Musikk, opne fordjupingsemne

Fordjupingsstudium

Fordjupingsemna bygger på Årsstudium i musikk ved Høgskulen i Volda. Du vel sjølv blant frittståande emne og set saman ditt eige fordjupingsstudium.

 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsfrist 05.12.2022
 • Opptakskrav

  60 stp musikk frå HVO eller tilsvarande. Emna har ulike forkrav, sjå emneplanen.

 • Studieplan

Studieinnhald

 • Utøving og formidling 1, 15 stp. (haust)
 • Ensembleleiing, 15 stp. (haust)
 • Arrangering, 15 stp. (haust)
 • Utøving og formidling 2, 15 stp. (vår)
 • Musikkteknologi 2, 15 stp. (vår)  
 • Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosofi (vår)

Merk at emna kan ha ulike forkrav.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det er obligatorisk frammøte til all undervisning. Organiseringa vil variere mellom undervisning i plenum og større og mindre grupper. Arbeidsmåtane vil veksle mellom førelesingar, verkstadarbeid, arbeid i grupper og individuelt. Det vert gitt indivduell undervisning på hovudinstrument. 

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet rettar seg inn mot utøvande og pedagogisk verksemd i grunnskulen, skulefritidsordning (SFO), kulturskulen og det frie kulturlivet. Det gir også grunnlag for vidare studium i musikk, og kan inngå i Bachelor i musikk ved Høgskulen i Volda. 

Studieplan

Vidareutdanning i musikk, fordjupingsemne (vår)

Studieprogram: 
Vidareutdanning i musikk, fordjupingsemne
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
1 semester
Kull: 
2023
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført minimum 60 studiepoeng i musikk fra HVO eller tilsvarande studium fra andre utdanningsinstitusjonar. 

Om studiet

Vidareutdanningsstudium i musikk inneheld våren 2023 emna Intuitiv komposisjon/improvisasjon og musikkfilosifi (MUS206) og Utøving og formidling2 (MUS204)som båe er 15- studieppengsemne og som byggjer på Årsstudium i musikk ved Høgskulen i Volda. Under rettleiing og gjennom eiga utprøving får studenten bruke skaparevna og skapartrongen i seg og lære metodar for å finne sitt personlege uttrykk.

Studiet rettar seg inn mot utøvande og pedagogisk verksemd innanfor eit variert spekter av arbeidsplassar i samfunnet, t.d. grunnskulen, kulturskulen og andre samfunnsinstitusjonar, det frie kulturlivet og privat næring.

Læringsutbytte

Læringsutbytte i studiet vert konkretisert i emneplan.

Kunnskapar

Kunnskapar i studiet vert konkretisert i emneplan.

Ferdigheiter

Dugleikar i studiet vert konkretisert i emneplan.

Generell kompetanse

Generell kompetanse i studiet vert konkretisert i emneplan.

Organisering og arbeidsmåtar

Arbeidet vil gå føre seg individuelt, i grupper og i plenum. Det vil i hovudsak gå ut på å løyse oppgåver, og få tilbakemeldingar gjennom diskusjon. Det blir gjeve råd og vurdering undervegs av all oppgåveløysing gjennom studiet. I tillegg kjem førelesingar og plenumsdiskusjonar over utvalde tema. Undervisinga vert gjeve på både norsk og ved behov også på engelsk.

Det er obligatorisk frammøte til all undervising jamfør Forskrift om opptak, studium og eksamen, §4-6 

Navn: 
Vidareutdanning i musikk, fordjupingsemne (vår)
Emne2023 Vår
Vår 2023 kan du ta eitt emne:
 
15
Ansvarleg
Stein Helge Solstad
 • Deltid
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust vår
  Søknadsfrist 05.12.2022
 • Opptakskrav

  60 stp musikk frå HVO eller tilsvarande. Emna har ulike forkrav, sjå emneplanen.

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 4261

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post