Vidareutdanning (masternivå)

Lese- og skrivekunne

Deltid, Samlingar

Emnet tek for seg lese- og skrivekunne og korleis ein kan arbeide med  utvikling av djupneforståing for ulike elevgrupper i grunnskulen. Sentrale studiefelt vil mellom anna vere literacy-omgrepet, lese- og skrivekunne i bokmål og nynorsk og leseforståing og lesestrategi. Vidare vil forsking på lese- og skriveopplæring, lesing og skriving i eit begynnarperspektiv, i eit vidareopplæringsperspektiv og i eit andrespråksperspektiv vere viktige tema i undervisninga.

Stengt for søking

Søknadskode : 4390

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Vår

Søknadsfrist 01.12.2018

Studieinnhald

Les meir om masteremnet her

Opptakskrav

Fullført og bestått lærarutdanning (førskulelærar, allmennlærar, faglærar med PPU, grunnskulelærar) eller fullført og bestått dei tre første åra i grunnskulelærarutdanningane. Til spesialiseringa i norsk er eit tilleggskrav at søkjaren må ha minst 60 studiepoeng i faget norsk og minst karakteren C (2,8) i faget. Til spesialiseringa i matematikk er eit tilleggskrav at søkjaren må ha minst 60 studiepoeng i faget matematikk og minst karakteren C (2,8) i faget.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Emnet er organisert med fem samlingar av to dagar. Arbeidsmåtane i emnet vil veksle mellom førelesingar, seminar og arbeid i mindre grupper. Det er obligatorisk frammøte til all undervisning.

Aktuelle yrke og vidare studium

Lese- og skrivekunne er ein del av Master i Undervisning og læring. Dei som fullfører emnet og seinare vil gå vidare til mastergraden, får emnet automatisk godskrive i graden.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Wenke Mork Rogne