Matematikk

Matematikk 1 for 1.–7. årssteg

Vidareutdanning (bachelornivå)

Matematikkfaget har i dag høg politisk prioritet. Lærarar som tek vidareutdanning i matematikk er difor etterspurde i skulen. Ved Høgskulen i Volda kan du utvide kompetansen din i dette faget ved å ta deltidsstudium som er spesielt tilrettelagde for yrkesaktive. Studiet har ein kombinasjon av nettundervisning og samlingar.

Det er studieavgift på kr 8000 (kr 4000 pr. emne), i tillegg til semesteravgift.

 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning (allmennlærar, barnehagelærar, faglærar eller PPU) 

 • Studieplan

Studieinnhald

Gjennom studiet får du eit didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i matematikk for elevar på 1.-7. årssteg. Du skal få kompetanse til å undervise matematikk i dagens skule, samstundes som du skal kunne vere med å utvikle og forme matematikkfaget i framtida. Faglege tema i studiet er mellom anna tallære, algebra, statistikk, sannsyn, geometri, måling og funksjonsomgrepet. Didaktiske tema er mellom anna læringsteoriar i matematikk, arbeidsmåtar og metodar i klasserommet, begynnaropplæring, matematikkvanskar, vurdering og bruk av IKT i matematikk.

 

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Studiet er nettbasert med to obligatoriske samlingar i Volda kvart semester.

Nettleksjonar vert normalt lagt ut i Canvas og Adobe Connect vert nytta til eventuelle nettsamlingar. Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett (av god kvalitet), nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon. Begge emna i studiet har arbeidskrav som må vere godkjende for å kunne gå opp til eksamen.

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Vidareutdanninga svarar til den obligatoriske matematikkdelen av grunnskulelærarutdanninga for 1.-7. årssteg. Studiet dannar grunnlag for opptak på Matematikk 2 for 1.- 7. årssteg.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

Studieåret 2021-2022 er samlingane i Volda lagt til desse datoane: 1.-2. september, 20.-21. oktober, 12.-13. januar, 30.-31. mars.

Første nettleksjon er tilgjengeleg seinast 27.august, og må gjennomførast før første samling i Volda, 01.-02. september. For å få tilgang må du vere registrert som student og ha betalt semesteravgift. Du vil då få tilgang til Canvas, der all informasjon blir lagt ut. 

Delar av nettundervisninga vil føregå i sanntid. Det vil vere på torsdagar innanfor tidsrommet 14:00-16:00.

Pensum

Pensumliste for haustsemesteret finn du her.

Studieplan

Matematikk 1 (1-7) - Vidareutdanning for lærarar (Nettbasert)

Studieprogram: 
Matematikk 1 (1-7) - Videreutdanning for lærare (Nettbasert)
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Studiepoeng: 
30
Studielengd: 
2 semester
Kull: 
2021
Studieplassar: 
50
Studietype: 
Vidareutdanning (bachelornivå)
Organisering
Deltid
Opptakskrav

Fullført lærarutdanning. 

Om studiet

Studiet er eit vidareutdanningstilbod til lærarar som har lite eller ingen matematikk i si tidlegare utdanning, og tilsvarar Matematikk 1 i grunnskulelærarutdanninga for 1.–7. klassesteget.

Gjennom studiet skal studenten tileigne seg eit didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planleggje, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i matematikk for elevar på 1.-7. steg. Studenten skal få kompetanse til å undervise i matematikk i dagens skule, samstundes som han/ho skal kunne vere med å utvikle og forme matematikkfaget i framtida. 

Læringsutbytte

Læringsutbyttet må sjåast i samanheng med innhald og arbeidsmåtar i emna. I tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført studieprogram:

Kunnskapar

Studenten

 • har undervisningskunnskap i matematikken elevane arbeider med på barnesteget
 • har kunnskap i relevante matematikkfaglege tema og kan knyte denne kunnskapen til lærestoffet  i grunnskulen
 • har kunnskap om matematikkfaget sitt innhald på dei ulike stega i grunnskulen, og om overgangane mellom stega i grunnskulen
 • har kunnskap om bruk av digitale verktøy og programmering i matematikk
Ferdigheiter

Studenten

 • kan planleggje, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elevar på barnesteget, med fokus på variasjon og elevaktivitet
 • har gode praktiske ferdigheiter i munnleg og skriftleg kommunikasjon i matematikkfaget, og kompetanse til å fremje slike ferdigheiter hos elevane
 • kan bruke arbeidsmåtar som fremjar elevane si undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskande aktivitetar, grunngivingar, argument og bevis
Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke både matematikkfaglege og -didaktiske kunnskapar og ferdigheiter på ein sjølvstendig måte
 • viser evne til refleksjon og kritisk tenking 
Organisering og arbeidsmåtar

Emnet er nettbasert med to obligatoriske samlingar i Volda kvart semester. (Jf. Forskrift om studium og eksamen § 4-6. http://lovdata.no/forskrift/2014-12-04-1697/§4-6)  Begge emna i studiet har arbeidskrav som må vere godkjende for å kunne gå opp til eksamen.

Navn: 
Matematikk 1 (1-7) Vidareutdanning for lærarar (nettbasert)
Krav til utstyr eller ferdigheiter

Studenten må ha tilgang til datamaskin med internett (av god kvalitet), nødvendig programvare og utstyr som webkamera, headset og mikrofon.

Kostnader

Studiet har ei studieavgift på kr. 8 000,- (kr. 4 000,- pr. emne) + semesteravgift.

Ansvarleg
Øyvind Roger Halse, oyvind.roger.halse@hivolda.no, tlf. 70 07 52 76
 • Deltid, Nettstudium, Samlingar
 • Varigheit 2 semester (1 år)
 • 30 studiepoeng
 • Start haust vår
 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning (allmennlærar, barnehagelærar, faglærar eller PPU) 

 • Studieplan
Stengt for søking

Søknadskode : 4055

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post