Matematikk 2 for 5.–10. årssteg

Vidareutdanning (bachelornivå)

Matematikkfaget har i dag høg politisk prioritet. Lærarar som tek vidareutdanning i matematikk er difor etterspurde i skulen. Ved Høgskulen i Volda kan du utvide kompetansen din i dette faget ved å ta deltidsstudium som er spesielt tilrettelagde for yrkesaktive. Studiet har ein kombinasjon av nettundervisning og samlingar.

Det er studieavgift på kr 8000 (kr 4000 pr. emne), i tillegg til semesteravgift.

 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
  Application period 01.02.2022 -
 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning og 30 stp i matematikk.

 • Studieplan

Studieinnhald

Gjennom studiet får du eit godt didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i matematikk for elevar på 5.-10. årssteg. Du skal få kompetanse til å undervise matematikk i dagens skule, samstundes som du skal kunne vere med å utvikle og forme matematikkfaget i framtida. Tema i studiet er matematikkdidaktisk forsking og forskingsmetodar, matematisk analyse (funksjonar, derivasjon, integrasjon), talteori, bevis, argumentasjon og matematisk teoridanning. 

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er nettbasert med to obligatoriske samlingar i Volda kvart semester.

Læringsportalen Canvas og videosystemet Zoom vert nytta til nettundervisning.
For å gå opp til eksamen må alle arbeidskrav knytte til emna vere oppfylte. Både didaktiske og matematikkfaglege arbeidskrav inngår. Emnet i haustsemesteret har munnleg eksamen, i vårsemesteret skriftleg eksamen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Matematikk 2 (5-10) svarar til andre halvdel av årseininga i matematikk i grunnskulelærarutdanninga for 5.-10. årssteg. Temavalet er gjort for å gi kompetanse til å undervise matematikk på mellomsteget og ungdomssteget.

Studiet dannar grunnlag for opptak på «Vidareutdanning i matematikk» (masternivå). Lærarutdanning med 60 studiepoeng matematikk kan gi opptak til Master i undervisning og læring – spesialisering i matematikk.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Studieåret 2021-2022 er samlingane i Volda lagt til desse datoane: 26.-27. august, 21.-22. oktober, 6.-7. januar, 24.-25. mars.

Delar av nettundervisninga vil føregå i sanntid. Det vil vere på onsdagar innanfor tidsrommet 14:00-16:00.

Pensum

Pensumliste for haustsemesteret finn du her

Studieplan

Matematikk 2 (5-10) - Vidareutdanning for lærarar (Nettbasert), oppstart vår

Studieprogram: 
Matematikk 2 (5-10) - Vidareutdanning for lærarar (Nettbasert)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2022
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning og 30 studiepoeng Matematikk 1 eller tilsvarande.

Om studiet

Gjennom studiet skal studenten tileigne seg eit solid didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i matematikk for elevar på 5.-10. steg. Studenten skal få kompetanse til å undervise i matematikk i dagens skule, samstundes som han/ho skal kunne vere med å utvikle og forme matematikkfaget i framtida. 

Læringsutbytte

I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten

 • har undervisningskunnskap knytt til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygningar
 • har kunnskap i matematisk analyse, talteori og trigonometri, og kan relatere denne kunnskapen til matematikkfaget i grunnskulen
 • har kunnskap om bruk av digitale verktøy og programmering i matematikk
 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forsking med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevar si læring
Ferdigheiter

Studenten

 • kan arbeide teoriforankra og systematisk med matematikkvanskar og tilpassa opplæring
 • kan vurdere elevane si læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning 
 • kan bidra i lokalt læreplanarbeid
Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke både matematikkfaglege og -didaktiske kunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte
 • kan initiere og leie lokalt utviklingsarbeid knytt til matematikkundervisning
 • kan delta og bidra i arbeid med tanke på å betre matematikkfaget sin praksis
Organisering og arbeidsmåtar

Studiet er nettbasert med to obligatoriske samlingar i Volda kvart semester. (Jf. Forskrift om studium og eksamen § 4-6. http://lovdata.no/forskrift/2014-12-04-1697/§4-6). 

Studiet er sett saman av to emne à 15 studiepoeng, eitt om hausten og eitt om våren. Begge emna har arbeidskrav som må vere godkjende for å kunne gå opp til eksamen.

Navn: 
Matematikk 2 (5-10) - Vidareutdanning for lærarar, nettbasert, oppstart vår
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett (av god kvalitet), nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon.

Kostnader

Studiet har ei studieavgift på kr. 8 000,- (kr. 4 000,- pr. emne) + semesteravgift.

Ansvarleg
Øyvind Roger Halse, oyvind.roger.halse@hivolda.no, tlf. 70 07 52 76
 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
  Application period 01.02.2022 -
 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning og 30 stp i matematikk.

 • Studieplan
Løpande opptak

Søknadskode : 4157

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt