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det er obligatorisk frammøte til all undervisning. Organiseringa vil variere mellom undervisning i plenum og større og mindre grupper. Arbeidsmåtane vil veksle mellom førelesingar, verkstadarbeid, arbeid i grupper og individuelt. Det vert gitt indivduell undervisning på hovudinstrument. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet rettar seg inn mot utøvande og pedagogisk verksemd i grunnskulen, skulefritidsordning (SFO), kulturskulen og det frie kulturlivet. Det gir også grunnlag for vidare studium i musikk, og kan inngå i bachelor i Musikk ved Høgskulen i Volda. 

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Svein Hunnes

Studieplan

Musikk, opne fordjupingsemne (vår)

Studieprogram: 
Musikk, opne fordjupingsemne
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Opptakskrav: 

Fullført minimum 30 studiepoeng i musikk fra HVO eller tilsvarande studium fra andre utdanningsinstitusjonar. 
Emna har ulike forkrav – sjå emneplanane.

Om studiet: 

Vidareutdanningsstudium i musikk inneheld seks frittståande emne som kvar for seg er fordjupingsstudium og som byggjer på Årsstudium i musikk ved Høgskulen i Volda. Studenten vil kunne utvikle haldningar, kunnskapar, ferdigheiter og handlingskompetanse i musikk, gjennom arbeid med eitt eller fleire av fylgjande hovudområde: arrangering, komponering, utøving og formidling, instrumentaldidaktikk, ensembleleiing og musikkteknologi.

Studiet rettar seg inn mot utøvande og pedagogisk verksemd innanfor eit variert spekter av arbeidsplassar i samfunnet, t.d. grunnskulen, kulturskulen og andre samfunnsinstitusjonar, det frie kulturlivet og privat næring.

Studiet gjev grunnlag for vidare studium i musikk og kan innpassast i bachelorgraden i musikk ved Høgskulen i Volda. Det kan også innpassast i andre bachelorgradar eller i ei faglærarutdanning, som gjev grunnlag for opptak i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). For å få formell undervisningskompetanse for grunnskulen eller vidaregåande skule må ein ha fullført eit praktisk pedagogisk studium i tillegg. (Opptakskriteria for allmennfagleg PPU ved HVO er å finne på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051209-1715.html#map009). Dei ulike emna i studiet kvalifiserer også for undervisning i kulturskulen.

Læringsutbytte: 

Læringsutbytte i studiet vert konkretisert i dei ulike emneplanane.

Kunnskapar: 

Kunnskapar i studiet vert konkretisert i dei ulike emneplanane.

Ferdigheiter: 

Dugleikar i studiet vert konkretisert i dei ulike emneplanane.

Generell kompetanse: 

Generell kompetanse i studiet vert konkretisert i dei ulike emneplanane.

Organisering og arbeidsmåtar: 

Studenten kan velje fleire emne. For oversikt sjå emnetabellen.NB! Det er ulike krav til forkunnskapar på emna. Desse går fram av emneplanane. Sjå lenke til den enkelte emneplanen i emnetabellen.

Praksis: 

Det kan verte lagt til rette for observasjonspraksis i kulturskulen i emnet MUS201 Instrumentaldidaktikk.

Anna: 
Ved val av fleire emne kan det oppstå timeplankollisjonar. Ta kontakt med studieprogramansvarleg for å avklare dette.
Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Svein Hunnes