Bachelorgrad

Mediedesign

Heiltid

Er du kreativ, engasjert og vil jobbe i framtidas mediebransje? Ved Bachelor i mediedesign vil du få vere med å skape innhald for og utforme dagens plattformar, og jobbe med kommunikasjon, interaksjonsdesign og multimedia.

 

Stengt for søking

Søknadskode : 223 514

Innblikk

Caroline Ramsdal

Som grafisk designer får Caroline Ramsdal satt sin egen kreativitet på prøve. Vi besøkte vår tidligere student i Oslo der hun jobber hos Kult Byrå.

Kristoffer Eidsnes

I løpet av studietida tok Kristoffer Eidsnes på seg mykje frivillig grafisk arbeid. Dette var viktig for å bygge opp portfolioen som seinare gav fast jobb i det anerkjende byrået ANTI.

Filmskaparens Narnia-historie

Etter å ha vore utanbygdes og prøvd både student- og yrekslivet, fann Atle Vasbotn Remmereit studiet og miljøet som kompletterte han som filmskapar i Volda. I dag driv han sitt eige filmselskap i heimbygda.

Fra Volda til 71° Nord

Fra Volda til 71° Nord

Jeg er en renspikka freelancer som lever fra måned til måned. Men har man litt jobb her og der går det fnt an å overleve på det.

Høgt oppe med filmproduksjon

Høgt oppe med filmproduksjon

Han har filma for verdas beste regissør av ekstremsportfilmar lenge før han er ferdig med utdanninga si i Volda. Men aller helst vil Matias Myklebust vidareutvikle produksjonsselskapet sitt og få sine eigne filmar ut i verda.

Live-produsent i VGTV - Chris Håvard Berge

Live-produsent i VGTV

Han var i Sotsji for å dekkje Sjakk-VM, og sende frå taket på VG-huset under Fotball-VM. Tidlegare mediestudent Chris-Håvard Berge er ikkje i tvil om at eit stort frivillig engasjement bidrog sterkt til at han fekk jobben som live-produsent i VGTV.

Moderne eventyrprinsesser

Moderne eventyrprinsesser

Ved midnatt trer verkelegheita inn igjen. Det er på tide å møte kvardagen. Fantasien i eventyra varer ikkje evig.

Vart forma i Volda

Vart forma i Volda

Det var under studietida i Volda at Marius Sunde for alvor fekk auga opp for grafisk design. I dag arbeider 26-åringen for det verdskjende arkitekt- og designkontoret Snøhetta. Det var under studietida i Volda at Marius Sunde for alvor fekk auga opp for grafisk design.

Info og frister

Varigheit 6 semester (3 år)

Studiepoeng 180

Start Haust

Søknadsfrist 15.04.2018

Studieinnhald

Bachelor i mediedesign gir deg kunnskapar og praktisk erfaring i å nytte brukarorienterte, visuelle og interaktive produkt som kombinerer tekst, lyd, bilete og video. Studiet har fokus på visuelle uttrykk og interaktivitet med særleg vekt på web og multimedia. Du skal jobbe med strategi og konseptutvikling, brukaroppleving og utforming av multimediale produkt for ulike plattformar. Til felles med studieprogrammet Medieproduksjon, får du også ei innføring i design, foto, videoproduksjon og web, samt medieteori.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Internasjonalisering

Studentane kan ta delar av utdanninga i utlandet. Vi rår mellom anna til utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Storbritannia – til dømes i London, Hawaii eller San Diego. Høgskulen i Volda tek også i mot både studentar og gjesteførelesarar frå utlandet. Det kan difor bli undervist på engelsk i nokre emne og enkeltførelesingar.
 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Undervisninga er organisert i form av førelesingar, workshops og praktisk arbeid både individuelt og i gruppe. Det vil bli lagt vekt på problembaserte og studentaktive arbeidsformer, og vi har eit godt samarbeid med næringslivet – gjennom ulike prosjekter og praksis. Som del av studiet inngår også større prosjektarbeid og produksjonar for ulike oppdragsgivarar. For auka kvalitet og kontinuitet, krev vi at studentane har eigen PC som er kapabel til mediearbeid. Høgskulen i Volda har i tillegg ein godt utstyrt maskinpark som er tilgjengeleg for studentane til spesielle formål.

Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Ved å studere mediedesign kvalifiserer du deg for eit breitt spekter av jobbar innanfor web og multimediedesign, til dømes som app-utviklar og mediedesigner. Typiske arbeidsplassar vil vere designbyrå, reklamebyrå eller digitale marknadsføringsbyrå. Du kan også jobbe sjølvstendig innanfor grafisk design. Ein bachelor i Mediedesign dannar også grunnlag for opptak til relevante mastergrader, som for eksempel Master in Media Practices ved Høgskulen i Volda.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post.

For faglege spørsmål:
Ivar John Erdal

Studieplan

Bachelor i mediedesign

Studieprogram: 
Bachelor i mediedesign
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
180
Studielengd: 
6 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Bachelorgradsstudium
Organisering: 
Heiltid
Opptakskrav: 

Generell studiekompetanse

Om studiet: 

På Bachelorstudiet i Mediedesign skapar du innhald for og utformar dagens og morgondagens plattformer. Du lærer å designe brukarorienterte visuelle og interaktive produkt som kombinerer tekst, lyd, bilete og video.

Første året bygger studenten ei multimedial plattform med foto og visuell kommunikasjon saman med grunnleggande teori, i fellesskap med bachelorstudiet i Medieproduksjon. Frå og med andre året går du vidare med visuell kommunikasjon, front-end webdesign, redaksjonell design og multimedia.

I bachelorstudiet i mediedesign hentar vi inspirasjon frå tradisjonelle profesjonar og fagretningar, og utforskar nye metodar, sjangrar og teknologi.

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Kandidaten har kunnskap om:

 • virkemiddel, reiskapar og prosessar i visuell kommunikasjon
 • korleis ein utviklar digitale produkt ved hjelp av designtenking
 • multimedial formidling
 • analytiske modellar for branding og strategisk planlegging
 • innhald i media og medievitskapen sine metodar for innhaldsstudier
 • korleis mediesamfunnet påverkar sosialisering, identitetsdanning og samfunnsutvikling
 • sentrale medie- og kommunikasjonsteknologiske tema, teoriar og problemstillingar
 • tradisjonelle og nyare digitale formidlings- og kommunikasjonsformer, produksjonsmåtar og utviklingsmetodar knytt til enkeltmedium og på tvers av medieelementa tekst, lyd og bilde
 • utvalde retningar innan vitskapsteori og metode
Ferdigheiter: 

Kandidaten kan

 • nyttiggjere seg av metodar og verkemiddel frå ulike design-felt til å kommunisere ein bodskap
 • planlegge og gjennomføre kreative prosessar som leder fram til produkt med høg brukskvalitet
 • nyttiggjere seg kunnskapar om medie- og kommunikasjonsteknologi på praktiske og teoretiske problemstillingar, grunngje vala sine og analysere relevante uttrykk
 • bruke relevante produksjonsmetodar, arbeids- og uttrykksformer både knytt til tradisjonelle medium, nyare medium og medieuttrykk som inneheld element frå fleire fagområde og medium
 • fungere som kompetansemeklar i tverr- og fleirfaglege prosjekt- og produksjonsarbeid
 • reflektere over eigen fagleg utvikling og gjere seg nytte av rettleiing i arbeid med teoretiske og praktiske oppgåver
Generell kompetanse: 

Kandidaten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar
 • kan planleggje og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt åleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre og slik medverke til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar
Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet er organisert med forelesingar, workshops og praktisk arbeid individuelt og i gruppe.  Det går fram av emneplanane om det er obligatorisk frammøte til undervisninga. Les om obligatorisk frammøte i gjeldande Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda.

Navn: 
Bachelor i mediedesign
Emne2018 Haust2019 Vår2019 Haust2020 Vår2020 Haust2021 Spring
Obligatoriske fellesemne
30
15
15
15
15
Valfrie emne (sjå lista nederst i tabellen)
30
15
Valfritt emne (sjå lista nederst i tabellen)
15
Bacheloroppgåve: Anten MID230 (30 stp.) eller MID203 (15 stp.) + valfrie emne (15 stp.)
30
 
30
 
15
Andre moglege valemne:
 
15
 
15
 
15
 
15
 
15
 
15
 
15
Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

For auka kvalitet og kontinuitet i studiet anbefalar vi at at studentane stiller med eigen bærbar PC/Mac som er kapabel til mediearbeid, samt minnekort (SD) til bruk i kamera/lydutstyr. Høgskulen har i tillegg ein godt utstyrt maskinpark tilgjengelig for studentane til spesialformål. Studentarbeid som blir produsert og dokumentert i løpet av studiet vil kunne bli brukt som døme ved seinare kurs, eller i skulen sin informasjon om eigne aktivitetar, dersom ikkje studenten skriftleg motsett seg dette.

Praksis: 

I studiet inngår observasjonspraksis, intern og ekstern prosjekt- og produksjonspraksis. Nærare retningsliner for praksis kvart studieår blir gitt ved semesterstart.

Internasjonalisering: 

4. semester er det høve til å reise på utveksling.

Kostnader: 

Vi anbefalar studentar på bachelorstudiet i Mediedesign å abbonnere på Adobe Creative Suite, noko som med studentrabatt gir ein kostnad på 150-200,- per mnd. I kombinasjon med eigen berbar PC/Mac får studenten med dette konstant oppdaterte design-verktøy inn i sin personlig arbeidsflyt, og vert godt førebudd på arbeidslivet.

Ansvarleg: 
Ivar John Erdal