Student leikar saman med barn i barnehagen.

Mangfald og meistring

Fordjupingsstudium Vidareutdanning (bachelornivå)

I studiet vert det fokusert på mangfaldet som ein barnehagelærar møter i barnehagen og vektlegg kunnskap om mangfald i språk, kultur, religion, kjønn, funksjon og barns psykisk helse. Det vert vist til både allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilnærmingar.

Relasjonskompetanse, kunnskap om barns ulike føresetnader og samarbeid med både foreldre og med interne og eksterne instansar blir framheva som relevant pedagogisk kompetanse for å meistre arbeidet som pedagogisk leiar. Det blir vidare lagt vekt på å utvikle forståing for korleis barnehagen som institusjon kan arbeide for å legge til rette for mangfaldet i barnegruppa. Emnet vil vere eit ledd i arbeidet med å bygge eit deltakande og inkluderande læringsmiljø i barnehagen der alle born kan styrkast til å meistre utfordringar.

 • Heiltid
 • Varigheit 1 semester
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning (barnehagelærar, førskulelærar, pedagogisk leiar eller tilsvarande).

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

I undervisninga vert det nytta varierte lærings-og arbeidsformer som førelesningar, arbeid individuelt og i gruppe, praksis og studietur / alternativ studietur. Emnet inneheld 5 dagar rettleia praksis i barnehage.

Det inngår ein studietur over fleire dagar til ein stad med tilknyting til mangfaldsarbeid på ulike plan, og studentane må rekne med utgifter til mellom anna transport og overnatting. Det blir lagt til rette for eit likeverdig tilbod gjennom ein alternativ studietur, for dei som ikkje kan delta på studieturen. Studieturen vert gjennomført med atterhald om at det er påmeldt nok studentar.

 

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet gir deg etterspurt og nyttig kompetanse for å kunne legge til rette for mangfald og leie det pedagogiske arbeidet i barnehagen og ivareta barns ulike behov.

 • Heiltid
 • Varigheit 1 semester
 • 30 studiepoeng
 • Start haust
  Søknadsperiode 01.02.2024 -

  Løpande opptak til studiet er fullteikna.

 • Opptakskrav

  Fullført lærarutdanning (barnehagelærar, førskulelærar, pedagogisk leiar eller tilsvarande).

Løpande opptak

Søknadskode : 4272

Spørsmål? Kontakt oss

For spørsmål om opptak
Send e-post


Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt