Miljøterapi i demensomsorga

Vidareutdanning (bachelornivå)

Omsorgstenestene står i dag ovanfor store utfordringar for å legge til rette for eit meiningsfullt og aktivt liv for personar med demens og deira pårørande.

Vidareutdanninga rettar seg mot sjukepleiarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, fagarbeidarar, sosialarbeidarar, vernepleiarar og andre som arbeider i omsorgstenestene.

Ein kan søkje kommunen om støtte til studieavgift (15 000,-) og andre utgifter. Kommunen kan få dekka utgiftene etter søknad hos Fylkesmannen (Kompetanseløftet 2020).

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller tilsvarande. Du kan også søke om opptak med grunnlag i realkompetanse.

 • Studieplan

Studieinnhald

Studentane skal få kompetanse til å møte ulike utfordringar ved kognitiv svikt i demensomsorga. Dei skal få kunnskap om personsentrert omsorg og ferdigheiter til å kunne planlegge, iverksette og evaluere relevante miljøtiltak individuelt og i grupper. Samarbeid med pårørande og refleksjon over kva som er god omsorg er ein viktig del av studiet.

Aktuelle tema er demens og kognitiv svikt, nasjonale føringar i fagfeltet, personsentrert omsorg, kommunikasjon og samhandling, pårørandeperspektivet og velferdsteknologi.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er samlingsbasert med to samlingar om hausten og to samlingar om våren. Kvar samling er på tre dagar. Undervisninga er organisert i førelesningar, praktiske øvingar, prosjektarbeid, framføring, rettleiing og sjølvstudium.

Studentane som kjem frå same arbeidsplass dannar læringsgrupper som skal møtast mellom samlingane. Dei får tilgang til eige elektronisk klasserom (Canvas), der m.a. program for samlingane, førelesningar og studiearbeid blir tilgjengeleg.

Aktuelle yrke og vidare studium

Vidareutdanninga gir etterspurd kompetanse til ulike yrkesgrupper innanfor omsorgstenestene, som arbeider for å legge til rette for personar som bur heime, dei som har eit aktivitetstilbod på dagtid eller bur på institusjon.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Samlingar blir i vekene: 38, 43, 3 og 12

Studieplan

Miljøterapi i demensomsorga

Studieprogram: 
Miljøterapi i demensomsorga
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
15
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Om studiet

Studiet skal vere med å styrkje den pedagogiske og kommunikative kompetansen til personar som arbeider i demensomsorga. Målet er å legge tilrette for miljøtiltak i ein personsentrert omsorgspraksis. Målgruppa for studiet er helse- , omsorg-  og sosialarbeidarar som arbeider i heimebaserte tenester, på dagaktivitetstilbod og institusjon.

Nasjonale føringar

Eit meir demensvenleg samfunn er målet i Demensplan 2020. På grunn av auka levealder og endra alderssamansetting, vil truleg talet på personar med demens verte dobla dei næraste 30-40 åra. Det vil vere trong for ulik type tenester i heimane, på dagsenter og i sjukeheimane, og yrkesutøvarane treng kompetanse i personsentert omsorg spesielt. Når ein skal spele på lag med pårørande vil også den kunnskapen kome godt med. Refleksjon over kva som er god omsorg i møte med sårbare grupper er sentralt.

 • Du kan søkje kommunen om støtte til å dekke studieavgift og andre utgifter. Kommunen kan få dekka utgiftene hos Statsforvaltaren (Kompetanseløftet 2025) etter søknad.
Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten kunnskap om::

 • kognitiv svikt og demens
 • personsentrert omsorgspraksis og miljøbehandling
 • realitetsorientering, validering og erindringsarbeid
 • forskings- og utviklingsarbeid innan fagfeltet
Ferdigheiter

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • observere og kartlegge brukarane sine ressursar
 • planlegge og gjennomføre miljøtiltak individuelt og i gruppe
 • evaluere miljøtiltak
Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • handtere etiske utfordringar rundt tillitsskapande tiltak
 • identifisere sårbare situasjonar
 • reflektere over kva som er god demensomsorg
 • planlegge og delta i helsefremjande arbeid retta mot brukarar og pårørande
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er organisert med to samlingar om hausten 2021 og to samlingar om våren 2022, kvar samling er på tre dagar. Undervisninga vil ha ulike former som førelesingar, praktiske øvingar, prosjektarbeid, framføring, rettleiing og sjølvstudium. Studentane blir sett saman i læringsgrupper, som skal arbeide mellom samlingane. Studentane får tilgang til eit eige elektronisk klasserom (Canvas), der m.a. program for samlingane, førelesingar og studentarbeid blir tilgjengeleg.

Det er obligatorisk frammøte (dvs. krav om 80% frammøte). Sjå Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda.

Høgskulen sender karakterutskrift automatisk når emnet er fullført.

Navn: 
Miljøterapi i demensomsorga
Emne2021 Haust2022 Vår
7.57.5
Kostnader

Studieavgift  kr. 15 000 

(kommunane kan søke om kompetansemidlar frå statsforvaltaren (tidlegare fylkesmannen) til å dekke studieavgifta m.a.)

Ansvarleg
Ellen Madsen Andenes, ellen.andenes@hivolda.no tlf. 70 07 53 96
 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller tilsvarande. Du kan også søke om opptak med grunnlag i realkompetanse.

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4089

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt