Vidareutdanning (masternivå)

Matematikk

Deltid, Samlingar

Studiet er ei vidareutdanning på masternivå knytt til skulefaget matematikk, og det er retta mot deg som har lærarutdanning og minimum 60 studiepoeng i matematikk frå før. Studiet inngår i Master i undervisning og læring, med spesialiseringar i matematikk, norsk eller spesialpedagogikk. Dersom du seinare ønskjer å fullføre ein mastergrad, kan du søkje opptak på denne masteren med spesialisering i matematikk.

Søk studieplass!

Søknadskode : 4386

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust Vår

Søknadsfrist Løpande opptak

Studieinnhald

Studiet inneheld dei tre hovudtemaa problemløysing, modellering og matematikkens historie. Problemløysing og modellering er begge gode døme på matematikk som reiskapsfag, samstundes som dei i skulen gir godt grunnlag for tilpassa opplæring. Å kjenne matematikkens historie og korleis den matematiske kunnskapen har utvikla seg, er viktig om ein arbeider med læring i matematikk. Ikkje minst for å forstå kvifor matematikkfaget i skulen ser ut som det gjer. Geometrien og algebraen si historiske utvikling, deira innhald og deira plass i skulematematikken vert vektlagt.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning (eller student ved grunnskulelærarutdanning) og 60 studiepoeng matematikk med karakteren C eller betre.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er bygd opp av to emne kvar på 15 studiepoeng. Kvart emne har fem samlingar over to dagar. Det er obligatorisk oppmøte på samlingane og arbeidsmåtane i emnet vil veksle mellom førelesingar, seminar og arbeid i mindre grupper.

Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Aktuelle yrke og vidare studium

Fullført vidareutdanning gir deg oppdatert og forskingsbasert kunnskap i og om faget matematikk. Slik kompetanse er i dag svært etterspurt i grunnskulen.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Arne Kåre Topphol

Studieplan

Matematikk – vidareutdanning på masternivå, oppstart vår

Studieprogram: 
Vidareutdanning i matematikk
Studienivå: 
Master
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2020
Studieplassar: 
25
Studietype: 
Vidareutdanning (masternivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning (eller student ved grunnskulelærarutdanning) og 60 studiepoeng matematikk med karakteren C (2,8 eller stått) eller betre.

Om studiet

Gjennom studiet skal studenten tileigne seg eit solid didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i matematikk for elevar i grunnskulen. Studenten skal få kompetanse til å undervise i matematikk i dagens skule, samstundes som han skal kunne vere med å utvikle og forme matematikkfaget i framtida. 

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten skal ha inngåande kunnskap om:

  • teoretisk og praktisk kunnskap om matematisk problemløysing og matematisk modellering
  • ulike strategiar, strategifattigdom, matematikkvanskar og førebygging av matematikkvanskar
  • matematikkens historie og skulematematikkens historiske utvikling
  • undervisningskunnskap i geometri og algebra
Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

  • bruke digitale verkty i problemløysing og matematisk modellering
  • konstruere, tolke og vurdere enkle matematiske modellar
  • nytte matematiske problemløysingsmetodar
  • bruke matematisk problemløysing og modellering i arbeid med tilpassa opplæring
  • analysere elevar sine munnlege ytringar og matematiske tekstar
Generell kompetanse

   Studentane kan drøfte ulike sider ved matematikkfaget i skulen og vere med å utvikle det vidare. 

Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er sett saman av to emne à 15 studiepoeng; emnet ULMA303 i haustsemesteret og emnet ULMA304 i vårsemesteret. Studiet er samlingsbasert med fem obligatoriske samlingar à 2 dagar i Volda pr. semester.

Navn: 
Vidareutdanning i matematikk på masternivå, oppstart vår
Ansvarleg
Leif Bjørn Skorpen T: 70075359 E: leifbs@hivolda.no