Vidareutdanning (bachelornivå)

Miljøterapi i demensomsorga

Deltid, Samlingar

Vidareutdanninga rettar seg mot sjukepleiarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, fagarbeidarar, sosialarbeidarar, vernepleiarar og andre som arbeider i omsorgstenestene.

Eit meir demensvenleg samfunn er målet i Demensplan 2020 der kunnskap og kompetanse er sentralt. Omsorgstenestene står i dag ovanfor store utfordringar for å legge til rette for eit meiningsfullt og aktivt liv for personar med demens og deira pårørande. 

Studieavgift kr 15 000. Ein kan søkje kommunen om støtte til studieavgift og andre utgifter. Kommunen kan få dekka utgiftene hos Fylkesmannen (Kompetanseløftet 2020) etter søknad.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4089

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 15

Start Haust

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Etter gjennomført studium skal studentane ha kompetanse til å møte utfordringar ved kognitiv svikt både i demensomsorga og elles. Vidare skal dei ha kunnskap om personsentrert omsorg og ferdigheter til å kunne planlegge, iverksette og evaluere relevante miljøtiltak individuelt og i grupper. Det er også lagt vekt på å gi studentane kompetanse til å kunne spele på lag med pårørande og kunne reflektere over kva som er god omsorg i møte med sårbare grupper.

Aktuelle tema:

 • Demens og kognitiv svikt.
 • Nasjonale føringar i fagfeltet.
 • Personsentrert omsorg.
 • Kommunikasjon og samhandling.
 • Pårørandeperspektivet.
 • Velferdsteknologi.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller tilsvarande. Du kan også søke om opptak med grunnlag i realkompetanse.

  Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

  Studiet er samlingsbasert, to samlingar om hausten og to samlingar om våren. Kvar samling er på tre dagar. Undervisninga er organisert i førelesningar, praktiske øvingar, prosjektarbeid, framføring, rettleiing og sjølvstudium.

  Studentane som kjem frå same arbeidsplass dannar læringsgrupper som skal møtast mellom samlingane. Dei får tilgang til eige elektronisk klasserom (Canvas) der m.a. program for samlingane, førelesningar og studiearbeid blir tilgjengeleg.

  Samlingar 2018/2019

  Vekesamlingar (onsdag, torsdag og fredag)

  • Første samling: veke 38/2018
  • Andre samling: veke 48/2018
  • Tredje samling: veke  3/2019
  • Fjerde samling: veke 14/2019

  Aktuelle yrke og vidare studium

  Vidareutdanninga gir etterspurd kompetanse til ulike yrkesgrupper innanfor omsorgstenestene, som arbeider for å legge til rette for personar som bur heime, dei som har eit aktivitetstilbod på dagtid eller bur på institusjon.

  Kontakt

  For spørsmål om opptak:
  Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18 eller e-post

  Faglege spørsmål: Høgskulelektor Eli Fjeldseth Røys

  Kontaktperson: Studiekoordinator Ragnhild Korsbrekke