Vidareutdanning (bachelornivå)

Matematikk 2 for 5.–10. årssteg, Kompetanse for kvalitet

Deltid, Nettstudium, Samlingar

Praktisk informasjon

Undervisninga startar med samling i Volda 23.-24. august 2017. Vi startar kl 12:15 torsdag 23.08. og er ferdig kl 15 fredag 24.08. Det er lurt å ta med datamaskin med headsett til samlinga.  

Undervisningsstad

Kaarstad 209

Annan informasjon

Oversikt over tider for samlingar og tider for nettundervisning i dei ulike vidareutdanningane i matematikk finn du her: Tidsplan

Det er to obligatoriske samlingar i Volda kvart semester. Undervisninga elles vert gitt i Canvasog Adobe Connect. Du må difor ha tilgang til datamaskin med internett, nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon. Arbeidsformene er prega av studentaktive læringsformer med eit stort innslag av oppgåve- og problemløysing, støtta av oppgåvedrøfting og førelesing. Det vert kravt aktiv deltaking frå studentane gjennom heile studiet. Ulike innleveringsoppgåver skal leverast etter oppsett tidsplan, og det er ein føresetnad at studentane er aktive i diskusjonar og presentasjonar på nettet til fastsette tider. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Vidareutdanningstilbodet er retta mot lærarar som har 30 studiepoeng matematikk i si tidlegare utdanning og tilsvarar Matematikk 2 i grunnskulelærarutdanninga for 5.–10. årssteg. Studiet er tilrettelagt og reservert for lærarar som er tekne opp gjennom Kunnskapsdepartementet si satsing Kompetanse for kvalitet. Studiet har ein kombinasjon av nettundervisning og samlingar.

Stengt for søking

Søknadskode : 4144

Info og frister

Varigheit 2 semester (1 år)

Studiepoeng 30

Start Haust

Studieinnhald

Studiet skal gi solid didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i matematikk for elevar på 5.–10. årssteg. Studentane skal få kompetanse til å undervise matematikk, i tillegg til kompetanse til å kunne vere med å utvikle og forme matematikkfaget i framtida. Tema i studiet er matematikkdidaktisk forsking og forskingsmetodar, matematisk analyse (funksjonar, derivasjon, integrasjon), talteori, bevis, argumentasjon og matematisk teoridanning.

Tidsplan for studieåret 2018/2019.

Opptakskrav

Fullført lærarutdanning og 30 studiepoeng Matematikk 1 eller tilsvarande.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er nettbasert med to obligatoriske samlingar i Volda kvart semester. Nettundervisninga vert gitt i Fronter og Adobe Connect. Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett (av god kvalitet), nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon. Begge emna i studiet har arbeidskrav som må vere godkjende for å kunne gå opp til eksamen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet kvalifiserer for undervisning i matematikk på 5.–10. årssteg i grunnskulen. Lærarutdanning med 60 studiepoeng matematikk kan gi opptak til Master i undervisning og læring – spesialisering i matematikk.

Kontakt

Emneansvarleg
Antje Meier
E-post: 
Antje.Meier@hivolda.no
Telefon: 70 07 53 19

Studieprogramansvarleg
Odd Helge Mjellem Tonheim
E-post:
oddht@hivolda.no
Telefon: 70 07 53 68

Studieplan

Matematikk 2 for 5.–10. årssteg, Kompetanse for kvalitet

Studieprogram: 
Matematikk 2 for 5.-10. årstrinn, Kompetanse for kvalitet
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2018
Studieplassar: 
30
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering: 
Deltid
Opptakskrav: 

Fullført lærarutdanning og 30 studiepoeng Matematikk 1 eller tilsvarande.

Om studiet: 

Studiet er eit vidareutdanningstilbod til lærarar som har 30 studiepoeng matematikk i si tidlegare utdanning. Det tilsvarar Matematikk 2 i grunnskulelærarutdanninga for 5.–10. årssteg. 

Studiet er tilrettelagt og reservert for lærarar som er tekne opp gjennom Kunnskapsdepartementet si satsing Kompetanse for kvalitet.

Gjennom studiet skal studenten tileigne seg eit solid didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i matematikk for elevar på 5.–10. steg. Studenten skal få kompetanse til å undervise matematikk i dagens skule, samstundes som han skal kunne vere med å utvikle og forme matematikkfaget i framtida. 

Læringsutbytte: 

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar: 

Studenten

 • har undervisningskunnskap knytt til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygningar
 • har god kunnskap i matematisk analyse og talteori og kunne relatere dette til det matematikkfaglige innhaldet i grunnskulen
 • har kunnskap om den matematiske oppdagingsprosessen
 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forsking med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring
 • har inngåande undervisningskunnskap knytt til progresjonen i matematikkopplæringa gjennom grunnskulen
Ferdigheiter: 

Studenten 

 • kan arbeide teoriforankra og systematisk med kartlegging av matematikkvanskar og opplæring tilpassa elever som har matematikkvanskar, til dømes gjennom strategiopplæring
 • kan bidra i lokalt læreplanarbeid
 • kan vurdere elevane si læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpassa opplæring
Generell kompetanse: 

Studenten

 • kan bruke både matematikkfaglege og -didaktiske kunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte
 • kan initiere og leie lokalt utviklingsarbeid knytt til matematikkundervisning
 • kan delta og bidra i arbeid med tanke på å betre matematikkfaget sin praksis
Organisering og arbeidsmåtar: 

Studiet er sett saman av to emne à 15 studiepoeng; emnet MAT130-KFK i haustsemesteret og emnet MAT128-KFK i vårsemesteret.
Studiet er nettbasert med to obligatoriske samlingar i Volda kvart semester. Nettundervisninga vert gitt i Canvas og Adobe Connect. Begge emna i studiet har arbeidskrav som må vere godkjende for å kunne gå opp til eksamen.

Navn: 
Matematikk 2 for 5.–10. årssteg, «Kompetanse for kvalitet»
Krav til utstyr eller ferdigheiter: 

Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett (av god kvalitet), nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon.

Praksis: 

Studiet inneheld ikkje eigen praksis.

Evaluering og kvalitetssikring : 

Studieprogrammet vert evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Ansvarleg: 
Odd Helge Mjellem Tonheim, oddht@hivolda.no, tlf. 70 07 53 68