Vidareutdanning (bachelornivå)

Miljøterapi i demensomsorga

Deltid, Samlingar

Praktisk informasjon

Miljøterapi i demensomsorga (MILD101) har studiestart onsdag 19. september kl. 09.15

Rom: Strøm 243

 

Samlingane for studieåret 2018/2019 vert:

Vekesamlingar onsdag, torsdag og fredag

Første samling: veke 38/ 2018

Andre samling: veke 48/ 2018

Tredje samling: veke 3/ 2019

Fjerde samling: veke 14/ 2019

 

Det er obligatorisk frammøte (dvs. krav om 80% frammøte).

 

Studieavgift kr 15.000,- (Kommunen kan søkje fylkesmannen om støtte til studieavgift og andre utgifter). Betalinga skjer med kr 7.500,- pr. semester.

 

Registrering som student:

Du registrerer deg som student ved å klikke på denne lenkja:

https://www.hivolda.no/students%C3%B8rvis/studiestart

Følg deretter punkta som står under «Sjekkliste for nye studentar».

 

Sjå informasjon om betaling av semesteravgift, kvittering for betalt semesteravgift og studentkort. Studentkortet har fleire funksjonar: 

 • nøkkelkort til dører i lag med PIN-kode. PIN-koden får du som ny student i registreringsprosessen. PIN-koden kan du sjølv endre i Studentweb

 • tilgang til printer/kopiering

 • lånekort i biblioteket

Alle studentar må registrere seg for å vere student ved høgskulen. Registrering gir deg m.a. tilgang til undervisningsrom i Canvas, tilgang til bygningar på høgskuleområdet og brukarnamn/passord til våre datasystem.

 

Ver venleg å ta kontakt med Studentsørvis studentsorvis@hivolda.no (tlf.nr. 70 07 50 18) dersom du har spørsmål i tilknytning til registreringa.

 

Kontaktpersonar

Eli Fjeldseth Røys efr@hivolda.no tlf.70 07 52 99 eller 95 21 33 01 og Ragnhild Korsbrekke rak@hivolda.no tlf. 70 07 51 15

Vidareutdanninga rettar seg mot sjukepleiarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, fagarbeidarar, sosialarbeidarar, vernepleiarar og andre som arbeider i omsorgstenestene.

Eit meir demensvenleg samfunn er målet i Demensplan 2020 der kunnskap og kompetanse er sentralt. Omsorgstenestene står i dag ovanfor store utfordringar for å legge til rette for eit meiningsfullt og aktivt liv for personar med demens og deira pårørande.

Studieavgift kr 15 000. Ein kan søkje kommunen om støtte til studieavgift og andre utgifter. Kommunen kan få dekka utgiftene hos Fylkesmannen (Kompetanseløftet 2020) etter søknad.

Stengt for søking

Søknadskode : 4089

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist 04.09.2018

Studieinnhald

Etter gjennomført studium skal studentane ha kompetanse til å møte utfordringar ved kognitiv svikt både i demensomsorga og elles. Vidare skal dei ha kunnskap om personsentrert omsorg og ferdigheter til å kunne planlegge, iverksette og evaluere relevante miljøtiltak individuelt og i grupper. Det er også lagt vekt på å gi studentane kompetanse til å kunne spele på lag med pårørande og kunne reflektere over kva som er god omsorg i møte med sårbare grupper.

Aktuelle tema:

 • Demens og kognitiv svikt
 • Nasjonale føringar i fagfeltet
 • Personsentrert omsorg
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Pårørandeperspektivet
 • Velferdsteknologi

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Du kan også søke om opptak med grunnlag i realkompetanse.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er samlingsbasert, to samlingar om hausten og to samlingar om våren. Kvar samling er på tre dagar. Undervisninga er organisert i førelesningar, praktiske øvingar, prosjektarbeid, framføring, rettleiing og sjølvstudium.

Studentane som kjem frå same arbeidsplass dannar læringsgrupper som skal møtast mellom samlingane. Dei får tilgang til eige elektronisk klasserom (Canvas) der m.a. program for samlingane, førelesningar og studiearbeid blir tilgjengeleg.

Samlingar 2018/2019

Vekesamlingar (onsdag, torsdag og fredag)

 • Første samling: veke 38/2018
 • Andre samling: veke 48/2018
 • Tredje samling: veke  3/2019
 • Fjerde samling: veke 14/2019

Aktuelle yrke og vidare studium

Vidareutdanninga gir etterspurd kompetanse til ulike yrkesgrupper innanfor omsorgstenestene, som arbeider for å legge til rette for personar som bur heime, dei som har eit aktivitetstilbod på dagtid eller bur på institusjon.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18 eller e-post

Faglege spørsmål: Høgskulelektor Eli Fjeldseth Røys | 95213301

Kontaktperson: Studiekoordinator Ragnhild Korsbrekke

Studieplan

Miljøterapi i demensomsorga

Studieprogram: 
Miljøterapi i demensomsorga
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Om studiet: 

Studiet skal vere med å styrkje den pedagogiske og kommunikative kompetansen til personar som arbeider i demensomsorga. Målet er å legge tilrette for miljøtiltak i ein personsentrert omsorgspraksis. Målgruppa for studiet er helse- , omsorg-  og sosialarbeidarar som arbeider i heimebaserte tenester, på dagaktivitetstilbod og institusjon.

Nasjonale føringar: 

Eit meir demensvenleg samfunn er målet i Demensplan 2020. På grunn av auka levealder og endra alderssamansetting, vil truleg talet på personar med demens verte dobla dei næraste 30-40 åra. Det vil vere trong for ulik type tenester i heimane, på dagsenter og i sjukeheimane, og yrkesutøvarane treng kompetanse i personsentert omsorg spesielt. Når ein skal spele på lag med pårørande vil også den kunnskapen kome godt med. Refleksjon over kva som er god omsorg i møte med sårbare grupper er sentralt.

 • Du kan søkje kommunen om støtte til studieavgift og andre utgifter. Kommunen kan få dekka utgiftene hos Fylkesmannen (kompetanseløftet 2020) etter søknad.
Læringsutbytte: 

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar: 

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om::

 • kognitiv svikt og demens
 • personsentrert omsorgspraksis og miljøbehandling
 • realitetsorientering, validering og erindringsarbeid
 • forskings- og utviklingsarbeid innan fagfeltet
Ferdigheiter: 

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • observere og kartlegge brukarane sine ressursar
 • planlegge og gjennomføre miljøtiltak individuelt og i gruppe
 • evaluere miljøtiltak
Generell kompetanse: 

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • handtere etiske utfordringar rundt tillitsskapande tiltak
 • identifisere sårbare situasjonar
 • reflektere over kva som er god demensomsorg
 • planlegge og delta i helsefremjande arbeid retta mot brukarar og pårørande
Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet er organisert med 2 samlingar om hausten 2018 og 2 samlingar om våren 2019, kvar samling på 3 dagar. Undervisninga vil ha ulike former som førelesingar, praktiske øvingar, prosjektarbeid, framføring, rettleiing og sjølvstudium. Studentane som kjem frå same arbeidsplass dannar læringsgrupper som skal møtast mellom samlingane. Studentane får tilgang til eit eige elektronisk klasserom (Canvas), der m.a. program for samlingane, førelesingar og studentarbeid blir tilgjengeleg.

Det er obligatorisk frammøte (dvs. krav om 80% frammøte). Sjå Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda.

Høgskulen sender karakterutskrift automatisk når emnet er fullført.

Navn: 
Miljøterapi i demensomsorga
Emne2018 Haust2019 Vår
7.57.5
Kostnader: 

Studieavgift  kr. 15 000 

(kommunane kan søke om kompetansemidlar frå Fylkesmannen til å dekke studieavgifta m.a.)

Ansvarleg: 
Eli M. Fjeldseth Røys, efr@hivolda.no tlf. 70 07 52 99 eller 95 21 33 01 og Ellen Madsen Andenes, ellen.andenes@hivolda.no tlf. 70 07 53 96